Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Национален военен университет “Васил Левски”

Курсова работа

По Управление на кризи

На тема: Организация на управлението на кризи

Спец. Национална сигурност

2007 г.

Съдържание

Увод 2

1. Общи положения на организацията на управлението на кризи 3

2. Национална система за управление на кризи 10

  2.1. Основен понятиен апарат, свързан с управлението на кризи 10

  2.2. Основи на управлението на кризи 12

  2.3. Национална система за управление на кризи 14

2.3.1. Пунктове за управление 14

2.3.2. Органи за управление 15

2.3.3. Предназначение, състав и функционални задължения на органите за управление на кризи 18

2.3.4. Комуникационно-информационна система 39

Заключение 40

Литература: 41

Увод

Организацията на управлението на кризи е планомерна и целенасочена дейност на държавното и военно ръководство, на министерствата, ведомствата и местната администрация по поддържането в готовност на сили и средства за незабавни действия, подготовката и провеждането на операции при кризи.

...................................................

1. Общи положения на организацията на управлението на кризи

Съгласно текста от закона за управление при кризи Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) (1) Управлението при кризи е комплекс от дейности на компетентните органи, насочени към предотвратяване възникването и развитието на кризи и тяхното овладяване.

Целта на управлението е поставянето на кризата под контрол и недопускане прерастването й в конфликт.

Организацията на управлението на кризи включва:

....................................................................

2. Национална система за управление на кризи

2.1. Основен понятиен апарат, свързан с управлението на кризи

Извънредно произшествие (инцидент) е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространство действие с висока интензивност на сили, застрашаващи живота, здравето материалните и културните блага на хората или жизнената среда. В зависимост от характера на първоизточника извънредните произшествия (инцидентите) могат да бъдат природни, в резултат на човешка дейност, с обществено-политически или международен характер.

Извънредна обстановка възниква в определена среда в резултат на заплаха или извънредно произшествие (инцидент), която се преодолява от ръководните органи, сили и средства с използването на извънредни мерки.

Извънредно положение е особен правов режим, който се въвежда за определено време от определените от законите органи в отделни области или в цялата страна при заплаха или вследствие възникнало извънредно произшествие (инцидент).

С въвеждане на извънредно положение се създават условия за успешно провеждане на извънредни мерки за предотвратяване на произшествието или преодоляване на последствията от него.

Бедствие е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, епидемии, радиационно, химическо или бактериологическо заразяване, които заплашват здравето и живота на населението и причиняват тежки щети на имуществата.

Авария е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, образуване на пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплахи за живота и здравето на гражданите.

Катастрофа е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна локализационна, спасителна намеса в широк мащаб.

.....................................................

2.3. Национална система за управление на кризи

Националната система за управление на кризи се състои от пунктове за управление, органи за управление и комуникационно-информационна система.

2.3.1. Пунктове за управление

Предвижда се пунктът за управление на национално ниво да се състои от следните центрове и зали за носене на оперативното дежурство; информационен; управление на кризи; оперативен; планиране и координация; министерства и ведомства; логистика, брифинг и пресцентър.

Залата за носене на оперативно дежурство осигурява възможности за привеждане на силите и средствата в готовност за действие, постоянно следене на измененията на обстановката, събиране на необходимите данни за вземане на решения и изготвяне на оперативни сводки.

Информационната зала осигурява събирането, обработката, анализа на необходимата информация и предоставянето й на вземащите решение.

Залата за управление на кризи осигурява условия за работа на държавното ръководство.

..........................................................

Заключение

Икономическата трансформация, глобализацията, дифузията и вездесъщността на информацията оказват съществено влияние и ще наложат промени в същността на управлението на кризи. Това предполага изключително да се залага на предварителното планиране, поддържането на определени ресурси, сили и средства за незабавно реагиране при създадена кризисна обстановка.

         

Литература:

  1.  Закон за управление при кризи - Обн. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005 г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006 г.
  2.  Гочев, А. и колектив, “Ранно сигнализиране и предотвратяване на конфликти”, изд. Албатрос, С.1997 г.
  3.  Маринов, Р. “Кризисен мениджмънт”, изд.НБУ, 1999 г.
  4.  Христов,Ч. “Как да победим кризата”, ИК “Сиела” 2002 г.
  5.  Кризи и конфликти - изд. ВА “Г. С. Раковски” 2004 г

.........................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа схеми.

Ключови думи:

Национална система за управление на кризи - пунктове, органи, предназначение и функционални задължения; комуникационно-информационна система


Търси за: Национална система управление кризи пунктове | органи | предназначение функционални задължения | комуникационно информационна система

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker