УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра: Маркетинг и стратегическо планиране

Магистърска теза

На тема:

Анализ на отражението на финансовата криза върху маркетинг - микса на  БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД

София, 2013

Съдържание:

 

Увод. 3

Първа глава. 5

Особености на маркетинг – микса във финансовия сектор. 5

1. Кратка характеристика на потребителското кредитиране. 5

2. Същност и характеристика на  нефинансовия банков  сектор. 7

3. Концепцията за маркетинг – микса във финансовия сектор. 11

Втора глава. 19

Представяне и анализ на състоянието на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД в условията на криза. 19

1. История и развитие на компанията. 19

2. Позициониране на пазара. 22

3. Отражение на кризата върху резултатите на компанията. 27

Трета глава. 31

Промяна на  елементите на маркетинг–микса  на  БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД. 31

1.          Промяна на продуктовата и ценовата  политика. 31

2.Промяна на пласмента и рекламата. 34

3. Промени, свързани с   персонала и клиентите – участници в процеса. 35

4.   Промени, свързани с   физическата  база и процеса. 39

Заключение. 43

Използвана литература. 46

Интернет източници.. 46


Увод

Обект на настоящето изследване е БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД. Това е финансова, небанкова институция, работеща на българския пазар и насочена към  потребителското  кредитиране.

Предмет на изследване е промяната на маркетинг – микса на посочената компания в условията на настоящата финансово – икономическа криза.

Актуалността и значимостта на изследвания предмет се обясняват със следното:

-         като всяка финансова институция, така и посочената бе засегната от настоящата криза. Това рефлектира върху множество аспекти на дейността на институцията, като един от тях е маркетинга;

-         счита се, че всяка допълнителна аналитична работа, свързана с маркетинг – микса на институцията би подобрила практическите знания за микса на институцията и евентуалноби генерирала интересни идеи.

           Целта на тезата е да  се анализира как се отразява настоящата финансово – икономическа криза върху маркетинг – микса на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД с подцели:

-         анализ на отражението на кризата върху отделните елементи на микса;

-         анализ на отделните фактори  на кризата, които влияят или стимулират това изменение.

………………………………………………………………………………………….

Магистърската теза е структурирана в три глави.

В първата част се прави кратка обосновка на същността на потребителското финансиране, както и особеностите на небанковия финансов сектор и развитието на маркетинг – микса в този сектор. 

Втора глава е насочена към изясняване на основни постижения, свързани с  дейността на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, както и отражение на кризата върху сектора и върху дейността на организацията.

Третата глава е свързана с анализ на отражението на финансовата криза върху маркетинг – микса на  институцията.

В разработката се поставя следното ограничение:

-         първо, следва да се посочи, че използваните данн не представляват фирмена тайна;

-         второ, самата работа е изготвена и приключена към края на месец януари 2013 г. До този момент, БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД публикува в Търговския регистър годишния си отчет само до края на 2011 г., което не позволява използването на по-нови данни по отношение на финансовата организация. Като цяло, това се счита за недостатък на разработката, въпреки, че е извън възможностите на дипломантката. За преодоляване на този недостатък и в резултат на личните проучвания се приема, че през 2012 г., икономическата ситуация и ситуацията с доходите на населението се влошава, което се отразява и върху постиженията/ микса на анализираната институция.

………………………………………………………………………………………….

Първа глава

Особености на маркетинг – микса във финансовия сектор

1. Кратка характеристика на потребителското кредитиране

            БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД предлага потребителско кредитиране и застрахователно-посреднически услуги, но тъй като потребителското кредитиране заема основен дял от приходите на компанията, то тук ще бъдат представени основните същностни характеристики на този тип кредитиране. Съществуват различни форми на кредити, които могат да бъдат предоставени на физическите лица. Те могат да се класифицират в зависимост от естеството на искането, срока за погасяване на кредита и други критерии.  Частните потребители  обикновено търсят кредит  в следните типични случаи:[1]

-         еднократен овърдрафт или друг краткосрочен кредит обикновено се иска от клиента, когато той ще получи средства в определен бъдещ момент, а има разходи, които трябва да бъдат направени в настоящия.

-         споразумения за разсрочено закупуване, при които кредитът се изисква от клиента за извършването на определени покупки, които се изплащат за определен срок. Те обикновено се отнасят към следните групи:

                     кредити за закупуване (построяване) и /или реновиране на жилище;

                     кредити за други стоки с дълготраен характер, например леки автомобили, перални машини и др.;

                     други финансови услуги с разсрочване на плащанията, предоставяни на физически лица.

-         револвиращи кредити. Например кредитни карти или постоянен овърдрафт, осигуряващи редовно плащане на сметки за електроенергия, вода, отопление и др., които трябва да бъдат плащани по различно време.

            Причината за подаване на искане за кредит и предлаганите условия за погасяване на заемите обикновено определят типа продукт, който съответства най-добре на потребностите на клиента и на политиката на финансиращата институция.

            Срочните заеми  се договарят за определена цел и размер и се погасяват на вноски в предварително договорени времеви отрязъци. Срокът на кредита се обвързва с различни фактори, в зависимост от целта, обявена от клиента при сключване на сделката, а погасителните вноски са най-често месечни.

………………………………………………………………………………………….

2. Същност и характеристика на  нефинансовия банков  сектор

            Кредитни услуги, свързани с потребителското финансиране  оказват не само банките. Съобразно законодателството на страната, такава дейност у нас оказват и т.нар. дружества, специализирани в кредитиране.

            Пазарният сегмент на не банковите финансови посредници се  разви поради промяната на финансовото поведение на домакинствата в България. Според автори „Все по-често те допускат като решение на текущ финансов проблем ползването на краткосрочно, неголямо финансиране. Голям дял от общата финансова задлъжнялост на домакинствата формират финансирането, отпускано на граждани, финансовият лизинг и потребителското кредитиране от небанкови дружества”.[2]

Небанковите институции са институции, финансиращи клиенти, но нямащи статут на банка. Най-общо тези компании осигуряват средствата за финансиране от други източници, въпреки, че това не е задължително – много често, самата банка създава такава институция, като целта й е да привлече клиенти, които в противен случай не  могат да получат  банков кредит – като причините са много –ако клиентът няма доказуеми доходи, в това число и работи в сивата икономика, ако има доходи например от рента на земя, което се доказва пред банка доста трудно, ако е прекалено задлъжнял на банки, а очаква даден вид приходи и пр.

Офертите основно са в областта на т.нар. „стокови“ кредити, които покриват стойността на закупуваната стока, но сумата не се отпуска в брой. Обикновено тя се превежда на търговската верига, от която се прави покупката, а вноските се поемат от клиента към финансовата институция, на база сключен договор със самата нея. Разбира се, съществуват и стандартни кредити, при които сумата се отпуска в брой/ по сметка.[3]

3. Концепцията за маркетинг – микса във финансовия сектор

Финансовият сектор, разбира се, предлага основно услуги или  нематериален продукт. Концепцията за маркетинговия микс включва набор от променливи, подлежащи на управление и контрол от страна на фирмите, така че да се образува взаимосвързана съвкупност, способна да обезпечи желаната ответна реакция от страна на настоящите и потенциалните потребители.[4] Поради редица причини,  правилата, по които функционира пазарът на материални продукти обаче, могат да бъдат неефективни на пазара на  финансови  услуги, въпреки, че ако приемем, че основните   цели, свързани с маркетинг микса  на тези институции са:

-         идентифициране и привличане на нови клиенти;

-         въвеждане на  нов продукт;

-         увеличаване на  общият брой на потребителите за даден бранд;

-         насърчаване на  по-голяма употреба сред потребителите;

-         образоване на потребителите по отношение на продукта;

-         въвеждане на подобрения [5] и други, то ще видим, че до голяма степен, тези цели съвпадат с целите при продажби на обикновени услуги и продукти. Независимо от това, финансовите услуги са твърде специфични, за да можем да допуснем, че същите цели, които важат при останалите продукти и услуги могат да се приложат и тук.

………………………………………………………………………………………….

Втора глава

Представяне и анализ на състоянието на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД в условията на криза

1.      История и развитие на компанията

БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД е основана през м. ноември 2001 г., с първоначално наименование  Jet Finance International. Компанията предлага бързи и    потребителски кредити, като стартът е със стоков кредит с търговско име JetCredit, - през ноември 2001 г.  През 2002 г. е създаден следващият продукт JetCash.  Три години по-късно през 2005 г.,  отново в София е положен старта на третата дистрибуционна мрежа JetCredit Plus.

              През м. август 2007 г.,  компанията обявява, че е приела предложение за придобиване от френската компания за потребителско кредитиране „Сетелем“ (от групата на БНП Париба), която е лидер  в потребителското кредитиране в Западна Европа.

Самата БНП Париба Груп е създадена през 1820 г., когато Louis-Raphaël Bischoffsheim основава на свое име частна банкова институция в Амстердам.   След почти век и половина през м. май 1966 г.,  Френското Министерство на финансите издава постановление, с което обявява сливането между две големи финансови институции  в една нова под името Banque Nationale de Paris (BNP). Сливането превръща BNP в най-голямата финансова институция във Франция, втора  по големина финансова институция в Европа и седма  най-голяма банка в света. Втората част в името „Paribas” произлиза от телеграфния адрес на компанията. Банката е добре позиционирана и в трите си ключови дейности: банкиране на дребно, управление на активи и корпоративно и инвестиционно банкиране.

            Към днешна дата БНП Париба Груп има присъствие на 4 континента в 30 страни, като само малка част от тях са: Алжир, Дания, Италия, Полша, Швейцария, Индия, Румъния, България и др.

            Това обединение поставя началото на БНП Париба ПФ  и от м. Май 2008г., компанията е  официално преименувана. В България услугите на JetFinance - JetCredit, JetCredit Plus, JetCash, продължават да се предлагат във всички дистрибуционни канали, но вече с нова визия.

………………………………………………………………………………………….

Трета глава

Промяна на  елементите на маркетинг–микса  на  БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД.

 

1.      Промяна на продуктовата и ценовата  политика

Първоначално, БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД навлиза в България със следните   финансови продукти:

-         Jet Credit - потребителски кредит за покупка на стоки на изплащане;

-         Jet  Credit Plus - потребителски кредити, предлагани от  компанията;

-         Jet Cash - бързи заеми,  предлагани чрез мрежа от лични консултанти.

            От април 2011 г.,  стартира и нов продукт Credit Plan. Като разновидност на Jet Credit е Jet Credit Travel - бърз и достъпен потребителски кредит за почивки и екскурзии на изплащане.

            Основен продукт, с който фирмата става известна на пазара  е  Jet Credit, който  е стоков кредит и се  отпуска се на български граждани,  навършили 18 години, като размера  на кредита от 150 лв до 10 000 лв. Условията към клиента са постоянни месечни доходи, продуктът се предлага само срещу лична карта, обикновено с гратисен период от 15-45 дни, без поръчител, без такси и комисионни, с автоматичен отговор или до 15 мин. Периодите  на изплащане са от 3 м. до 48 м. Клиентът  прави равни месечни вноски, в удобна за него банка.  Jet Credit се предлага в над 3000 магазина в страната.

………………………………………………………………………………………….

Заключение

При разглеждане на връзката между маркетинговите елементи и търсене на подходяща форма на тяхното съвместно използване трябва във всички случаи да се оценяват пазарните възможности на продуктите. Затова всеки продукт, за който се разработва съответен маркетингов микс, е необходимо да бъде характеризиран с типичните му белези.  Тези класове (системи) се свързват с особеностите на формиране на цените, организацията на дистрибуцията, провеждането на рекламата и др. На тази основа се  предлага следният каталог (списък) от продуктови характеристики, които са определящи за избора на подходящ маркетингов микс:

-         важност на продукта за купувачите;

-         време и усилия, които купувачите изразходват за осъществяване на покупката;

-         честота на подменяне на продукта, обусловена от модни тенденции и технически модификации;

-         технологическа сложност на продукта от гледна точка на купувачите;

-         потребност от сервиз преди и след покупката;

-         честота на купуването и потребяването;

-         продуктово разпространение по брой и тип купувачи и различни насоки на употреба.

Тези насоки на групиране на продуктовите характеристики се поставят в основата на избора на маркетинговия микс.

Отчитайки развитието на общата икономическа и финансова криза през 2009 г., Дружеството е предприело серия от мерки в посока прецизиране на политиките и практиките по управление на финансовите рискове, адекватно на новите събития, явления и тенденции.

Основен риск от кризата е нарасналата несигурност относно способността на кредитополучателите да погасяват своите кредити на съответните договорени с дружеството падежни дати в бъдеще. Мерките на дружеството за намаляване на този риск са насочени в три  посоки:

-         развитие и разширяване на процеса по събиране на просрочените вземания от клиенти;

-         налагане на по-рестриктивни критерии при отпускането на кредити на клиенти;

-         налагане като политика и практика  на отговорното кредитиране.

Също така са предприети мерки за оптимизиране на административните разходи, включително оптимизиране на персонала, извън пряко заетите с предлагане на продукти на клиенти лица.

В обобщение, основната промяна е свързана с продуктовата политика на БНП Париба ПФ ЕАД, като се увеличава както асортимента, така и „дълбочината” и „широчината” на кредитните линии, които компанията предлага на пазара.

………………………………………………………………………………………….

Използвана литература

 

1.      Анастасова, Л.,  Брендинг чрез Интернет - стратегии и етапи при изграждане и поддържане на силна марка“, сп. Маркетинг мениджър, бр. 2, март-април, 2004 г.,  с. 23-27.

2.      Банчев, П., „Стратегически решения за комбиниране на елементите на маркетинговия микс“, сп. Икономически изследвания,   бр. 3, 2007 г., с. 117-143.

3.      Вачков, Ст.,   Allfinanz – новото лице на финансовата търговия“, Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Иновации и трансформации на организираните пазари в България”, УИ,  Варна, 2003 г., с. 216-224.

4.      Георгиева, Е., Е. Тонкова, Е. Станимиров, „Маркетингови анализи“, изд. Наука и  икономика, Варна,  2008 г.

5.      Желев, С.,  „Маркетингови изследвания за маркетингови решения“, изд. Тракия-М, София, 2000 г..

6.      Иванова, П., „Търговията с услуги и нейната нова роля в съвременната икономика“, Народностопански архив, бр. 4, 2008 г.

7.      Мейсън, А., Б. Хой, М. Георгиева, „Кредитен анализ“, МБИ, София, 2002 г.

8.      Младенова, Г., „Маркетингови анализи“, изд. Тракия- М., София, 2000 г.

9.      Мурджева, А., „Автоматизирана система за оценка на платежоспособността на клиент при небанково финансиране“, Икономически алтернативи, бр. 6, 2008 г., с 81-92

10.  Сарийски, Г., „Финансов сектор“, В: Годишен доклад на тема „Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания“, Горекс прес, София, 2012 г., с. 50-60 .

11. Узунова, Ю., Е. Георгиева и др., „Маркетинг“, изд. Наука и икономика, Варна, 2010 г.

12. Ekankumo, В.  and K.  Braye Henry. Sales Promotion Strategies of Financial Institutions in Bayelsa State. Asian Journal of Business Management 3,  2011, рр  203-209

13. Kim, D.,  L.,  Seung-yon,  Do VIP programs always work well? The moderating role of loyalty, Psychology & Marketing, Volume 26, Issue 7,   July 2009,   590–609

14. Mack,  O., Mayo M., Khare A.,  A Strategic Approach for Successful CRM:A European Perspective, Problems and Perspectives in Management, 2, 2005, pp. 98 - 106

 

Интернет източници

15.  20 Things Financial Institutions Should Do (But Don’t), публ.  http://thefinancialbrand.com/17692/20-things-banks-and-credit-unions-should-do-but-dont/,

16. http://www.bia-bg.com/

17. http:/bnb.bg/

………………………………………………………………………………………….

Темата е изготвена през 2013 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Темата съдържа графики и таблици.

Ключови думи: БНП Париба, финансова криза, маркетинг, финансов сектор, потребителско кредитиране, Jet Credit, кредитен риск, стоков кредит, лихва[1] Мейсън, А., Б. Хой, М. Георгиева, Кредитен анализ. МБИ, София, 2002, с 45

[2] Мурджева, А., Автоматизирана система за оценка на платежоспособността на клиент при небанково финансиране, Икономически алтернативи,  6, 2008, с 81-92

 

[3] Мурджева, А., Автоматизирана система за оценка на платежоспособността на клиент при небанково финансиране, Икономически алтернативи,  6, 2008, с 81-92

[4] Узунова, Ю., Е. Георгиева и др.Маркетинг, Наука и икономика, Варна, 2010, с 322

[5]  Ekankumo, В.  and K.  Braye Henry. Sales Promotion Strategies of Financial Institutions in Bayelsa State. Asian Journal of Business Management 3,  2011, рр  203-209

 


Търси за: БНП Париба | финансова криза | маркетинг | финансов сектор | потребителско кредитиране | кредитен риск | стоков кредит | лихва

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (80 лв)  64.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker