Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ  “НЕОФИТ РИЛСКИ “

Стопански факултет

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

на тема:

 

Депозитна дейност на ОББ АД, Клон “Пирин” - Благоевград за периода 2007 - 2010 г.

 

 

 

БЛАГОЕВГРАД

2010

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

УВОД.. 4

 

ГЛАВА ПЪРВА

Пасивни банкови операции. 6

1. Организационно - управленска структура на  Обединена българска банка АД   6

2. Обща характеристика на пасивните банкови операции. 10

3. Информационна характеристика на пасивните банкови операции. 12

4. Възможности за усъвършенстване и на пасивните операции. 17

 

ГЛАВА ВТОРА

Депозити. 19

1. Депозити – същност. 19

2. Лихвен процент по депозитите в ОББ АД, Клон “Пирин”-Благоевград  21

3. Гарантиране сигурността на влоговете и депозитите ОББ АД, Клон “Пирин”-Благоевград. 24

4. Застраховане на депозитите ОББ АД, Клон “Пирин”-Благоевград. 28

5. Счетоводна характеристика на депозитите в ОББ АД, Клон “Пирин”-Благоевград – документи и документооборот. 29

 

ГЛАВА ТРЕТА

Видове депозити ОББ АД, Клон “Пирин” - Благоевград. 35

1. Безсрочни депозити. 36

2. Спестовни и срочни депозити. 38

3. Промоционални депозити. 42

4. Депозити на корпоративни клиенти. 43

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Сравнение с депозитни продукти в други банки. 47

1. Депозити в ДСК.. 47

2. Депозити в ПИБ.. 51

3. Депозити в Пощенска банка. 55

4. Депозити в УниКредит Булбанк. 58

5. Депозити в Райфайзенбанк. 60

6. Частична диагноза върху депозитната дейност на ОББ АД, Клон “Пирин” – Благоевград по данни за 4 години. 64

7. Насоки за развитие на конкурентоспособността на ОББ АД, Клон “Пирин” – Благоевград в сектора корпоративни клиенти. 69

 

Заключение.. 72

Библиографска справка. 74

Приложение. 76

 

 

 

УВОД

 

В глобален мащаб банковото дело е изключително развито и всеобхватно. В момента в света съществуват стотици банкови институции, които се стремят чрез откриване на нови филиали в различни страни да обгърнат и подобрят банковото обслужване. През последните няколко години, и особено след приемането на страната ни в Европейския Съюз, част от банките в България се погълнаха или закупиха и с това спомогнаха за навлизането на чужди капитали на западни банки и консорциуми. Това доведе в значителна степен до парична експанзия и възможности за икономическа стимулация на стопанските субекти и структури от страна на банките. До края на 20 век банките в България се създават предимно с български капитали, но в началото на 21 век се наблюдава създаване на банкови и небанкови институции, като основната част от капиталите им са вече чуждестранни. Като пример могат да бъдат дадени:

- УниКредит Булбанк – първоначално протича обединение на Хеброс Банк и Биохимбанк, при което основната част от капиталите идват от австрийската HVB Group. В последствие през 2007 година основният пакет от дялове на така създадената банка преминават в собственост на италианската UniCedit Group.

- Юробанк И Еф Джи България – първоначалното гръцката група Eurobank EFG Group придобива контрола върху българската ДЗИ Банк (което се случва в края на 2006 г.), а в последствие към групата се присъединява и Българска Пощенска Банка (през 2007 г.).

- Банка ДСК – основната част от акциите на тази банка се държат от унгарската OTP Group

- Обединена Българска Банка - през 1992 г. Посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. През 2000 година Националната банка на Гърция (NGB Group) придобива 89.9% дял от Обединена българска банка – тогава втората по големина банка в България. През 2004 година делът на НБГ в ОББ достига до 99.9%.

- Райфайзен България – тази банка е изцяло с чужд капитал.

 

            Осъзнаването на възможностите за натрупване на печалби от лихви по различните предлагани от банките депозитни продукти доведе до намаляване на дела на безлихвените разплащателни сметки за сметка на увеличението на дела на лихвоносните, преди всичко на депозитните, сметки на паричния пазар.

            ……………………………………....

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

Видове депозити ОББ АД, Клон “Пирин” - Благоевград

 

 

В баланса на банката депозитите са разделени въз основа на следните признаци:

v     Според срока- краткосрочни, средносрочни и дългосрочни;

v     Според вида на валутата- депозити в национална и чуждестранна валута;

v     Според вида на депозанта - депозити от граждани, депозити от нефинансови предприятия, депозити от финансови предприятия, депозити на правителството и държавата;

v     Според наличието на срок по депозита- срочни, безсрочни (депозити на виждане или депозити по поискване) и спестовни;

v     Според условията на депозита- стандартни депозити и структурни депозити;

v     Според начина на получаване на лихвата - депозити с декуразивна лихва, депозити с антиципатична лихва (авансова);

v     Според вида на валутата:
            - Лева;
            - Чуждестранна валута (евро, щ.
долари, швейцарски франкове, английски лири);
            - С възможност за превалутиране (смяна на валутата по време на срока на депозита).

v     Според възрастта на бенефициента:

            - Лица в трудоспособна възраст: спестовни депозити в полза на вложителя или трети лица;
            - Лица в подтрудоспособна възраст: детски спестовен влог, депозит и студентска стипендия;
            - Лица в надтрудоспособна възраст: пенсионерски депозити и влогове.

v     Според използването на вложените средства, те могат да бъдат:

-   Инвестиционни депозити – към тях се отнасят: спестовните депозити с по-дълъг срок, вложени от малки и средни икономически субекти; вложения от субекти на бизнеса.

-   Касови депозити – тук се отнасят: депозити от домакинства; касовите запаси на търговци (по текуща сметка) и банковите депозити (депозити на една банка – в друга банка).

……………………………………

           

 

Заключение

 

            След направения преглед на предлаганите от банките финансови услуги можем да направим изводи, че отдавна вече няма никаква стопанска дейност, която във финансово отношение да не се обслужва от банките. Преходът към пазарна икономика не само не може да стане без банките, но трябва да започне от тях. Приватизацията, преструктурирането на производството, повишаването на неговата активност и конкурентноспособност увеличава търсенето на паричен капитал и поражда потребност от нови финансови услуги.

Успехът на една банка в бъдеще ще зависи до голяма степен от избора на банкови продукти и услуги, от това доколко предоставените от нея финансови услуги съответстват на обществените потребности, доколко те са качествени и конкурентноспособни в ценово отношение. Банката ориентира така своята дейност в условията на пазара, че подхождайки избирателно при привличане на клиенти да се стреми към задоволяване на всичките им нужди.

……………………………………………

 

 

Библиографска справка

 

Литература

 

1.      Александрова, М., Финанси – теория и практика, София, 2000

2.      Асенова, М. и др. Банков маркетинг, АБАГАР, В. Търново, 2002

3.      Вачков, Ст. и др., В света на модерното банкерство, В. Търново, 2007

4.      Вачков, Ст., Мениджмънт на банките, Абагар, В. Търново, 1996

5.      Вачков, Ст., Банков маркетинг, Варна, 2006

6.      Велев, Т., Банково дело, София, 1997

7.      Вътев, Ж. Банковата конкуренция. - Финанси  на фирмата, 1995

8.      Данаилов, Д., Търговските банки в България, Болид, София, 2005

9.      Димитров, В., Въведение в банковото право: Търговската банкова дейност, София, 1996

10. Димитрова, Р., Банки и банково обслужване, Ромина, София, 2005

11. Джонсън, Ф., Джонсън, Р., Банков мениджмънт, Princeps, Варна, 1996

12. Заварска, З., Иванич, И., Банково дело, УИ „Стопанство”, София, 2004

13. Заутер, В., Основи на банковото дело, Бургас, 1992

14. Иванов, П., Врачовска, М., Банково дело, Абагар, В. Търново, 2002

15. Колев, Б., Пари и банки, София, 2003

16. Котлър Ф., Въведение в маркетинга и мениджмънта,

17. Лазаров, Н.,  Лекции по Банково дело, София, 2007

18. Лазаров, Н., История на БНБ и банковото дело в България, София, 1997

19. Манчев, Ц., Искров, И., Михайлов, А., Пари, банки и парична политика, София, 2002

20. Меразчиев, В., “Банково посредничество”, Свищов, 2001

21. Меразчиев, В., Баташки, Г., “Банково счетоводство”, Свищов, 2002

22. Михайлов, Е., Пари, кредит, банки, Свищов, 2002

23. Младенов, М., Пари. Банки. Кредит, София, 2005

24. Младенова, Г., Маркетинг на финансовите услуги, УИ „Стопанство”, София, 2007

25. Найденов, Б., Модерни банкови операции, София, 2000

26. Неделчев, М., Корпоративно управление в банковата система, Сиела, София, 2004

27. Николова, Н., Обща теория на финансите, Сиела, София, 2006

28. Попов, Д., Банките, Век 22, София, 2000

29. Радков Р., Михайлов, Е., Вътев, Ж., Асенова, М., Менова, С., Пари и банково дело, София, 1998

30. Радков, Р., Михайлов, Е., Божинов, Б., “Въведение в банковото дело”, В. Търново, 2004

31. Радков, Р., Адамов, В., “Пари и банки”, В. Търново, 1998

32. Радков, Р., Адамов, В., Михайлов, С., “Финанси”, В. Търново, 2000

33. Радков, Р., Манчева, Д., Банково дело, София, 2007

34. Радков, Р., Пари, банки и парична политика, София, 2001

35. Русенов, Я., Финанси и кредитна енциклопедия, Варна, 2000

36. Стоичкова, О., Теория на парите и кредита, Благоевград, 2001

37. Стоянов, В., Финанси, София, 2000

38. Стоянов, В., Пари, банки, борси, София, 1996

39. Трифонова, С., Паричен съвет, банкова система и финансово развитие, УИ „Стопанство”, София, 2002

40. Харисън, Т., Маркетинг на финансовите услуги,  УИ „Стопанство”, София, 2004

41. Долан, В., Деньги, банковское дело и денежно - кредитная политика, Москва, 1991

42. Ковалева, А., Финансьι, Москва, 1999

43. Колесников, В., Банковское дело, Москва, 2000

44. Кох, Р., Менеджмент и финансьι от А до Я, Санкт-Петербург, 1999

45. Лаврушин, О., Банковское дело, Москва, 2001

46. Лаврушин, О., Деньги, кредит, банки, Москва, 1999

47. Мертон, Р., Боди, З., Финансьι, Москва, 2004

48. Рид, А., Коммерческие банки, Москва, 1993

49. Черняк, В., Банки и банкирьι, Москва, 1998

 

 

Източници от Internet

 

1.      БНБ, Публикации, Периодични публикации на БНБ (www.bnb.bg)

2.      УниКредит Булбанк АД (www.bulbank.bg)

3.      Банка ДСК АД (www.dskbank.bg)

4.      ОББ АД (www.ubb.bg)

5.      Еуро И Еф Джи България АД (www.postbank.bg)

6.      Райфайзен България АД (www.raiffeisen.bg)

7.      Първа инвестиционна банка (www.fibank.bg)

8.      www.accinfo.persof.com

9.      www.banki.start.bg

 

Темата е разработена 2010 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2010 г.

 

Ключови думи:

депозитна дейност, организационно – управленска структура, пасивни банкови операции, депозити, счетоводна характеристика, лихвен процент по депозитите, документи и документооборот, баланс на банковите депозити


Търси за: депозитна дейност | организационно управленска структура | пасивни банкови операции | депозити | счетоводна характеристика | лихвен процент депозитите | документи документооборот | баланс банковите депозити

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker