Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

град София

 

 

Р Е Ф Е Р А Т

 

на тема:

 

Кредитен риск

 

По: Банково право

 

2007

 

 

1. Същност на кредитния риск. 3

2. Елементи на кредитния риск. 4

3. Базелски критерии и указания за оценка на кредитния риск. Принципи на Банката за международни разплащания. 6

4. Проблеми на управлението на кредитния риск в България. 9

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я.. 12

 

 

1. Същност на кредитния риск

 

Кредитният риск в банковата дейност възниква в процеса на кредитиране на икономическите субекти. Значението на кредитния риск в структурата на банковите рискове зависи от мащаба на кредитните операции осъществявани от банките. Невръщането на кредитите, особено на крупните, може да причини банкрут. Практиката показва, че основната причина за проблемите на банките е реализацията на кредитния риск – значителни обеми на просрочени кредити, като следствие на провеждане на рискована кредитна политика. Причините за банкови банкрути се явяват фактори като ниско качество на активите и слаб контрол. Тези обстоятелства определят високата степен на значимост на кредитния риск в структурата на банковите рискове. По своя генезис кредитният риск е най-старият банков риск.

                   Всяка кредитна операция е свързана с поемането на определена степен на риск от страна на търговската банка. Това налага необходимостта от добро познаване на същността и многообразието на рисковете, съпътстващи банковата дейност. Подценяването им води до значителни загуби и дори до фалити на банките.

                   Кредитните операции са най-доходоносните, но и най-рисковите банкови операции. Това определя необходимостта от оптимизация на съотношението между риска и доходността при формирането на кредитния портфейл на банките.

                   Под кредитен риск се разбира вероятността клиентът по кредитната сделка да не изпълни или да се окаже в невъзможност да изпълни условията на сделката.

                   ……………………………………..….

 

3. Базелски критерии и указания за оценка на кредитния риск. Принципи на Банката за международни разплащания

                  

                   Банката за международни разплащания в специален документ посочва принципите за управление на кредитния риск, които визират в следните основни области:

ü                  създаване на подходяща среда на кредитния риск;

ü                  опериране при надежден процес на кредитиране;

ü                  поддържане подходяща администрация и на надежден процес на оценяване и мониторинг;

ü                  осигуряване на адекватен контрол над кредитния риск;

                  

                   По отношение на създаването на подходяща среда на кредитния риск следва да се съблюдават три принципа, а именно:

Принцип 1. Бордът на директорите трябва да носи отговорността  за приемане и периодичен преглед на стратегията за кредитен риск и политиката за кредитния риск. Стратегията трябва да отразява банковата поносимост към риск и нивото на рентабилност, което банката очаква да постигне при сбъдване на различните кредитни рискове.

Принцип 2. Средният мениджмънт трябва да отговаря за въвеждането на кредитната стратегия, одобрена от борда на директорите и за изграждането на политика и процедури за определяне, оценяване, мониторинг и контрол на кредитния риск.

Принцип 3. Банките трябва да определят и управляват кредитния риск присъщ за всички продукти и дейности.

                   ………………………………………….

 

                   За да се защитят от кредитен риск, банките определят провизии за загуби от обезценка на индивидуално значими експозиции, които следва да покрият разликата между балансовата стойност от предходния отчетен период и възстановимата стойност към отчетния период. Предпазването от кредитен риск е много важен момент в банковата надеждност, тъй като най-важният актив на търговските банки са кредитите. Лошото качество на кредитния портфейл във всички случаи влошава и качеството на активите на банката, което може да я доведе и до фалит.

 

 Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

 

1.   Стефанова, П., „Банки и кредитно посредничество“, С. 2002 г.

2.   Пътев, П., Ангелов, А., Канарян, Н., „Риск мениджмънт в банките“, В. Търново, 2002 г.

3.        Димитрова, Р., „Банки и банково обслужване“, С., 2005 г.

4.        Игнатиев, П., „Банковата криза в България през 1996 - 97 г.“, С. 2005 г.

5.   Радков, Р., “Въведение в банковото дело“, В. Търново, 2004 г.

 

 

Темата е изготвена 2007 г

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

кредитен риск, банково право, базелски критерии, международни разплащания, кредитиране на икономически субекти, банкови операции, надежден процес на кредитиране, кредитен портфейл, активи на банката

 


Търси за: кредитен риск | банково право | международни разплащания | кредитиране икономически субекти | банкови операции | надежден процес кредитиране | кредитен портфейл | активи банката

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker