Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

Банкови продукти и услуги за фирмени клиенти (по примера на Обединена българска банка, Първа Инвестиционна банка, Райфайзенбанк – България)

2007 г.

 


Съдържание

 

1. Банковата система. 3

2. Банкова дейност. 5

3. Форми и средства на банковата конкуренция. 7

4. Банкови продукти и услуги за корпоративни клиенти при кредитирането в ОББ, ПИБ и Райфайзен Банк. 8

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.. 14


1. Банковата система

               Развитието на пазарната икономика в условията на паричен съвет /разглеждан откъм предпоставките за контрол към прегряването на икономиката и контрол върху паричната маса в обръщение/, доведе до възможността за внедряване на иновации не само в банковата сфера, но като цяло в икономиката, с което се повиши и необходимостта от съвременно, съобразено със западния опит банково обслужване;

               Развитието на българската икономика и най-вече нейното стабилизиране /като го сравним с първите години на прехода до 1997 година/, доведе до възможността гражданите и фирмите в по-голяма степен да използват банковата система и банковите продукти, което от своя стрна доведе и до редица преустройства в самата банкова система с цел удовлетворяване на клиентските изисквания.

.........................................

3. Форми и средства на банковата конкуренция

 

Развитието на новите технологии даде възможност на търговските банки в България, чрез тези именно нови технологии да могат да изградят цялостна иновационна програма както при пасивните си банкови операции, така и при активните, свързани с кредитирането и инвестиционната дейност на всяка една конкретна банка. Освен възможността за всеобщо банково предлагане, възможността за внедряването на интернет технологиите в банкирането и банковите продукти и услуги, в значителна степен се разви като вид иновация и банковото производство и предлагани на “пакети” от продукти. Един такъв “пакет” от банкови услуги и продукти издържа по-дълго време на конкуренцията и по-трудно може да бъде копиран от друг финансов посредник. С развитието на новите технологии се увеличи от една страна възможността дадена банка чрез своя продуктов асортимент да има конкурентни предимства пред останалите участници на финансовия пазар, а от друга във възможността да се гарантират в по-голяма степен банковите депозити и привлечени средства, а оттам и да се повиши доверието в банковата  и кредитната система в страната.

.............................................................

4. Банкови продукти и услуги за корпоративни клиенти при кредитирането в ОББ, ПИБ и Райфайзен Банк

 

Корпоративното банкиране на ОББ АД предлага:

Кредитни сделки с възможност за съчетаване на различни видове кредитни продукти за:

·    Проектно финансиране

·    Оборотно кредитиране

·    Инвестиции

·    Издаване на банкови гаранции

·    Синдикирани кредити

·    Мостови (Bridge) кредити

·    Кредитни лимити за обезпечаване на FX сделки.

Проектно финансиране - банката участва във всички фази на изграждане и въвеждане в експлоатация на финансирания проект.

...............................................................

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

  1.  Вачков, Ст. „Същност на банковото дело”. Варна. 2000 г;
  2.  Грозданов, Б.,”Финанси”; изд.”Абагар” В.Търново; 1998 г.;
  3.  Костова, Н. „Диагностика на търговските банки”. С. 2004 г.;
  4.  Манчев, Цв. и др., “Пари, банки и парична политика”, СУ  “КЛ.Охридски”, С., 1998 г.;
  5.  Младенов, М., ”Пари, банки и кредит”; изд. „Принцепс”; 1998 г.;
  6. Стефанова, П., ”Рентабилност, ликвидност и адекватност на банките”;С.; 1994 г.;
  7.  www.ubb.bg

...........................................

Темата е писана 2007 г.

 

Ключови думи:

банкови продукти; фирмени клиенти; банкова система, дейност и конкуренция; ОББ, ПИБ и Райфайзен Банк; кредитиране


Търси за: банкови продукти | фирмени клиенти | банкова система | дейност конкуренция | ОББ | кредитиране

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker