Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


С.А. Д.А.Ценов Свищов

Курсова работа

Влияние на чуждите преки инвестиции в България

Специалност: МИО

Предмет: МИО

2009


Съдържание

 

1. Чужди преки инвестиции. 3

2. Отчитане на дохода от преки чуждестранни инвестиции в платежния баланс  7

3. Отчитане на дохода от преки чуждестранни инвестиции в платежния баланс на страната. 18

Използвана литература. 21

 

 


1. Чужди преки инвестиции

За 2007 година дефицитът по текущата сметка достига 3 878.8 млн. евро, което според Българската народна банка е около 16% от брутния вътрешен продукт за годината, докато размерът на преките чуждестранни инвестиции в страната е 4 015 млн. евро (16.6% от БВП). Основата на анализа на платежния баланс е финансовата сметка, при която се достига рекордно положително салдо в размер от 4 977.4 млн. евро. Следователно нарастването е с над 82% спрямо 2005 г., което показва повишаване на доверието в българската икономика. Като много добро може да се отчете развитието при преките чуждестранни инвестиции в страната, които допринасят за ¾ от това нарастване и достигат 4 015 млн. евро. Голям дял от тези инвестиции се дължи на недвижимите имоти (28.2%) поради очакванията за висока доходност спрямо риска предвид присъединяването на България към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. Членството на страната, от една страна, намалява несигурността сред инвеститорите, а от друга – ги стимулира да вложат парите си, за да реализират печалба от участието си не само на местния пазар, но и на европейския. Променя се и националността на вложителите, като се засилва участието на английски и холандски инвеститори.

…………………………………

2. Отчитане на дохода от преки чуждестранни инвестиции в платежния баланс

Дивидентите и реинвестираната печалба, заедно с лихвите по междуфирмени кредити, формират дохода от преки инвестиции. В съответствие със стандартното представяне на платежния баланс, доходът от преки чуждестранни инвестиции се отчита в текущата сметка на платежния баланс, и включва две подстатии: доход от дялови участия (дивиденти и реинвестирана печалба) и доход от дълг (лихви по вътрешно-фирмени кредити).

Дивидентите представляват доход за чуждестранния инвеститор, който му се превежда в чужбина, на база на разпределената печалба върху акции и дялови участия. Те се записват в дебитната страна на статия Доход (т.е. с отрицателен знак) на текущата сметка в момента, в който бъдат обявени за платими - след общото събрание на акционерите през годината, следваща отчетната.

…………………………………………

 

България за първи път влезе в класацията на ежегодното изследване на международната консултантска компания "А.Т. Кърни" (A.T. Kearney) "Индекс на разпределението на глобалните услуги". Страната се нарежда на 15-о място от 40-те най-привлекателни страни за преместване на дейности, известно като аутсорсинг. Словакия и Румъния също попадат за първи път в класацията (съответно на 16-о и 24-то място), което потвърждава интереса към региона за такъв вид бизнес. Аутсорсваните дейности се изместват все повече на изток, сочат още данните. Атрактивни се очертават и страни от Близкия изток и дори Африка като Египет, Йордания, ОАЕ и Гана, твърдят специалистите.

……………………………

3. Отчитане на дохода от преки чуждестранни инвестиции в платежния баланс на страната

Дивидентите и реинвестираната печалба, наред с лихвите по междуфирмени кредити, формират дохода от преки инвестиции. Дивидентите представляват доход за чуждестранния инвеститор, който му се превежда в чужбина, на база на разпределената печалба върху акции и дялови участия. Те се записват в дебитната страна на статия Доход (т.е. с отрицателен знак) на текущата сметка в момента, в който бъдат обявени за платими - след общото събрание на акционерите през годината, следваща отчетната.

Реинвестираната печалба представлява, първо, доход на чуждестранния инвеститор, и второ - допълнително предоставен от чуждестранния инвеститор капитал към предприятието, което води до увеличаване на размера на чуждестранния пасив на икономиката. Поради това, при отразяването й в платежния баланс се правят записи както в статия Доход от преки чуждестранни инвестиции в текущата сметка, така и в статия Преки чуждестранни инвестиции във финансовата сметка.

……………………………………….

Използвана литература

 

1.      Основи на инвестирането, Иван Георгиев, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999;

2.      Георгиев, И. Основи на инвестирането , Отворено общество, С.; 2000г.

3.      Атанасов, М. Специални външнотърговски сделки. ВТ, изд. “Абагар”, 2000;

4.      Боева, Б. Управление на външнотърговската дейност. УДО, УНСС, 2001;

5.      Данни на НСИ и АЧИ за 1989-1999г. и 2000-2007г.

6.      Outsourcing. Out of the back room. Economist, 00130613, 12/1/2001.

7.      Styblo, J., Outsourcing a Outplacement, ASPI – Prague, 2005.

..........................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа 1 таблица като най-новите данни са за 2007 г.

 

Ключови думи:

чужди преки инвестиции, отчитане на дохода, платежен баланс, дивиденти, реинвестирана печалба, доход от дълг

 

 

 


Търси за: чужди преки инвестиции | отчитане дохода | платежен баланс | дивиденти | реинвестирана печалба | доход дълг

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker