Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

НА ТЕМА:

 

 

СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

 

 

 

 

2006

 

Съдържание:

 

 

 

 

Въведение. 3

1. Задачи на Световната търговска организация. 6

2. Цели на Световната търговска организация. 8

3. Принципи на Световната търговска организация. 12

4.  Функции на СТО.. 13

Заключение. 14

Използвана литература: 16

 

 

            Въведение

 

            Световната търговска организация(СТО) е основана на 1 януари 1995 г. Често може да се срещне твърдението, че СТО е наследник на ГАТТ (Общо споразумение за тарифите и търговията). Действително СТО се помещава на същото място в Женева, където преди е бил секретариатът на ГАТТ, но различията между глобалното регулиране на международната търговия преди 1994 г. и след като е създадена СТО, са твърде големи, за да се говори за някаква механична приемственост. При това не става въпрос само за огромната разлика в обхвата на либерализацията преди и след Уругвайския кръг от преговори, а за новите значителни тарифни концесии и за споразуменията за подобрен достъп до пазарите, като главното са настъпилите  качествени промени.

-         Кардинално е променен самият подход към регулативния процес, като в него са интегрирани редица нови сегменти на световната икономика, за които преди се е смятало, че са твърде отдалечени от търговията, за да се включват в ГАТТ. Това се отнася не само за инвестициите, конкуренцията, интелектуалната собственост, но и за такива чувствителни въпроси като държавните поръчки, държавните субсидии и напоследък даже за социалното законодателство и опазването на околната среда. При това обвързването на чисто търговските въпроси с другите теми на СТО става чрез един общ механизъм на функциониране на организацията. Всяка страна членка на СТО, едновременно е и страна по ГАТТ, и по ГАТС, и по ТРИПС, тя участва едновременно в съответните органи на СТО: Съвет по търговията със стоки, Съвет по търговията с услуги, Съвет по свързаните с търговията аспекти за правата на интелектуалната собственост.

-         Постигнат е невиждан досега в световната практика напредък в създаването на механизъм за глобално регулиране на търговски спорове, чрез приемането на споразумението относно правилата и процедурите, които да се прилагат при решаването на спорове. Фактът, че в една договорна рамка е вкарано не само формалното функциониране на СТО, но и спазването за изпълнението на договореностите, включително и прилагането на санкциите срещу нарушителите, създава след Уругвайския кръг коренно променена международна ситуация. Сега съществува ясен и надежден механизъм за решаване на международни търговски спорове и могат да се избегнат предишните търговски войни.

            Правната основа на СТО е Общото споразумение за тарифите и търговията, което дава основните правила за системата на преговори. Последният кръг на ГАТТ, познат като „Уругвайски кръг”, протича рекордните 8 години и води до създаването на Световната търговска организация.

...........................................................

 

          2. Цели на Световната търговска организация

 

            Като организация СТО си поставя за цел улесняването на международната търговия чрез провеждането на многостранни преговори относно правилата на международната търговия. Една от целите на всяко споразумение за свободна търговия е повишаване на благосъстоянието на всички договарящи се страни посредством увеличаване на взаимната търговия между тях. Фактът, че дадена страна като цяло може да се облагодетелства от придобивките, произтичащи от споразумението, не означава, че няма да има губещи при новите условия. Обикновено, от губещите се очаква да приемат своите загуби, защото явно те не са достатъчно конкурентноспособни.

            Всяка държава - членка на Световната търговска организация е длъжна да спазва международно приетите правила за справедлива и равноправна търговия със стоки и с услуги, както и за защита на правата върху интелектуалната собственост. Представители на СТО могат да наблюдават изпълнението на поетите ангажименти по своя инициатива или в резултат на евентуални жалби от страните – членки. Целта е новата международна система да съдейства за устойчиво и либерализирано експортно - ориентирано развитие на международната търговия без ограничения по вноса или износа на стоки или услуги, освен в случаите на търговия с фалшификати.

            В резултат се усъвършенства достъпа към чуждестранните пазари на стоки и на услуги чрез създаването на свободна и открита система на търговия в условията на справедлива и свободна конкуренция. Независимо, че страните - членки имат ограничено право да защитават вътрешното си производство от чуждестранна конкуренция чрез митата, призивът към тях е да понижават и по възможност – да премахват тази защита чрез взаимно договорено намаляване на ставките на митата и премахване на другите препятствия за търговията и на дискриминацията по страни.

     .......................................................................

 

 

            Заключение

 

            След Студената война главната задача е създаване на такава световна система, която би позволила да се извлече от глобализацията положителен ефект и да се снижат до минимум отрицателните такива. Основа на такава система вече е поставена - сътрудничеството между страните чрез формиране на международни институции, като СТО, ГАТТ, МВФ и Световната банка. Последните трябва да имат глобални перспективи и пълномощия за вземане на решения с национален характер и да следят за изпълнението им, съблюдавайки изискванията за прозрачност и подотчетност на своите действия. Глобалното сътрудничество на основата на създаването на формални и неформални международни институции, представлява важен механизъм за решаване проблемите, породени от процеса на глобализация и либерализация. С негова помощ може да се достигне стабилност в глобализиращия свят, да се предизвика повсеместен икономически ръст, да се осъществи преход към пазар в бившите социалистически страни, да се ускори развитието на най-бедните страни, а също така да се решат проблемите на глобализацията, имащи неикономически характер.

            От развитието на процеса на глобализация и търговска либерализация са заинтересовани всички страни, влизащи в различни подсистеми на световното стопанство. Глобализацията в съвременни условия е процес, който има противоречиви последици за отделните страни. Целта на страните е минимизиране на вредните последици. Необходимо е международните икономически отношения да се развиват на база съчетаване на интересите на участващите в тях страни независимо от икономическата им сила и големина. В процеса на глобализация трябва да се търси оптималния вариант за съчетаване интересите на държавите и стопанските субекти.

            Глобализацията и нарастващата взаимозависимост между отделните икономически общества са обективно протичащи процеси, които е невъзможно да бъдат спрени. Този основен извод се признава от мнозинството икономисти, политици, социолози. В днешно време все по-ясно се очертава тази взаимозависимост: Има редица примери за проблеми в една страна, които рефлектират върху голям брой други страни – Косовската криза, Азиатската финансова криза и други. Глобализацията обаче не се изчерпва с простата взаимосвързаност между страните; този процес е много по-напреднал в еволюционно отношение. Той се свързва не само с пренасяне на ефекти през границите, но е и едно много по-мащабно и всеобхватно функциониране на националните икономики в рамките на унифицирани условия и правила.

 

 

 

Използвана литература:

 

1.      Стефанов, С., „Международна икономика”, НБУ – ЦДО, София, 1998 г.;

2.      www.wto.org

3.      www.lawyer.com

 

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Съдържа една таблица

 

Ключови думи:

Световната търговска организация- същност, функции, цели, задачи, Общо споразумение за тарифите и търговията, международна търговия, инвестиции, глобална икономическа политика, проблеми на СТО


Търси за: Световната търговска организация същност | международна търговия | инвестиции | глобална икономическа политика | проблеми СТО

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker