Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


ВСУ „Черноризец Храбър”

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Сравнителен анализ на теории за международните отношения и външната политика

 

На тема:

ООН – история, развитие и перспектива

 

Спец. Международни отношения

 

 

Варна, 2009 г.


Съдържание:

 

1. История на Организацията на Обединените нации. 3

1.1. Принципи на ООН.. 3

1.2. Органи на ООН.. 3

2. История на Дружество за ООН в България. 5

3. Развитие на ООН. Настоящи програми и фондове. 6

3.1. ООН и световният мир. 7

3.2. ООН и правата на човека. 8

3.3. ООН и правата на детето. 9

3.4. ООН и международният тероризъм.. 10

3.5. ООН и борбата с ХИВ/СПИН.. 11

3.6. ООН и наркотиците. 12

3.6. ООН и бедността. 13

4. Перспективи пред ООН.. 14

Заключение. 15

Библиография. 17

 


1. История на Организацията на Обединените нации

ООН е създадена на 24.10.1945 г. На този ден влиза в сила Уставът на ООН, ратифициран от по-голямата част от основателките – 51 държави на света. Всяка година на този ден се отбелязва годишнина от създаването на световната организация. Днес в ООН членуват 191 държави.

Уставът на ООН е нещо повече от обикновен международен договор. От юридическа гледна точка той е най-важният международен инструмент. За страните, които са подписали устава, той би трябвало да бъде толкова важен, колкото е тяхната собствена конституция.

Цел на ООН е да обедини усилията на всички народи да работят заедно за мира и развитието, базирайки се на принципите на справедливостта, човешкото достойнство и благоденствието. Тя предлага на своите членки да търсят чрез диалог и дискусии най-добър баланс между националните интереси и растящата взаимозависимост в света.

ООН е организация на независими държави. Тя не е световно правителство, но предлага механизъм за провеждане на диалог и за разрешаване на разногласия. В нея се работи за постигане на съгласие в практически всички области, представляващи интерес за човешката общност.

 

………………………………

 

Дружеството участва активно в алтернативни методи за гражданско образование в духа на ООН. Това става чрез мрежа от ученически и студентски клубове, които получават статут на асоциирани групи и работят по избор в една или в повече от основните сфери на дейност на световната организация – права на човека, опазване на околната среда, акции по поддържане на общественото здравеопазване, кампании в подкрепа на регионалния и световния мир.

Дружеството работи в мрежа от над 30 ученически клубове в 21 града в България. През май 2003 г. студенти от 7 университета в София и страната учредиха Младежка организация в рамките на Дружеството, която да координира дейностите, свързани с целевата група младежи от 18 до 30-годишна възраст, приемайки за своя стратегическа цел въвличането им в граждански инициативи.

Дружеството е уникално за България със симулациите Модел ООН и програмите за неформално образование „връстници обучават връстници”. От 2003 г. Дружеството е и национален координатор за регион Източна Европа в рамките на световната програма Глобално партньорство за предотвратяване на въоръжени конфликти (GPPAC).

 

…………………………………………

 

3.3. ООН и правата на детето

Конвенцията за правата на детето (1989) признава особената уязвимост на децата и обединява защитата на децата по отношение на всички категории човешки права. Конвенцията гарантира недискриминирането и признава, че всички действия трябва да се ръководят от най-доброто осигуряване на интересите на децата. Специално внимание се обръща на децата бежанци, инвалиди или членове на малцинства.

Всеки ден милиони деца в света се борят за своето оцеляване сред ужаса на войните, на физическото и психологическото насилие, на икономическата експлоатация и на изгубения роден дом. 130 млн. деца нямат достъп до образование. 246 млн. деца са въвлечени в различни форми на детски труд. 30 000 деца умират всеки ден от напълно лечими заболявания.

Има разбира се поети ангажименти от страна на държавите. Приетата през 1989 г. Конвенция за закрила на детето стана най-бързо и най-широко ратифицираният международен документ и механизмите за контрол изглеждат добри. Освен това почти всяка от глобалните «Цели на Хилядолетието за развитие», своеобразен стратегически план на ООН за първите 15 години на новия век, са свързани с грижа за децата. Правителствата би трябвало да успеят до 2015 г. да намалят наполовина дела на хората, живеещи с по-малко от един долар на ден, децата от всички страни да завършат пълния курс на начално образование, да няма диспропорция между момичетата и момчетата в училище, да намалее с две трети смъртността сред децата, да се увеличи грижата за майките, да започне обратна тенденция в разпространението на ХИВ/СПИН.

 

…………………………………………

 

3.6. ООН и наркотиците

Един от големите проблеми на съвременния свят е производството, търговията и употребата на наркотични вещества. В ООН е разработена “глобална стратегия” за борба с дрогата. Тя съдържа 6 основни точки: 1) да снижи консумацията на наркотични вещества, 2) да развива мерки за превенция чрез просвещение и подходящи терапии; 3) да бъде намалено засаждането на площи и производството на наркотици; 4) да се развият мерки за сътрудничество в преследването на участници в нелегален трафик; 5) да се работи за разкриване на случаи на пране на пари, свързани с нелегалния трафик; 6 да се развият мерки за контрол върху търговията с химични вещества за производство на синтетична дрога.

С реализирането на тази стратегия се занимава Програмата на ООН за международен контрол върху наркотиците – United Nations International Drug Control Programme, UNDCP – в партньорство със Световната здравна организация и други междуправителствени и правителствени организации.

 

………………………………………

 

Но, доминираща геополитическа концепция си остава тази за конфликта по оста „Север-Юг”, макар че е крайно време тя да бъде заменена от концепцията за конфликта „Остров-Континент”, в която ролята на „Световния Остров” се играе от САЩ.

Днес основните геополитически играчи все по-остро се сблъскват с въпроса за механизмите за сдържане на САЩ. Регионалният блоков съюз (т.е. съюзът между блоковете, или, като своеобразен застрахователен механизъм – между страни от един блок, с друг блок) би позволил това да стане. По такъв начин може да се избегне силовото проникване на САЩ на територията на други държави. Има два варианта за решаване на този проблем и те бяха споменати по-горе. Първият е реорганизирането на ООН в „организация на две нива”, а вторият е свързан със създаването на регионални организации за сигурност (т.е. съюзи от държави), които не са подчинени на ООН.

 

……………………………………

 


Библиография

 

  1. Филип Узунов. Речник на международните отношения. С., (?). Изд. „Триада“
  2. Матей Карасимеонов. ООН — възход или залез?. С., (?). Изд. „Св. Климент Охридски“
  3. Основни факти за ООН. С., 2006. Изд. „Книжен тигър“
  4. Britannica Interactive Encyclopedia
  5. http://www.una-bulgaria.org/deynosti-i-proekti
  6. http://www.diplomatic-bg.com/c2/content/view/530/47/1/1/
  7. http://geopoliticsss.hit.bg/3/Ovnarski.htm

 

 

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

Организация на Обединените нации (ООН), принципи на ООН, органи на ООН, Дружество за ООН в България, развитие на ООН, програми и фондове на ООН

 


Търси за: Организация Обединените нации | ООН | принципи ООН | органи ООН | развитие ООН

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker