Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра: “Национална и регионална сигурност”

 

Курсова работа

 

на тема:

 

 АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

 

 

по дисциплината: “Администрация на вътрешния ред и сигурност”

 

 

2009

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 3

 

1. Системата за атестиране на служителите в администрацията на  Министерството на отбраната. 4

2. Основни елементи и етапи в процеса на атестиране. 5

3. Система за оценка на атестациите. 12

4.Техника на атестационните формуляри. 16

5. Недостатъци в системата за атестация на държавните служители в МО.. 20

6. Проблеми, свързани с обучението и атестирането на персонала. 23

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 25

 

Използвана литература. 25

 

 

 

УВОД

 

Актуалността на темата се основава не само на ключовото значение на човешките ресурси за постигането на целите и задачите, които стоят пред администрацията на Министерството на отбраната, но и поради изграждането на съвременна и модерна администрация, осъществяваната реформа, членството ни в НАТО, в Европейския съюз и изискванията за ефективно и резултатно взаимодействие с европейските институции и администрации на страните - членки, които поставят много нови проблеми в управлението на човешките ресурси.

-                    Обект: Министерство на отбраната на Република България и по-конкретно  персонала на администрацията на МО.

-                    Предмет: Усъвършенстване управлението на персонала(обучение и атестиране) в администрацията на Министерство на отбраната.

-                    Проблемът е това, че действащата административна система не е достатъчно ефективна.

-                    Тезата която защитавам, е че съществуващата система за обучение и оценяване на персонала в администрацията на МО не е достатъчно ефективна и е необходимо нейното усъвършенстване.

-                    Цел:  Анализиране състоянието и ефективността на  процеса на   обучението и атестирането на персонала  в администрацията на Министерство на отбраната.

-                    Задачи:

v                 Изследване теорията в областта на  обучението и атестацията на персонала;

v                  Изследване на методите за подобрение управлението на персонала;

v                 Характеризиране на проблема;

            ……………………………………………….

           

1. Системата за атестиране на служителите в администрацията на  Министерството на отбраната

 

Атестирането или оценяването като процес, е система за набиране и анализиране на информацията, която е необходима за характеризиране на дейността на всеки един служител, работник, кадрови военнослужещ, както и за изготвяне на становище/ на мнение за тази дейност от гледна точка на изискванията на длъжността и на стандартите, целите и стратегиите на организацията или ведомството, в което се труди съответния човек.

За първи път през 2003 г. в Министерството на отбраната (МО) беше проведена процедурата по атестиране на служителите по трудово и служебно правоотношение чрез оценка на индивидуалното трудово изпълнение.

Процесът на оценяване както миналите години, така и през настоящите се извършва съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.

Преди въвеждането на цялата процедура по атестирането през 2003 г. беше проведено поетапно обучение на длъжностните лица, участващи в този процес.

            ………………………………………………

 

5. Недостатъци в системата за атестация на държавните служители в МО

 

От извършения анализ на системата на оценка на индивидуалното трудово изпълнение през 2003 г. се наблюдаваха някои негативни моменти, като:

·                   В работните планове се изписваха преките задължения от длъжностните характеристики вместо конкретните задачи и цели с конкретни срокове, които следва да изпълни служителя през атестационния период и от които да проличават приоритетите на звеното.

·                   В атестационния формуляр в частта “план за обучение и развитие на оценявания” се изписваха общи формулировки, вместо да се посочи конкретната необходимост от дадено обучение/ квалификация/ курс в зависимост от спецификата на заеманата длъжност, което, от своя страна, спомага за изработването на плановете за обучение на цялата администрация.

·                   Част от междинните срещи се проведоха формално, поради което документирането им във формуляра не показа обективното състояние на изпълнението на целите от работния план. За да бъдат формулировките конкретни, оценяващият и оценяваният следва през периода да водят бележки по изпълнението на целите и задачите, която необходимост все още не се разбира от лицата.

·                   При поставянето на оценките се наблюдаваше неразбирането на три- и пет степенната скала на оценяването, както и преминаването от едната към другата скала.

……………………………………………….

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

За изграждането на модерна, добре функционираща администрация доброто управление на човешките ресурси изисква от ръководителите осигуряването на система за подкрепа на служителите, за да могат да постигнат най-доброто, на което са способни. Най-добрите програми и стратегии  не биха могли да бъдат постигнати без ангажирането и мотивирането на служителите за тяхното изпълнение. Целта е да се извлече полза от конкретните предимства и познания на всеки отделен човек. Именно в това се изразява и ролята на ефективния мениджър в държавната администрация.

……………………………………………..

 

 

Използвана литература

 

1. Ангелов Ан., Основи на мениджмънта, изд. “Тракия - М”,София, 1998 г.

2. Владимирова К., Спасов К. и Стефанов Н., Управление на човешките ресурси – І и ІІ част, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1998 г.

3. Карабельова С., Човешкия потенциал, изд. “Класика и Стил” ООД, София, 2004 г.

4. Пачев Т., Управление на персонала, социологически аспекти, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999 г.

5. Шопов Д. и Атанасова М., Управление на човешките ресурси, І и ІІ част, изд. “Тракия - М”, София

6. Шопов Д. и колектив, Наръчник по управление на човешките ресурси, изд. ИК “Труд и право”, София, 2002 г.

7. Армстронг М., Управление на човешките ресурси, 1993 г.

8. Донъли Дж. (младши), Гибсън Дж. Иванчевич Дж., Основи на мениджмънта, изд. “Отворено общество”, София, 1997 г.

9. Коен Стивън, Еймике Уилям, Новият ефективен мениджър в държавния сектор, изд. “Лик”, София, 2000 г.

10. Закон за държавния служител

11. Правилник за кадрова военна служба

12. Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация (обн. ДВ, бр. 54/2002 г., изм. ДВ, бр. 6 и 46/2004 г.)

13. НАРЕДБА № 9 от 29.06.2001 г. за атестиране на кадровите военнослужещи и за организация на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение, издадена от министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 71 от 14.08.2001 г.).

14. Стратегия за обучение на служителите в администрацията, решение № 85 на МС 14.02.2002 г.

15. Учебно помагало за прилагане на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, част І, 2003 г.

16. Ръководство за атестиране на служителите в държавната администрация чрез оценка на индивидуалното трудово изпълнение, Второ издание, 2004 г.

 

 

Темата е изготвена март 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

атестиране на служители, Министерство на отбраната (МО), етапи в процеса на атестиране, държавна администрация, атестационни формуляри, обучение на персонала, мотивиране на персонала, разглеждане на служебно положение, управление на човешки ресурси


Търси за: Министерство отбраната | държавна администрация | обучение персонала | мотивиране персонала | управление човешки ресурси

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker