Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Нов Български университет София

Курсова работа

Международно сътрудничество

Предмет: Бизнесикономика

Специалност: Бизнесикономика

2007


Съдържание

 

УВОД.. 3

1. Сливания и поглъщания. 4

2. Холдингът „АЛБЕНА”. 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 13

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 15

 


УВОД

Международното сътрудничество се осъществява съгласно политиката на българската държава в областта на международните отношения, приоритетите за развитие на българската култура и на основата на съществуваща правно-нормативна база. Международното сътрудничество включва в себе си:

- утвърждаване на българското присъствие и мястото на българската култура.

- изграждане на положителен имидж на България като стабилен партньор в международната културна политика и международните отношения, чрез последователно водена политика на активно развиване на отношенията в областта на културата, основаващи се на взаимно постигнати договорни отношения.

- пропагандиране достиженията на българската култура в чужбина и на чуждестранната култура у нас.

......................................................

1. Сливания и поглъщания

Най-важните форми на сътрудничество са обменът на опит и методи, взаимното консултиране, съвместното обучение, обменът на специалисти и експертна документация.

Сливанията и поглъщанията са една от формите на международно фирмено сътрудничество и начин за излизане на международния пазар.

Сливанията и поглъщанията се подготвят и функционират в определена среда Тъкмо интернационализацията и глобализацията в световната икономика предопределят до голяма степен различните вълни на сливания и поглъщания.

..........................................................

2. Холдингът „АЛБЕНА”

В България с престуктурирането на икономиката и банковата система както и посредством приватизацията се създават все повече предпоставки за развитието на сливанията и поглъщанията, които са едно ново явление в българската практика. От особено значение за нас е сключването на успешни сделки в различните отрасли, тъй като евентуалният им провал би довел до забавяне и затрудняване на протичащите процеси в България. Според някои критици факта, че процесът на сливане и поглъщане у нас е още в зародиша си е достатъчно неблагоприятен, тъй като в едно с приватизиращите се стартират множество малки и средни фирми, т.е налице е раздробяване на икономиката и ако същия не се активизира, българският бизнес не би съответствал на световните тенденции.

...........................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.       Данов, Г. Теория на МИО, лекционен курс, София,

2.      Маринов, В. Международни икономически отношения: теория, система, политика

3.      Маринов, В. Съвременни международни икономически отношения /избрани проблеми/,

4.      Миркович, К. Международен икономикс.

5.      Стефанов, Г. Теория на международните отношения.

6.      www.albhold.com

...............................................

Темата е изготвена 2007 г.

 

Ключови думи:

международно сътрудничество, сливания и поглъщания, трьстово движение, престуктуриране на икономиката, "Албена” АД


Търси за: международно сътрудничество | сливания поглъщания | трьстово движение | Албена

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker