Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


Курсова работа

Форми на връзка между общественото мнение и работата по взимане на решения от общинския съвет

2007 г.
Съдържание

 

1. Гражданско участие в местната политика. 3

2. Обществен посредник. 6

Използвана литература: 17

 


1. Гражданско участие в местната политика

 

С прехода към пазарна икономика и възникването на нов тип отношения, свързани с различните форми на собственост, се формира ново отношение към местното самоуправление. През последните няколко години социалната група на местните частни предприемачи, чиито интереси са пряко обвързани и влияят неминуемо на местната политика, създаде своя собствена представа и нови отношенията с органите на местното самоуправление. За съжаление в общественото съзнание, тази представа се свързва преди всичко с липсата на прозрачност относно целесъобразността на политическите решения и с корупция.

Нормативната база на местното самоуправление в България съдържа определени форми на пряко и непряко участие на гражданите във формиране, провеждане и контрол на местната политика.

В чл. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е дефинирано местното самоуправление като право на гражданите или на избрани от тях органи, в рамките на предоставената им компетентност, да решават въпросите, свързани със:

1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

.........................................................

2. Обществен посредник

 

Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация в рамките на правомощията, дадени му с приет правилник.

Дейността на обществения посредник е публична. Общественият посредник осъществява своята дейност като подава предложения и сигнали до органите на местното самоуправление и местната администрация. Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на обществените услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

Органите на местната власт и местното самоуправление оказват съдействие на обществения посредник за изясняване на жалбите и сигналите, които са изпратени до него.

 В дейността си общественият посредник се ръководи от принципите на: законност, независимост, обективност, справедливост, прозрачност, публичност, хуманност и толерантност.

Общественият посредник:

1. Осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законовите си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия, религиозни вярвания;

2. Проявява обективност към случая, изслушва страните и им предоставя възможност за изясняване на позициите и постигане на споразумение.

Изборът на обществения посредник се извършва чрез конкурс за предварителен подбор и окончателен избор от общинския съвет. Конкурсът е по документи и събеседване, като се обявява публично чрез електронните и печатните медии не по-късно от 10 дни преди датата на провеждането му.

.......................................................

Темата е писана 2007 г.

 

Ключови думи:

обществено мнение, общински съвет, местна политика, гражданско участие, обществен посредник, омбудсман


Търси за: обществено мнение | общински съвет | местна политика | гражданско участие | обществен посредник | омбудсман

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker