Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Курсова работа

Политическа система на България

2008 г.
Съдържание

 

1. Същност на демокрацията. 3

2. Избирателна система. Основни различия в отделните видове. 6

3. Функции на парламента. 15

4. Същност на политическата култура. 18

Използвани източници: 22

 


1. Същност на демокрацията.

Думата “демокрация” е може би най-употребяваната, най-модерната, особено след Втората световна война, когато всички политически системи претендират за демократичност. Исторически понятието “демокрация” произтича от древногръцките “demos” - народ и “kratos” - сила, власт и се използва за определен тип идеи, форма на държавата, или на определена политическа система. В съвременните условия демокрацията от форма на държавна уредба все повече се извисява до универсален принцип на човешкото съществуване. В този смисъл понятието “демокрация” разширява все повече своето значение и дефинирането му става все по трудно.

................................................

Съдебна власт се концентрира във Висшия Съдебен Съвет, чиито членове са представители на трите съдебни институции- съд, прокуратура и следствие. ВСС е институция, която назначава председателите на тези 3 органа. Той също назначава всички магистрати- съдии и прокурори, и предлага на президента да назначи председателите на Върховния Касационен Съд, Висшия Административен Съд и главния прокурор. ВСС се състои от различни членове- бивши съдии и членове, назначени от квотата на парламента и на съдилищата.

...............................................

2. Избирателна система. Основни различия в отделните видове.

Под избирателна система най-общо се разбира метод за определяне на изборните резултати и разпределяне на депутатските мандати. Тя би трябвало да изразява най-точно волята на избирателите, да е предпоставка за работещо народно събрание и стабилно правителство и да се избират способни и достойни народни представители.

Видове избирателни системи:

Мажоритарни избирателни системи. Обща черта на тези системи според Морис Дюверже е, че осигуряват само косвено и приблизително представяне на мнозинството. Така гласовете на избирателите, гласували за победителите са оползотворени напълно, а на тези подадени за другите не избрани кандидати нямат никаква стойност. Понякога политическите партии, представляващи мнозинството в страната се оказват в малцинство в някоя избирателна секция и обратно.

..................................

Смесени избирателни системи. Тези системи се наричат още “полупропорционални” или “полумажоритарни”, в зависимост от това какви заемки са направени предварително. Те имат за цел да тушират частично отрицателните белези на едната или другата система, като запазят същностните им характеристики. Могат да бъдат в различни комбинации, съчетание на мажоритарен избор с пропорционално разпределение на мандатите, обединен избор в едномандатни и многомандатни райони или съчетание на избора от двата района с избор в национален район. В повече от 20 държави се прилагат смесени системи.

................................................

3. Функции на парламента.

Българската демокрация е представителна система на управление, на основата на която гражданите избират свои представители в Народното събрание.

Народните представители в българския парламент са 240 и се избират на всеки четири години с пряко гласуване. Те представляват целия народ и действат въз основа на Конституцията и законите на страната. Какви са функциите на Народното събрание?

Основните функции на Народното събрание са законодателна и контролна. Парламентът има и конститутивна функция.

Законодателната функция заема основния дял от работата на парламента. Тя включва приемане, промяна и отмяна на закони. Това са правомощия, които само парламентът има и които се основават на Конституцията и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

...........................................................

Използвани източници:

 

1.        Арон,Р. Демокрация и тоталитаризъм. С., 1993.

2.        Гълбрайт, Дж. Анатомия на властта. С., 1993.

3.        Дюверже, М. Полупрезидентският режим. С., 1995.

4.        Дюверже, М. Социология на политиката. С., 1999.

5.        Дал, Р. За демокрацията. С., 1999.

6.        Карасимеонов, Г. Политическите партии. С., 2000.

7.        Пантев, А. Историческата еволюция на политическата демокрация. С.,1997

8.        www.parliament.bg/

...........................................................

 

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

политическа система на България; демокрация, избирателна система – мажоритарна, пропорционална, смесена; функции на парламента; политическа култура

 


Търси за: политическа система България | демокрация | избирателна система мажоритарна | пропорционална | функции парламента | политическа култура

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker