Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

По Национална сигурност

На тема: 

Ресурси и средства на националната сигурност.

Военна мощ и силови средства.

Спец. ЗНС

Варна, 2006

Съдържание:

1. Увод 3

2. Ресурси и средства на националната сигурност. 4

3. Военна мощ и силови средства. 8

Литература: 16

 “Национална сигурност” е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на гражданите, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива.

………………………………………….

Съобразно Конституцията на Република България отговорности за националната сигурност на страната имат Президентът, Народното събрание и Министерският съвет. Президентът възглавява Консултативния съвет за национална сигурност, чийто статут е определен със закон. Народното събрание осъществява законодателното изграждане на системата за национална сигурност. Чрез своята постоянна Комисия по национална сигурност контролира изпълнителната власт и специалните органи на сигурността относно законосъобразност и ефективност на действията им и ефективно използване на ресурсите, оценява политически опасностите. Чрез своята постоянна Комисия по външна и интеграционна политика контролира изпълнителната власт в областта на външните аспекти на националната сигурност. Министерският съвет на основата на тази концепция и в изпълнение на възложените му от Конституцията на Република България отговорности в областта на сигурността с доклад пред Народното събрание ежегодно посочва рисковете за страната и дава оценка за степента на защита на националните интереси. Министерският съвет разпределя ресурсите на страната за повишаване степента на защита на националните интереси. Министерствата и ведомствата в рамките на своята компетентност разработват и реализират стратегии и програми за най-ефективно използване на политическите, военните и икономическите ресурси на страната. В изпълнение на функциите си Министерският съвет се подпомага от Съвет по сигурността в състав: министър-председателя, министъра на външните работи, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, техни заместник-министри, началника на Генералния щаб на Българската армия и ръководителите на разузнавателните и контраразузнавателните служби. Президентът лично или чрез свои представители може винаги да участва в работата на съвета и по всяко време да изисква от него информация.

……………………………………

Сегашното състояние на въоръжените сили и на Българската армия в частност, изключва всякаква възможност те да изпълнят или да изпълняват своите конституционни задължения. Провежданата военна политика не притежава национални черти и не работи в интерес на българската нация.

Литература:

1. Конституция на РБ, Обнародвана, ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 г.

2. Thomas, T., Deterring Information Warfare: A New Strategic Challenge," Parameters 26, 4 (Winter 1996-97), 81-91.

3. Thomas, T., "Dialectical versus Empirical Thinking: Key Elements in the Russian Approach to Information Warfare," Slavic Military Studies (forthcoming).

4. www1.parliament.bg/kns/

5. www.president.bg/news

6. http://www.expert-bdd.com/statiq.php?id=59: “За нова българска военна политика”, Проф. Евгений Гиндев

Темата е изготвена 2006 г.

Темата няма таблици, графики и картинки.

Ключови думи:

национална сигурност, конституция, президент, военна мощ, силови средства, военна политика, въоръжени сили, армия, заплаха, риск, нестабилност, нация, държава


Търси за: национална сигурност | конституция | президент | военна мощ | силови средства | военна политика | въоръжени сили | армия | заплаха | риск | нестабилност | нация | държава

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker