Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

 

Реферат

 

на тема:

 

Общи сведения за гръцката религия

 

 

по дисциплината: „Старогръцка култура”

 

 

2009

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Гръцката цивилизация през VII И VI в. пр. н. е. 3

2. Исторически източници на сведения за старогръцката религия. 4

3. Основни черти на старогръцката религия. 6

4. Обредни действия и ритуали на старогръцката религия. 8

Библиография. 13

 

 

1. Гръцката цивилизация през VII И VI в. пр. н. е.

 

VII и VI в. пр. н. е. са велика творческа епоха в историята на световната цивилизация. Тъкмо през това време започват да се набелязват ония форми на мисълта, на политическото устройство и на художественото творчество, които са характерни и за европейската цивилизация въобще и които я отличават от източните цивилизации. Главна особеност на гръцкото културно творчество, както през тази, така и през следващите епохи, е индивидуалният му, личният му характер.

Но паралелно с индивидуалистичната тенденция се наблюдава и друга, която с нищо не пречи на първата: в целия гръцки живот се чувства засилващото се у всички елини съзнание, че те са едно цяло, на една нация, основните признаци на която постепенно стават не само общата религия и общият език, но и общата, еднаква цивилизация. Мощен фактор за развитието на това национално съзнание е колонизацията и развиващата се паралелно с нея търговия. Връзката на колониите с гръцкия свят никога не е прекъсвала; колонията винаги се чувства родна дъщеря на метрополията и си остава почти пълно нейно подобие във всяко отношение. От друга страна, тъкмо в колониите най-силно изпъква и се чувствала дълбоката пропаст между мирогледа на елина и мирогледа на новите му съседи.

....................................................................

3. Основни черти на старогръцката религия

 

3.1. Социални и индивидуални аспекти на старогръцката религия

Гръцката религия е тясно свързана със социалната общност. Това произтича от основната особеност на гръка от класическата епоха. Той не е изолиран индивид, а подчертано социално същество, което принадлежи към обществената група – племето, рода, полиса. Според Аристотел той е “политическо същество”, което притежава съзнанието, че изпълнява предназначението си само чрез общуване с колектива. И войната, и устройството на града са явления на обществения живот, а религията е психологически елемент, който осигурява сцеплението на групите. Затова дори религиозните прояви на отделен индивид имат изразен обществен характер. Но това не означава, че гърците не изпитват първичното религиозно чувство в неговата индивидуална и непосредствена проява. Те изпитват чувства на уважение, страх и преклонение пред свръхестествената воля, която често се отъждествява с природата. Според Ваклуш Толев “Древногръцката философия на стоиците е патеистична[1] като метафизика и е оставила съществена черта в живота на народите като етика, като нравственост.” (История на религиите, стр. 58) В други случай това чувство се отъждествява с първичния страх от присъствието на божеството. Тази вездесъщност на божеството, която гърците усещат извънредно интензивно, обуславя първият и траен елемент на гръцката религия – политеизмът (многобожието). Богове има навсякъде, цялата природа е проникната от божественото, затова те са толкова много. Първичното, индивидуално религиозно чувство гърците наричат тамбос.

....................................................................

 

Главните култови и обредни действия, които разгледахме ни показват до каква степен гръцкият народ от архаичната и класицистичната епоха чувства боговете близки до себе си. С почти безкрайното си множество те му се явяват навсякъде – и в природните стихии и в обществения живот. За гръка и материалният и духовният свят са изпълнени с божеството. Многообразието на божествените прояви, позволява на всеки да приеме онази, която подхожда на характера му, на традициите и обстоятелствата. Така гръцката религия отговаря на потребностите на всеки индивид и едновременно сплотява колектива в единно цяло.

..................................................................

 

Библиография

 

1.                 Омир. Илиада / Прев. Александър Милев ; Блага Димитрова: София; Народна култура, 1971, 559 стр.

2.                 Толев, Ваклуш. История на религиите: София; УИ "Св. Климент Охридски", 2000, 312 стр.

3.                 Шаму, Франсоа. Гръцката цивилизация: София; Български художник, 1979, 415 стр.

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

старогръцка култура, гръцка религия, световна цивилизация, архаична епоха, класицизъм, материален и духовен свят, култ към мъртвите, антропоморфизъм, политеизъм

 [1] Пантеизма има свое крило в Рим. Самият император Марк Аврелий казва: “Живей в природата с миролюбие и доброчестина, а с разума бъди в хармония!”.  В по-късните векове пантеизмът откриваме в учението на Спиноза (1632-1677), който казва: “Бог е природата –dues sive natura“.


Търси за: световна цивилизация | класицизъм | материален духовен свят

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker