Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

Курсова работа

Европейска система на Централни Банки /ЕСЦБ/ и Европейска централна банка. Създаване, функции и задачи

Предмет: Финанси

Специалност: Финанси

 

2009

Съдържание

 

1. Европейска система на централните банки. 4

2. Европейска централна банка. 9

Използвана литература: 24

 


1. Европейска система на централните банки

ЕСЦБ се състои от ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) на всички държави-членки на ЕС (член 107.1 от Договора), независимо дали те са приели еврото или не. Евросистемата и ЕСЦБ ще съществуват паралелно докато още има държави-членки извън еврозоната.

Договорът за създаване на Европейската общност (Договорът за ЕО) поверява на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) осъществяването на функциите на централна банка за Общността. Тъй като някои държави-членки на ЕС не участват в Икономическия и паричен съюз, понятията ЕСЦБ и Общност следва да се разбират съответно като Евросистема и еврозона.

……………………………..

Задачи на националните централни банки

Оперативната структура на Евросистемата се основава на принципа на децентрализация. Националните централни банки (НЦБ) осъществяват почти всички оперативни задачи на Евросистемата. По този начин те изпълняват решенията, взети централно от Управителния съвет на ЕЦБ.

НЦБ отговарят за:

·         Изпълнение на операциите по паричната политика: това означава, че НЦБ осъществяват самите транзакции като снабдяване на търговските банки с пари от централната банка.

.........................................

2. Европейска централна банка.

Европейската централна банка (ЕЦБ) е организацията, отговорна за провеждане на парична политика и осъществяване на други функции на централна банка по отношение на еврото. Тя изпълнява тези задачи заедно с националните централни банки от еврозоната. ЕЦБ е в ядрото на Евросистемата и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). ЕЦБ е създадена през юни 1998 г. като наследник на Европейския паричен институт (ЕПИ).

От 1 януари 1999 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) отговаря за провеждането на паричната политика на еврозоната – най-голямата световна икономика след Съединените щати.

.................................................

Комитети на Евросистемата/ЕСЦБ

Комитетите подпомагат работата на органите за вземане на решения на ЕЦБ, които могат да поискат от тях да осигурят информация от съответната експертна област с оглед улесняване процеса на вземане на решения и тяхното прилагане.

Участието в комитетите обикновено е ограничено до експерти от централните банки от Евросистемата. Обаче националните централни банки (НЦБ) на държавите-членки на ЕС, които все още не са приели еврото, участват в заседанията на комитетите, когато е уместно. Освен това представители на други компетентни органи могат също да бъдат поканени, например националните надзорни органи в случая с Комитета за банков надзор.

·         Комитетът за счетоводство и парични приходи (AMICO) съветва относно всички вътрешни за Евросистемата въпроси, свързани със счетоводството, финансовото отчитане и разпределянето на паричния доход.

·         Комитетът за банкнотите (BANCO) консултира относно всички въпроси, свързани с банкнотите и подпомага стратегическото планиране на производството и емитирането на банкноти.

·         Комитетът за банков надзор (BSC) оказва съдействие във връзка със съдействието за осъществяване на разумен надзор над кредитните институции и стабилността на финансовата система.

.....................................................

Използвана литература:

 

1.      Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, изд. „Тракия-М”, С., 2000

2.      Неновски, Н.; „Свободните пари. Въпроси на икономическата теория”; Акад. Изд.”М. Дринов”; С.; 2001

3.      www.ecb.int/ecb/legal/1002/html/index.bg.html

4.      www.bta.bg/site/bulgaria-eu/html/eu/pdf/Evropeiska_centralna_banka.pdf

5.      www.europa.eu/institutions/financial/ecb/index_bg.htm

..............................................

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

Европейска система на Централни Банки /ЕСЦБ/ и Европейска централна банка - създаване, функции и задачи; еврозона; парична политика; сфера на дейност; изпълнителен съвет

 


Търси за: Европейска система Централни Банки ЕСЦБ Европейска централна банка | функции задачи | еврозона | парична политика | сфера дейност | изпълнителен съвет

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker