Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Колеж по икономика и администрация

КУРСОВА РАБОТА

по

Банки и банково дело

на тема:

Българска Народна Банка

спец. Финанси

2008 г.

Съдържание:

Увод 3

І. Българска Народна Банка през годините 7

А) 1878 год. - 1947 год. 7

Б) 1947 год. - 1989 год. 8

В) 1990 год. - 2000 год. 11

ІІ. Ролята на Българска народна банка в процеса на европейска интеграция 15

ІІІ. Българската народна банка днес 23

Заключение 31

Използвана литература: 35

……………………………….

Националната банка на България определя разрешителните условия и границите на валутния контрол, търговията и операциите със злато и чуждестранна валута и ежедневния централен курс на лева спрямо водещите валути. Българската народна банка има право да осъществява редица други дейности, предвидени в Закона:

В обхвата на нейните права са включени и заемите на банките и чуждестранни институции срещу залог на злато, ценни книжа и валути. Централната банка извършва прогностично-аналитична дейност, обменя информация с останалите звена на банковата система, изготвя проекти за икономическо развитие, осъществява издателска дейност.

………………………………

В своя генезис и развитие БНБ е полигон на различни културни модели. Създадена от руски чиновници, тя е “доразвита” по белгийски, гръцки и румънски образци. По-късно на територията на БНБ се води борба на влияние между френската и английската емисионни банки. След 1947 г. БНБ е преустроена изцяло според съветския модел на “монобанката”.

Днес в обичайната картина на българската финансова история комунистическият режим присъства като икономическа аберация извън времето. Достатъчно основание за подобна представа дават както силовото му налагане, така и неоспоримата му икономическа нерационалност.

Одържавяването на кредита до средата на 40-те години е мощна и еднопосочна тенденция. Тя може отчасти да се припише на конкретни и необратими икономически обстоятелства, свързани с Депресията, но е безспорно свързана и с доминиращата “обществена” идеологическа нагласа. Така или иначе, към 1947 г. е останало твърде малко за национализиране в банковия сектор, където частният капитал вече се е свил до възможния предел.

На 27.12.1947 г. е приет закон за БНБ, който поставя развитието на банковото законодателство на коренно различна база, облягайки се на механично пренесен чужд модел. Този акт полага основите на съветизация на банковата система в страната и на централизираното планово стопанство. Законът установява ново и непознато до този момент в България правно и икономическо явление - държавният монопол върху банковото дело. По този начин се ликвидира търговското банкерство и пълнокръвното централно банково дело.

…………………………………………..

През своята дългогодишна история БНБ изминава дългия път от типична търговска банка до 1885 г., когато започва и емисионната й дейност, през период когато действа като емисионна банка (след 1922 г.), превърната след 1944 г. в централизирана организация, съсредотичила нетипични за нея дейности и превърната в банка-монополист до независима от правителството институция, която носи отговорност и се отчита за дейността си пред законодателния орган - Народното събрание. БНБ е учреждение, което притежава изключителна компетентност в управлението на парично-кредитните отношения в страната. Като единствен емисионен институт тя отговаря за поддържането на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. В това си качество банката създава и реализира целите на националната парична и кредитна политика.

През 1879 г. БНБ е с основен капитал 1 800 златни лева и начален резервен фонд от 200 хиляди златни лева. Състоянието на активите, капиталът и резермите й днес могат да се видят в Приложение 1.

Запазването и поддържане на ценовата стабилност е основната цел на БНБ, залегнала в стратегията й за развитие през периода 2004-2009 г.

Необратимата глобализация на световната икономика оставя все по-малък периметър на стопанския провинциализъм. Но глобализацията ще се почувства осезаемо едва когато престане да е атрибут на абстрактни и далечни  пазари, и се превърне в начин на живот, твърди принципи на икономическо поведение и постижима лична перспектива пред всеки.

Използвана литература:

  1.  проф. Велчо Стоянов, „Основи на финансите”, Изд. Галик, 2005 г.
  2.  Радков, Р., и колектив, „Банково дело”, Изд. Абагар, 2003 г.
  3.  Григорова, В., „Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика”, Изд. Сиела, 2003 г.
  4.  Аврамов, Р., „Стопанският ХХ век в България”, Изд. Труд, 2001 г.
  5.  Михайлов, М., и колектив, „Пари, кредит, банки”, Изд. Свищов, 1993 г.
  6.  www.bnb.bg
  7.  wwwcon.bg
  8.  www.bulgaria.com
  9.  www.mediapool.bg
  10.  www.finance.news.bg

Темата е разработена 2008 г.

Темата съдържа графики.

Ключови думи:

Българска народна банка, икономически регулатори, Закон за БНБ, икономически и валутен съюз, свободно движение на капитали, платежни и сетълмент системи, бюджет на БНБ, организационна структура на БНБ


Търси за: Българска народна банка | икономически регулатори | Закон БНБ | икономически валутен съюз | свободно движение капитали

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker