Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова работа

Търговски баланс, стоков търговски баланс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 г.

Съдържание

 

Въведение. 3

1.    Предпоставки и причини за възникването на международната търговия. ........................................................................................................................4

2.    Еволюция на теориите за международната търговия. 4

2.1.    Школата на меркантилистите. 4

2.2.    Класическата школа. 5

3.    Balance of Trade (Merchandise Trade Balance) - Търговски баланс. 6

4.    Условия на търговия = terms of trade (TOT) 8

5.    Класификация на стоките. 11

6.    Страни търговски партньори. 14

7.    Основни елементи на успешната политика за насърчаване на износа. 18

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 20

Приложение. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въведение

 

Още в епохата на робовладелческия строй древен Египет, Гърция и Рим търгуват с другите страни. През средните векове размяната се развива преди всичко от Генуа и Венеция. Обемът на размяната не е голям. Обменят се занаятчийски изделия, скъпоценни камъни и стопански стоки. С малки изключения външната търговия има ограничено значение в стопанството на отделните страни. Развитието на търговските отношения между страните се задържа от слабото участие на парите МИО. Развитието на промишлеността и обособяването на машинната инустрия дава мощен тласък за разгръщането на международните икономически връзки. Появяват се и транспортните средства, с помощта на които се открива възможността за превозване на стоките на значителни разстояния, и в големи количества. Това съдейства за големия растеж на международната търговия и тя е исторически първата форма на МИО. При съвремените условия икономиката на всяка страна практически не може да съществува обособена от другите. Икономическите отношения между страните включват външната търговия, миграцията на работната сила, движението на капиталите, валутните отношения и научно-техническите отношения. Следователно обекти на МИО са стоките и услугите, трудовите ресурси и капитала. Международната търговия се развива неотклонно и все повече се трансформира в дългосрочни и устойчиви отношения.

На базата на казаното възниква въпроса какво представлява международната търговия. Тя се разглежда в широк и тесен смисъл.

В широк смисъл международната търговия е съвкупност от търговски, правни, транспортни и други икономическо отношения между отделните държави, насочени към размяна на стоки, услуги и др. Материални и нематериални блага. Когато тези отношения отразяват дейността на всички държави в тази насока международната търговия има пълна всеобхватност и се нарича световна търговия. Когато обхваща отношения на определен кръг държави, обособени по политика, география, договор или друг признак, тя се нарича международна търговия.

В тесен смисъл международната търговия е съвкупност от вноса, износа и реекспорта на стоки, услуги и други материални и нематериални ценности на група страни. По-точно понятието международна търговия означава търговия между група държави, а световна търговия - търговия между всички държави.

.......................................................

1.       Balance of Trade (Merchandise Trade Balance) - Търговски баланс

 

 Търговският баланс като позиция в текущата сметка на платежния баланс представлява баланс на плащанията по стоки между България и останалия свят = "Стоки: кредит (f.o.b.)" плюс "Стоки: дебит (f.o.b.)". Съответства на външнотърговския показател "Търговски баланс (f.o.b.)"="Износ (f.o.b.)" минус "Внос (f.o.b.)".

Търговския баланс отразява разликата между вноса и износа на стоки в страната. Положителен баланс /положително салдо, излишък/ се наблюдава когато износа превишава вноса. Отрицателен търговски баланс /отрицателно салдо, дефицит/ се наблюдава когато вноса превишава износа. Износа се прибавя към GDP- БВП докато вноса се изважда от него.

Платежен баланс е документ, позволяващ да се оценяват икономическите отношения между страните.

1. Терминът платежен баланс се използва за отразяване на общия оборот на стоки, услуги и финансови транзакции между една страна и останалия свят.

2. Като паричен термин Платежен баланс е сбор от всички плащания от и към чужбина.

3. Своеобразен счетоводен документ, регистриращ транзакциите със стоки, услуги и ценни книжа, влута, които дадена д-ва осъществява с останалия свят в определен период от време (обикновено 1 год.).

4. Определение на МВФ: “Едно статистическо състояние, при което за даден период се регистрира:

- Транзакциите със стоки, услуги и доходи на една икономика с останалия свят;

- Трансферът върху собствеността;

- Кредити, взети от тази държавава и предоставени от нея заеми;

- Записване на трансфери без да има насрещно задължение или вземане, което се прави от счетоводна гледна точка за уравновесяване на баланса.” От тук следват две важни бележки:

1.) При този баланс се анализират потоци, т. е. разглеждат се различни движения между една икономика и други държави за точно определен период;

2.) Балансът се основава на транзакциите, които са икономическите сделки или различните покупко-продажби. Смята се, че за транзакция се говори, когато 1 от 2 страни предоставя на другата стоки, услуги, доходи.

................................................................

7. Основни елементи на успешната политика за насърчаване на износа

 

Това са:

 

- Възможността износителите да продават по реални международни цени. Използваната от много страни политика на защита на пазара от вноса не се съгласува особено добре с политиката за насърчаване на износа. Тя поставя износителите от дадена страна предварително в по-неблагоприятни конкурентни условия, в сравнение с износителите от други страни, и става пречка за утвърждаването на международните пазари в условията на нарастваща икономическа глобализация.  В противовес на тази политика е създаването на специални условия (експортни зони), които запазват конкурентните преимущества на износителите. Следователно, ключът към успеха е в оптималното съчетаване на либерализацията на външната търговия и привличането на преки чуждестранни инвестиции с провеждането на агресивна експортна политика.   

- Мащабното финансиране на износа е друго задължително условие за успешна експортна политика. Степента на съчетаване на източниците и начините на финансиране на износа зависят от възможностите на държавата и от избора на донорите, на които тя разчита. Така държавата може да финансира конкретен износ за сметка на отрасли и производства, които са ориентирани към вътрешния пазар. Държавата може да финансира износа чрез съчетаване на бюджетни средства и широка мобилизация на частни източници на финансиране.  За целите на стимулирането на износа широко се използват външни източници на финансиране като заеми, кредити, помощи и други.

............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Костова, С. Иван Петров, Управление на продажбите. С.; Стопанство, 1999г.;

2.      Костова, С. Иван Петров, Търговия на дребно. УИ “Стопанство”, 1999г.;

3.      Маринов, Г. Качество на продукцията и конкурентноспособност на предприятието. Алма матер, 1998г.;

4.      Стоянов, Д. Стратегически маркетинг. С., УИ “Стопанство”, 1999г.;

5.      Петров, Г., В. Ковачева, Организация и технология на търговията, ИУ, Варна, 1989г.

- Достъпна в интернет:

1.   Елиъс, Н, Да развием принципите на свободната търговия: мисия на всеки икономист

2.   Линднер, А., Търговия със стоки и услуги: динамика и проблеми при измерването

 

- Друга литература:

1.   Томас, В., Наш, ДЖ., Най-добри практики за реформиране на търговската политика, 1993

2.   Рьомиш, Р., Търговия с услуги в Централна и Източна Европа, 2001,

3.   Хилман, А., Преструктуриране и търговия при прехода от социализъм към пазарна икономика в Източна Европа, 1992

........................................................

Темата е писана 2006 г.

Най-новите данни са от 2006 г.

 

Ключови думи:

търговски баланс; стоков търговски баланс; международна търговия – условия, теории; класификация на стоките; търговски партньори; внос и износ

 

 

 

 

 


Търси за: търговски баланс | стоков търговски баланс | международна търговия условия | класификация стоките | търговски партньори | внос износ

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker