Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Казус

по

“МЕЖДУНАРОДНО ФИРМЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

01.2006 г.               

Съдържание:

1. ЗАДАНИЕ ЗА КАЗУСА - 2 -

2. УВОД - 3 -

3. Същност и тенденции в развитието на международното движение на капитали с производствено предназначение - 3 -

4. Основни форми и методи за осъществяване на преки задгранични инвестиции - 5 -

4.1. Приватизация - 5 -

4.2. Смесено дружество (Joint Venture) - 5 -

4.3. Консорциум - 6 -

4.4. Капиталов пазар - 6 -

4.5. Инвестиция на зелено - 7 -

5. Основни предимства и рискове на посочените методи и форми на задгранично инвестиране - 8 -

6. Преки чужди инвестиции в България - развитие и форми на осъществяване - 10 -

6.1. Рискове - 11 -

6.2. Опит на България в привличането на ПЧИ - 12 -

6.3. Тенденции - 12 -

7. Критичен анализ и оценка на данните - 13 -

8. Инвестиции - 13 -

9. Условия, които инвеститорите биха искали да намерят в България - 14 -

10. Оценка за ефекта от участието на преки чужди инвестиции за развитието на българската икономика, подкрепена с примери - 16 -

10.1. Германия  - www.focus-news.net - 18 -

10.2. Холандия - www.cash.bg - 19 -

10.3. САЩ - www.usembassy.bg - “Обръщение на посланик Джон Байърли към Американската търговска камара в България” от28 ноември, 2005 г. - 20 -

11. Заключение - 22 -

12. Използвана литература - 24 -

1 ЗАДАНИЕ ЗА КАЗУСА

Запознайте се с достъпната специализирана информация по проблемите на методите и формите за осъществяване на преки производствени инвестиции на чужда територия, като използвате източници, посочени в web-site на магистратурата (раздела за международен бизнес), друга литература, ползвана по ваш избор и преценка и интернет. На тази основа направете анализ и оценка на:

Същност и тенденции в развитието на международното движение на капитали с производствено предназначение

Основни форми и методи за осъществяване на преки задгранични инвестиции

Основни предимства и рискове на посочените от вас методи и форми на задгранично инвестиране

Преки чужди инвестиции в България - развитие и форми на осъществяване

Критичен анализ и оценка на данните

Оценка за ефекта от участието на преки чужди инвестиции за развитието на българската икономика, подкрепена с примери

2. УВОД

При изготвянето на този казус, който е с основна цел изследването на форми и методи за чуждестранните инвестиции, и по-точно преките, е използвана информация от различни и многобройни източници.

Някои от тях са учебници и книги по темата, други са статии от вестници и списания, а трети са web-site в Интернет.

В разгледаните видове форми и методи на преки инвестиции при някои по-ясно, а при други по подразбиране, се открояват техните предимства и рискове.

Освен теоретичната част са приложени примери за инвестиции, свързани с инвестиционната дейност на Германия, САЩ и Холандия у нас. Изборът на страните е обоснован с факта, че са едни от най-големите инвеститори в България. Всяка страна изтъква своите мотиви и пречки за инвестиция у нас.

Направени са критичен анализ и оценка на тези положителни и отрицателни характеристики и са изведени обобщени изводи за инвестициите в България. Изготвени са и бъдещи прогнози за развитието им.

При подготовката на този казус трудностите са основани на търсене и намиране на информация и се разделят на две:

………………..

11. Заключение

От всичко дотук стана ясно, че една икономика на дадена страна не може да функционира нормално без чуждестранни инвестиции, които да спомогнат за вливане на капитали, ресурси, производствени мощности и ноу-хау в страната, където се инвестира.

Свободното движение на капитали е едно от условията, които определят съществуването на свободния пазар. Капиталът е обратната страна на всяка трансакция на активи и без широки възможности за трансфер на финансови средства се обезсмислят останалите мерки за либерализация. Това се потвърждава и от факта, че в глобализиращата се икономика капиталовите потоци, които стриктно следват сравнителните предимства, са все по-определящи за развитието на даден регион.

Основните форми и методи за осъществяване на преки задгранични инвестиции са : приватизация; смесено дружество; консорциум; капиталов пазар; инвестиция на зелено; допълнителна инвестиция отвън в съществуващо предприятие с чуждестранно участие и др

Всеки метод има своите предимства и недостатъци, както е посочено в частта за тях. Разбира се, не е посочено абсолютно всичко, а най-важните.

Чуждестранните инвестиции доказват своя потенциал и ползите от тях в много и различни области, включително за разкриването на повече и по-добри работни места, както и за трансфер на технологии и знания. В много страни от Централна и Източна Европа вътрешните спестявания са оскъдни и недостатъчни да поддържат нивото на инвестиции, необходимо за постигане на бърз икономически растеж. Преките чуждестранни инвестиции могат да достигнат значителен дял във формирания брутен основен капитал в страната, като повишат общия обем на инвестициите, икономическия растеж и стандарта на живот. Икономическото развитие на България през последните осем години е подчертано успешно. Ръстът на БВП е висок, макроикономическата стабилност е възстановена, а в близко бъдеще се очаква присъединяването към ЕС. В резултат на това, притокът на преки чуждестранни инвестиции, измерен на глава от населението, е сред най-високите в региона.

Съществуват редица конкурентни предимства на България, с които тя привлича чуждестранни инвестиции; сред тях са - благоприятната макроикономическа среда, предстоящото членство в ЕС, работната сила и др. Също така има и фактори, които ако се променят, няма да създават пречки или да смущават инвеститорите, сред тях са - ефективна и справедлива съдебна система, освобождаване от корупцията, прозрачност и др.

В последната част са приложени примери, които изследват преките чуждестранни инвестиции на три страни, които са едни от най-големите инвеститори в България - Германия, Холандия и САЩ.

Най-обобщеният извод, който може да се направи, е, че навсякъде по света преките чуждестранни инвестиции са от жизненоважно значение за икономиката на която и да е страна. В България проблемът е, че страната се налага да наваксва постигнатото от другите страни, тъй като пропуснатото време е било загуба на ценни финансови и производствени ресурси, на капитали и ноу-хау, също така и на опит и знания. Надеждите са че след присъединяването на страната към Европейския съюз инвеститорите ще са примамени от политическата стабилност в държавата. Всичко е относително, но прогнозите са за бум в преките чуждестранни инвестиции, което ще се отрази благоприятно на страната.

12. Използвана литература

 1.  “Международен маркетинг” - проф. д. ик. н. Лилия Каракашева, ИК “Люрен” 2000 г.
 2.  “Международна инвестиционна политика” - проф. д-р ик. н. Иван Стойчев, Гл. асист. Симеон Момчев, Свищов 2005 г.
 3.  “Международен бизнес” - проф. д. ик. н. Лилия Каракашева, доц. д-р Лиляна Менчева,   д-р Динко Динков, гл. ас. Благодатка Маркова, София 1998 г.
 4.  Web-site на вестник “Демокрация” - статия на Иван Лозев, 2001-07-18 14:23:52+03
 5.  Web-site на вестник “Пари” - статия за Globul и Siemens
 6.  www.chambersz.com
 7.  www.government.bg 
 8.  www.econ.bg 
 9.  www.epochtimes-bg.com
 10.  www.focus-news.net
 11.  www.cash.bg
 12.  www.usembassy.bg

………………………

Темата е изготвена 01.2007г.

Темата съдържа графики.

Ключови думи: същност и тенденции в развитието на международното движение на капитали с производствено предназначение, основни форми и методи за осъществяване на преки задгранични инвестиции (приватизация, смесено дружество (Joint Venture), консорциум, капиталов пазар, инвестиция на зелено),  критичен анализ и оценка на данните.


Търси за: приватизация | консорциум | капиталов пазар | инвестиция зелено | критичен анализ оценка данните

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker