Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

Курсова работа

Управление на кредитния риск на търговските банки

Специалност: Банково дело

Предмет: Банково дело

 

2009


Съдържание

 

1. Същност на риска. Видове риск. 3

2. Същност на кредитния риск в търговските банки. 6

3. Причини за възникване на кредитния риск. 9

4. Практически пример. 10

5. Заключение. 21

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМАТА.. 23


1. Същност на риска. Видове риск.

Рискът възниква в процеса на взаимодействието

на човека с околната среда

Марк Уортън

Рискът е обективно явление. Той е неизбежен, не може да бъде премахнат, но може да бъде ограничаван, прехвърлян, разделян, покриван. Развива се с еволюцията на човека, присъства във всяка негова дейност. Носителите на риска са: човекът, организациите, обществото, природата.

Фактори за осъзнаването на риска:

n       откриването на парите - нова възможност за съхраняване на богатството и за ограничаване на риска от унищожаване, но и поява на кредитнтия риск

n       създаване на правната система - законите определят рамката на правилата в едно общество и по този начин противодействат на риска

......................................................

Кредитният риск в банковата дейност възниква в процеса на кредитиране на икономическите субекти. Значението на кредитния риск в структурата на банковите рискове зависи от мащаба на кредитните операции, осъществявани от банките. Провеждането на рискова кредитна политика, ниското качество на активите и слабия контрол могат да доведат до фалит на банковата институция.

В съвременната икономическа литература съществуват два подхода при дефинирането на кредитния риск:

-         съгласно първия подход кредитният риск се определя като риск от неизпълнение на поетите задължения  от страна на кредитополучателите пред банките – кредитори и в частност спиране на плащанията по дълга и спиране на плащанията по лихвите. Тук източника на кредитен риск е индивидуалният кредитополучател.

-                                    съгласно втория подход кредитният риск се определя като вероятността да се намали стойността на част от активите на банката, представляващи отпуснатите кредити или фактическата доходност от тази част активи да се окаже значително по-ниска от очакваната. В този случай източникът на кредитен риск е кредитният портфейл на банката като съвкупност от отпуснатите кредити.

...............................................

4. Практически пример.

При метода за установяване на очакваните загуби, кредитния риск се установява посредством определяне на очакваните и неочакваните загуби, които банката ще реализира при непогасяване, частично погасяване или несвоевременно погасяване на заема. Методът използва статистически инструменти за изчисляване на средната аритметична величина и отклоненията от нея на реализираните загуби за дадения вид кредит за последните години. При метода на измерване на измененията на приходите се анализира колебанието в размера на реализираните от фирмите приходи. Колкото по-малка е изчислената стойност, толкова по-голяма е вероятността да се достигнат очакваните резултати, на базата на които взема решение кредитния инспектор. Чрез тези два метода се измерва възможността на кредитоискателите да върнат искания кредит. При метода за определяне на очакваната възвръщаемост се включва и желанието капитала да бъде върнат.

..........................................................

Табл.1 Скала за оценка на вътрешния кредитен риск

Означение

Степен на кредитен риск

І

Висока сигурност

ІІ

Много нисък риск

ІІІ

Нисък риск.

ІV

Умерен риск.

V

Умерен ненарастващ риск.

Умерен към нарастващ риск

VІІ

Нарастващ риск

VІІІ

Висок риск

ІХ

Много висок риск

Х

Фактически фалит

Забележка: Стойностите, в които варира съответната степен, са индивидуални за всяка банка

Трябва да се има предвид, че структурата и обхвата на предложените в настоящата методика таблици и скали имат примерен характер и отразяват виждането на автора. За всяка банка те са строго индивидуални и могат да бъдат променяни съобразно конкретните й потребности. В практиката предварителното определяне стойностите на отделните показатели, става като се използва метода на пробата и грешката, както и опита, придобит при оценка кредитоспособността на фирмите и формиране на кредитната експозиция.

.................................................

ФИНАНСОВА ПРГНОЗА ЗА ПЕРИОДА НА КРЕДИТА

Оценката на прогнозният период се извършва на базата на разгледаните вече показатели, като им се придава прогнозно значение.

Към така получената бална оценка се добавя оценката на кредитния специалист по предварително определени допълнителни количествени (табл. 2) и качествени показатели.

Табл. 5 Допълнителни количествени показатели

Показатели

Формула

Ликвидност

 

Незабавна (НЛ)

(1+2) /3

Ефективност

 

Ефективност на приходите (ЕП)

4 / 5

Финансова автономност

 

Възможност за дългосрочно самофинансиране (КДС)

6 / 7

Възможност за краткосрочно самофинансиране(ККС)

8 / 9

Паричен поток

 

Обслужване на текущите задължения (ОТЗ)

10 –11

.............................................

5. Заключение

Поради голямата значимост на кредитния риск за оцеляването на всяка банка, Базелската банка и другите регулаторни органи публикуват редица документи, за да стимулират банките да изградят свои надеждни модели за оценка и управление на кредитния риск.

Банката за международни разплащания в специален документ посочва основните принципи при управлението на кредитния риск, които условно са разделени както следва:

ü      създаване на подходяща среда на кредитния риск:

1.      Управителният съвет е органът, който приема стратегията за кредитен риск. Тя трябва да отразява банковата поносимост към риск и нивото на рентабилност, което банката очаква да постигне при сбъдване на различните кредитни рискове.

.............................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМАТА

 

1.      Димитрова, Р., Банки и банково дело, (София, 2002)

2.      Джонсън, Ф.,”Банков мениджмънт” ; изд. „Принцепс”; 1999;

3.      Йотов, С.,”Ипотечният пазар в България”; изд. „Сиела”;2001;

4.      Младенов, М.,”Пари, банки и кредит”; изд. „Принцепс”; 1998;

5.      Неновски, Н.; „Свободните пари. Въпроси на икономическата теория”; Акад. Изд.”М.Дринов”; С.; 2001;

6.      Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, изд. „Тракия-М”, С., 2000;

7.      Радков, Р.,”Пари и банково дело”; изд.”Мартилен”; 1998;

8.      Тимчев,М.,”Финансово-стопански анализ”; изд. „Тракия-М”, С.,1999;

9.      Хефти, Дж., “Анализ на финансови институции”, Семинар организиран от KPMG Consulting/Barents Group, (София, 2001)

10. Закон за банките; ДВ. Бр. 52/1997г., изм. и доп. 31.01.2000 г.

11. Kimball, R., “Economic profit and performance measurement in banking”, New England Economic review, (1998, July/August, p.35-53)

12. www.banks.gbg.bg

.................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици.

 

Ключови думи:

кредитен риск – същност, видове, причини за възникване; търговски банки; банково дело; кредитоспособност; метод за установяване на очакваните загуби


Търси за: кредитен риск същност | причини възникване | търговски банки | банково дело | кредитоспособност | метод установяване очакваните загуби

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker