Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

Платежен баланс. Външнотърговски отношения между България и Русия

 

2007 г.
Съдържание

 

 

1. Платежен баланс. 3

2. Външна търговия на България – януари – февруари 2007 г. 8

2.1. Износ. 8

2.2. Внос (CIF) 9

3. Отношения България – Русия. 10

Използвана литература: 16

 


1. Платежен баланс

 

Платежният баланс на една страна се отразява посредством размяната на стоки, услуги и финансови активи между резидентите на дадената държава и останалия свят за определен период от време. Той помага на официалните правителствени органи за изготвянето на адекватна парична и валутно финансова политика, отразявайки взаимодействието на макроикономическите показатели на международно ниво.

Съществуват две основни концепции при използването на платежния баланс за анализ на международните икономически отношения:

·        пазарен платежен баланс и

·         счетоводен платежен баланс.

При пазарния платежен баланс е изключително важна връзката между двата непрекъснати потока на разплащания - по посока към страната и обратно, което улеснява анализа на условията на неговото формиране в даден момент. Тъй като разплащанията между държавите влекат след себе си покупко-продажба на чуждестранна валута, пазарният подход към платежния баланс е свързан тясно с анализа на проблемите на разменния (валутния) курс и външните резерви. Това означава, че всъщност пазарния платежен баланс може да се наблюдава и анализира само чрез неговите ефекти върху валутния курс или върху нивото на външните резерви на дадената страна.

При счетоводния подход платежния баланс се представя като статистически отчет, сумиращ задграничните транзакции на дадената държава за определен отминал период от време, обикновено една година. Неговите показатели могат да послужат и като за прогнозата на бъдещия платежен баланс.

.......................................................

2. Външна търговия на България – януари – февруари 2007 г.

2.1. Износ

 

За януари – февруари 2007 г. износът (FOB) възлиза на 1765.6 млн. евро при 1695.7 млн. евро за същия период на 2006 г., като се увеличава с 69.8 млн. евро (4.1%).

По начин на използване

Основен принос за ръста на износа за януари – февруари 2007 г. на годишна база имат групите цветни метали (увеличение от 64.4 млн. евро, 37.8%) и чугун, желязо и стомана (увеличение от 42.1 млн. евро, 38.6%).

..........................................................

3. Отношения България – Русия

 

От гледна точка на съвременните отношения между България и Русия можем да кажем, че двете страни имат историко-ситуационен характер и до голяма степен са повлияни от два основни фактора:

І. До събитията в Европа и конкретно в България през 1989г. По своята същност  на практика това са 110 години българо – руски  отношения, които са преминали през различни периоди. На преден  план се открояват двустранните взаимоотношения между България и СССР. И двете страни са членки на ООН, от което произтичат ангажиментите им към международното право. Именно по това време се поставя условието за съветизирането както на политическото устройство, така и на обществото като цяло, изграждат се СИВ и Вършавския договор, налага се доктрината за  ограничения суверенитет. Но общата ни история е заложила и мощен фундамент за сътрудничество.

ІІ. Двустранните отношения са повлияни от разпадането на СССР. През 1992 г. е подписан договор за приятелсво между България и Русия, който полага основите на междудържавните отношения, изградени върху принципа на равноправието и  взаимната изгода.

.........................................................

Съществуват значителни възможности за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество между двете страни, които все още не се използват пълноценно. Така например Сдружението за икономическо и социално сътрудничество между България и Русия работи изключително успешно в развитието на отношенията между България и Русия в културен и икономически аспект, проучването на възможностите и осъществяването на тясно сътрудничество в различни програми и инициативи за международно сътрудничество, както и всички останали програми и инициативи, които могат да допринесат за по-добро социално икономическо развитие на руския и български народ, подпомага и поощрява българските и руските производители на стоки и услуги чрез специализирани издания и съвместни участия в международни панаири и да ги подпомага в търсенето на пазари както в България, така и в Русия.

.............................................

Използвана литература:

 

1.      Йотова, Л., Алянова, В., „Икономикс”, раздел четвърти,1995 г.

2.      Милчо Стоименов – “Международни финанси”, изд. FTP, C. 1995г.

3.      Светослав Масларов – “Валута и международни финанси”, изд. “Принцепс”, С. 2001 г.

4.      Николай Неновски, Христов К., Петков Б., - “От лев към евро”, изд. “Ciela”, C. 2001г.

5.       Камен Миркович – “Международна икономика”, изд. “Тракия – М”, С. 2000 г.

6.      Кийт Пилбийм – “Международни финанси”, изд. FTP, C. 1995г.

7.      Масларов, С., „Валута, валутни курсове, лихвени проценти и как да ги предвиждаме”, Варна,1993 г.

8.      Издания на БНБ

9.      www.econ.bgбизнес портал.

10. www.imf.org

11. www.bis.org

12. www.worldbank.org

13. www.bnb.bg

14. www.nsi.bg

15. www.mfa.government.bg

16. www.ciccbr.org/bg/ruls.html

17. MEDIA TIMES  REVIEW“Съвременна Русия едно закономерно икономическо развитие” автор: Андрей Шлайфер, Дениъл Трийсман

..............................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа 3 таблици.

 

Ключови думи:

платежен баланс, външнотърговски отношения между България и Русия, внос, износ


Търси за: платежен баланс | външнотърговски отношения между България Русия | внос | износ

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker