Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


 

 

РЕФЕРАТ

на тема:

 

Мениджмънт на търговските банки

 

 

по Банково счетоводство

 

 

2006

 

 

Съдържание:

 

1. Характеристика на банковия мениджмънт. 3

2. Цели на търговските банки. 3

3. Планиране и осъществяване на дейността за постигане на целите. 4

4. Мениджмънта в технико – организационната област. 5

5. Мениджмънт на финансовата област. 5

6. Мениджмънта на банковия персонал. 11

7. Контролът върху банковата дейност. 11

Използвана литература. 12

 

 

1. Характеристика на банковия мениджмънт

 

Банков мениджмънт означава управление на банковата система. Банковата система се състои от ЦБ, ТБ и банкоподобни институции. Банковия мениджмънт се структурира в зависимост от звеното на системата в което се прилага – мениджмънт на ЦБ, на ТБ и на банкоподобните институции, но същността, подходът и функциите му са еднакви независимо от звеното в което се прилага.      Търговските банки са второто важно звено от банковата система. Те са стопански предприятия, чието управление включва много и разнообразни конкретни дейности и функции.

 Те пподчиняват дейността си на постигането на определени цели, формулирането и изборът на конкретните цели са една от най-важните функции на нейния мениджмънт. Формулирането на целите, подцелите и ограниченията при осъществяването на банковата дейност е една от фазите на управленския процес в банките.  Търговските банки трябва да формулират свои краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. В общия случай краткосрочните цели се простират максимално до 1 година, средносрочните до 5 години, и дългосрочните над 5 години.

 

 

2. Цели на търговските банки

 

Целите на търговските банки могат да се подразделят освен според срока на действието им, но и според йерархичната структура на: главна цел и на подцели или цели на отделните отдели, служби, а в някои случаи и на отделни лица.

Според  конкретната си форма на проявление и областта, към която са насочени, целите биват немонетарни и монетарни (финансови) цели. Немонетарна цел може да е  една от следни­те възможни цели - подобряване на имиджа на банката сред клиентите й и срeд цялата общественост; нарастване на нейната пазарна сила; увеличаване на престижа на банката; поемане на известни социални отговорности и др. Те нямат количествена мярка, трудно се поддават на квалифициране, което прави трудна и оценката за това, дали дадена немонетарна цел е постигната или не, и ако е постигната, в каква степен. За разлика от тях монетарните цели имат точна количествена мярка. Такива цели  могат да бъдат - нарастването на печалбата, рентабилността, икономическият растеж и пазарният дял на банката.

Посочените монетарни цели често си противостоят. За да увеличи пазарния си дял, често се налага една банка да жертва (поне първоначално) печалбата и рентабилността. Икономическият растеж от своя страна е свързан с нарастване на разходите, т.е. и в този случай печалбата и рентабилността намаляват. Това положение е известно в банковия мениджмънт като конфликт на целите. Например повишаването на лихвите по влоговете ще предизвика прилив на парични средства към банката и ще съдейства за икономически растеж и за увеличаване на пазарния дял. Това обаче ще влече след себе си увеличаване на разходите и следователно намаляване на печалбата и рентабилността.

.............................................................................

7. Контролът върху банковата дейност

 

Осъществява се проверка на финансовите, счетоводните и други операции, извърш­вани от банките. Основната функция на вътрешния контрол в банките е да подпомага органите на управление на банката при вземането на управленски решения от финансов и организационен характер и да следи за тяхното изпълнение.

Обектите на вътрешния контрол в банките се делят на основни и специфични. Към основните обекти се отнася установяването на това, дали записаните счетоводни операции са реално осъществени; дали всички действително извършени операции са отразени счетоводно; дали парич­ните суми са вярно изчислени и точно отразени и др.

Специфичните обекти на вътрешния контрол в банките са в областта на спазване на законосъобразността на сделките и операциите; в спазва­не на договорната дисциплина, в областта на спазване на технологичната и организационна дисциплина; контрол върху отчетността, върху управ­лението на персонала и трудовата дисциплина.

            ...................................................................

 

Използвана литература

 

1. Младенов, М. Пари, банки, кредит. Варна 1995 г.

2. Йовкова, Й. Банково – финансов мениджмънт. София 1999 г.

3. Михайлов, Е. Практически банков мениджмънт. Абагар 2002 г.

 

Темата е разработена 2006 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

банково счетоводство, търговски банки, финансов мениджмънт, мениджмънт на банковия персонал, банкова дейност, монетарни цели, лихви по влогове, кредитиране

 


Търси за: банково счетоводство | търговски банки | финансов мениджмънт | мениджмънт банковия персонал | банкова дейност | монетарни цели | лихви влогове | кредитиране

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker