Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


С. А. Д. А. Ценов Свищов

Курсова работа

Банков маркетинг

 

Специалност: Банково дело

Предмет: Банково дело

2009


Съдържание

 

1. Въведение. 3

2. Пазарен дял на Банка ДСК. 5

3. Оценка, одитинг и контрол на маркетинговата продуктова политика на Банка “ДСК” АД. 7

3.1. Продуктова стратегия. 7

3.2. Ценова стратегия. 9

3.3. Дистрибуционна стратегия. 11

3.4. Комуникационна политика на банките. 13

3.5. Банкова реклама. 14

4. Изводи и препоръки. 17

Използвана литература. 20

 

 


1. Въведение

Прилагането на маркетинга в банковото дело се обуславят преди всичко от характерните особености на банковите услуги, от тяхното многообразие, абстрактност, сложност, двойнственост и т. н. Но на преден план се откроява основния обект на банковата услуга - парите. Именно те - парите, с тяхната “привлекателност” и сила са в основата на всяка предприемаческа или консумативна дейност. Достъпът до банковите услуги предоставя богати възможности да използваме парите в техните разнообразни качества и форми и безброй собственици, пари в наличност и т.н.

Потребявайки една или друга банкова услуга, ние не просто я купуваме като стока, но и ползваме, разпореждаме се с една чужда банкова собственост. Именно това обстоятелство, което е уникално по своя характер отличава банките от редица други институции в предприемаческата сфера.

………………………………………….

2. Пазарен дял на Банка ДСК.

Банкова група ОТП е една от най- големите и динамично развиващи се финансови групи в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Банка ОТП е най-голямата в Централна Европа банка по пазарна капитализация – близо 8 млрд. евро. Тя е най-голямата финансова институция в Унгария със значителен пазарен дял. Банка ОТП има рейтинг А1 по Муудис (Moodys) за дългосрочните депозити и В- за финансова стабилност.

Банковата група се състои от над 70 компании, специализирани в различни сфери на финансово посредничество – банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, компании за управление на активи, за недвижими имоти, лизинг, факторинг. Групата има силно присъствие в страните от ЦИЕ и продължава експанзията си в региона. ОТП обслужва над 9 милиона клиента посредством 1 000 клона в седем държави, като притежава банки в България, Сърбия и Черна гора, Словакия, Хърватска и Румъния.

………………………………

3. Оценка, одитинг и контрол на маркетинговата продуктова политика на Банка “ДСК” АД.

Относно изпълнението на маркетинговия план се извършва оценка, одитинг и контрол на резултатите от изпълнение. Специфичните методи на оценка в маркетинговия план са анализирани в тяхната съвкупност с оглед най-пълно и точно обхващане на маркетинговия (продуктов и продажбен) план, като тук се включват и предварителните пазарни проучвания на банковата клиентела (сегментиране относно стари и нови продукти на Банката), както и насоките за подобряване на банковата маркетингова и комуникационна стратегия и практика:

·  сравнителен анализ на продажбите

·  предварителни и след пазарни изследвания

·  модел на подобряване величината на продажбите

…………………………………………….

3.4. Комуникационна политика на банките.

Популяризирането на сделките с масовата клиентела е по-успешно чрез емоционалната реклама. Тя създава повече прозрачност, изостряйки вниманието на клиентите към “съчетанието от име, послание и приложение”. По отношение ползването на единични и/или стандартизирани продукти или пакети, разширяването на представите и познанията на клиентите за тях или пък изясняването на техните функции е възможно, но само в ограничени рамки. Целите на рационалната реклама биха могли да се достигнат посредством използването на други маркетингови инструменти - напр. личните продажби или компютърната поща. По такъв начин би могло да се направи косвена реклама за цялата банка: пакетът от услуги е уникален, нашите конкуренти не могат да го подбират, следователно ние Ви гарантираме в най-голяма степен един широк и наситен асортимент. В случая имиджът, който се изгражда, приема функцията на “покривна” конструкция, под която е подслонен атрактивния профил на банката, съпоставян с този на конкурента[1].

……………………………………………….

4. Изводи и препоръки.

Възможностите за внедряване на западните банкови стандарти са свързани преди всичко с разработването и внедряването на иновационната политика по отношение обслужването на банковите клиенти, както и в по-голямата си част са свързани с тенденцията за глобализация на финансовото дело и предлагането на всички услуги “под един покрив” или “от една ръка”. Стона вече въпрос в настоящата разработка, че вече в по-големите и по-добре развити банкови системи тази схема и стратегия е особено печеливша. Създават се банкови холдинги или консорциуми за всеобщо финансово предлагане – банкови стандартни услуги, банкови периферни и допълващи услуги; застрахователни услуги; пенсионно осигуряване, доверително и инвестиционно обслужване на частни и бизнес клиенти, управление на фондове и капитали; финансов лизинг и брокерски услуги.

………………………………………….

Използвана литература

 

1.      Вачков, Ст. Същност на банковото дело. Варна. 2000 г;

2.      Заутер, В.,Fснови на банковото дело, т. 1,”Делфин прес” Бургас 1994 г.

3.      Костова, Н. Диагностика на търговските банки. С. 2004 г.;

4.      Меразчиев, В. и др.,Банков надзор, Свищов 2005 г.

……………………………………

Темата е изготвена 2009 г.

Данните в темата са от 2007 г.

 

Ключови думи:

банков маркетинг; пазарен дял; оценка, одитинг и контрол; продуктова, ценова и дистрибуционна стратегия; банкова реклама; комуникационна политика

 [1] Костова, Н. Диагностика на търговските банки. С. 2004 г.;

 


Търси за: банков маркетинг | пазарен дял | одитинг контрол | ценова дистрибуционна стратегия | банкова реклама | комуникационна политика

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker