Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Военните разходи и икономическия растеж

2006 г.


Съдържание

Въведение 3

1. Национална сигурност 4

2. Икономика на сигурността и отбраната 6

3. Военни разходи и кономически растеж. 13

4. Положителни ефекти от военните разходи. 15

5. Ефективност на военните разходи. 18

6. Мерки за увеличаване на ефективността на военните разходи. 19

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 21

Въведение

Традиционните разбирания, широко разпространени и институционално отстоявани, довеждат понятието национална сигурност на една държава на теория и практика до военноотбранителни интерпретации, т.е. отбранителен потенциал и разходи, въоръжени сили, ресурси и съюзи, обвързани най-често с търсене на международни гаранции /военнополитически, договорноправни, режими, баланс на въоръженията с модернизация и т.н. Исторически и политически факт е, че икономиката играе изключително голяма роля в дадена страна откъм разглеждане и обвръзка с ограничеността на ресурсите, съответно благата и неравномерното им разпределение, предопределят зависимостта на производството и консумацията на блага от международно разпределение на труда. Затова и в условията на мир се води остра конкуренция между държавите в световен мащаб за гарантиране на благоприятни външни условия, за редовни доставки в постоянно увеличаващият се обем, както на енергоносители, така и на суровини въобще.
 1.  Национална сигурност

Националната сигурност, разбирана като синоним на национална сила, най-често се схваща като съчетание на взаимосвързаните й компоненти - военни, икономически, политически, социокултурни, морални, психологически и т.н. При това в международните отношения се счита, че важна е не толкова обективната действителност на силата на държавата, а по-скоро възприятията за нейната сила, т.е. всички елементи на националната сила. От много важно значение е възможността на дадена национална икономика да произведе и предостави необходимото за отбрана, война, т.е. от икономическата й сила. Съответно политическата сила, като степен на влияние, място и роля в международните отношения е необходима за икономическата сила и развитието на дадената страна. Но сама по себе си тя не е достатъчна, т.е. потенциалът на отделните компоненти на националната сигурност, зависи от потенциала на останалите посочени компоненти и от потенциала на цялото.
Като теоретично определение на понятието национална сигурност на държава - това е възможността на тази страна да се противопоставя на налагането на нежелан курс на действие от една или група страни. Националната сила като понятие обхваща едновременно възможността и способността на дадена държава да преследва своите интереси където и да е и положената сила да се съпротивлява на принуда да следва курс, който тя не счита, че е в обсега на собствените й интереси. Ограниченото определяне на националната сигурност е с неудовлет-ворителна полезност, защото способността за съпротива срещу принуда към нежелан курс на действие, зависи от съвкупното й влияние в света, и от силата и способността й агресивно да отговори на евентуален натиск. Важно е да се отбележи, че национална сигурност и национална сила са сходни понятия и това е вярно и за техните компоненти - икономическа сигурност и икономическа сила. По-нататък в изложението ще се разгледа и тясната взаимовръзка и значение между военната сила на една страна /вкл. и България/ и нейната икономическа сила и възможността да отговаря непрекъснато на нуждите на отбранителната сигурност. Има права зависимост между двете, т.е. намаляването на икономическата сигурност води до намаляване на военната сила и политическото влияние на дадената държава в регионален и световен мащаб и обратно.
...............................................

4. Положителни ефекти от военните разходи. 

Военните разходи имат противоречиво въздействие върху обществото. Оценката на ефектите се усложнява в условията на безпрецедентни политически промени. Регионалната нестабилност и кризите са сравнително по-силно изявени в Европа (Босна, Косово, Македония). При пропуснатите ползи, отделяните средства за отбрана са крайно средство за гарантиране сигурността на държавите и света.

Освен това разходите за отбрана, съобразени с реалните разходи на държавите, допринасят за:

 1.  разширяване на програмите за национална трудова заетост на населението;
 2.  разширяване на образователното и квалификационното развитие и на здравно-осигуряваната част от населението;
 3.  нарастване на проблема с изхранването, обличането и жизненото осигуряване;
 4.  възникване на редица стагниращи ефекти, като например: стимулиране на научни изследвания и на технологично развитие в гражданския сектор, използване на квалификацията на инвалиди в гражданския живот;
•    използване на типично граждански дейности като транспорт, услуги, комуникации и др. В редица случаи разходите в отбраната имат за цел подчертано стабилизиращ ефект върху националното стопанство и стимулират икономическото развитие.
Изработката на генерален критерий за целесъобразност на военните разходи при изложената многостранност и противоречивост на ефектите е много сложна и последователна задача. Икономическите прояви от вида на инфлация в периода на застой в производството показват необходимост от комплексно икономическо моделиране на връзката военни разходи - бюджет. При планирането на отбранително-икономическата политика е необходимо да се оценява действието на бюджета върху инфлацията и натрупването на националния капитал. Управлението трябва да играе решаваща роля, като влияе върху факторите на предлагане. Решенията на данъчната политика резонират в отбранителния компонент на националния бюджет и се трансформират в център на икономическата и отбранителна политика.
..................................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Доц. Д-р Георги Генов - “Алтернативи на политиката на сигурност на Република България в условията на демократичен преход”; УНСС, 1998 г. Албатрос;
 2.  Доц. Д-р Тилчо Иванов - “Икономика на отбраната”; УНСС, 1997 г.
 3.  Доц. Д-р Стойчо Стойчев - “Основи на военната стратегия”; ВИПОНД-МВР, 2001 г.
 4.  Иван Коев - “Армия, държава, общество”; София 1997 г.
 5.  Николай Слатински - “Демократично общество и граждански контрол”; София, 2001 г.
 6.  www.government.bg
 7.  Данни от интернет сайтове, свързани с отбранителната ни индустрия и ползите от членството ни в НАТО.

.............................................................

Темата е писана 2006 г.

Най-новите данни са за 2005 г.

Ключови думи:

военни разходи - ефективност, икономически растеж, национална сигурност, икономика на сигурността и отбраната


Търси за: военни разходи | ефективност | икономически растеж | национална сигурност | икономика сигурността отбраната

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker