Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ  “НЕОФИТ РИЛСКИ“

Стопански факултет

 

 

 

 

Реферат

 

на тема:

 

 

Управителни органи и ръководни лица в ПИБ. Избираемост, роля и отговорности

 

 

Благоевград

2009

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Представяне. 3

2. Корпоративно управление на ПИБ.. 3

3. Акционерна структура. 5

4. Управление. 6

5. Отговорности на управителните органи. 10

6. Бизнес структура на Първа инвестиционна банка. 13

 

 

 

 

1. Представяне

           

Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 08.10.1993 г. От 28.02.2008 г. Банката е вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

            Първа инвестиционна банка е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд с решение от 04.06.2007 г. и в регистъра за публичните дружества и други емитенти, воден от Комисията за финансов надзор, с решение от 13.06.2007 г.

            Банката притежава универсална банкова лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина.

            Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

Първа инвестиционна банка има три дъщерни дружества:

ü     First Investment Finance B.V. (Холандия)

ü     Дайнърс клуб България АД

ü     First Investment Bank - Albania Sh.a (Албания)

 

 

 

2. Корпоративно управление на ПИБ

 

За Първа инвестиционна банка доброто корпоративно управление е определящо за реализиране на стратегическите й цели, за създаване на дългосрочни и стабилни резултати в полза на нейните акционери, кредитори, служители, клиенти и обществото като цяло.

            Управлението в ПИБ е изградено на основата на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, действащи в Европейската общност, Националния кодекс за корпоративно управление, съобразно промените в регулативната и икономическа среда, както и в съответствие с нарастването на капацитета и значението на ПИБ на финансовия пазар в страната.

            ………………………………………………….

 

5. Отговорности на управителните органи

           

Корпоративното управление на ПИБ осигурява изпълнение на  стратегията на Банката, съчетано с упражняване на ефикасен контрол върху управлението както и неговото отчитане и лоялност пред Банката и акционерите.

            Системата на управление на Банката е двустепенна, състояща се от Надзорен съвет и  Управителен съвет. Надзорният съвет се състои от три до пет физически и/ или юридически лица, избрани от Общото събрание, които трябва да отговарят на изискванията, залегнали в устава на Банката. Най-малко една трета от членовете на НС на ПИБ са независими лица, които не могат да бъдат:

а)  служител на Банката;

б) акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете на Общото събрание или е свързано с Банката лице;

в) лице, което е в трайни търговски отношения с Банката;

г) член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по б. „б” и б. „в”;

д) свързано лице с друг член на НС или УС на Банката.

…………………………………………………….

 

 

 

Източници на информация

 

1.      www.fibank.bg

2.      www.infostock.bg

3.      www.ecb.eu

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Съдържа графики.

Информацията е от 2009 г.

 

Ключови думи:

управителни органи, корпоративно управление, бизнес структура, инвестиционни посредници, финансов пазар в България, управление на банка, надзорен съвет, контролни органи


Търси за: управителни органи | корпоративно управление | бизнес структура | инвестиционни посредници | финансов пазар България | управление банка | надзорен съвет | контролни органи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker