Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Емпирично изследване на обществени нагласи към рекламата 

2007 г.

Съдържание

Резюме 3

УВОД 4

1. ПРЕДХОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 5

2. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ 6

3. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 7

3.1. Извадкова процедура 7

3.1.1. Целева съвкупност и обем на извадката 7

3.1.2 Подбор на домакинствата чрез метода на случайния маршрут 8

3.1.3 Подбор на лицата в домакинствата чрез метода на Тролдал-Картър 8

3.2. Съдържание на въпросника 9

4. РЕЗУЛТАТИ 10

4.1 Обществена  оценка на информативността, достоверността, икономическата ефективност и морално-етичната стойност на рекламата 10

4.2 Реклама и потребителско поведение 13

4.3 Поведение на зрителите по време на рекламен блок 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19

МЕНИДЖЪРСКИ ПРЕПОРЪКИ 20

Използвана литература 21

Резюме

Статията представя резултатите от емпирично изследване на обществените нагласи към рекламата. Данните са набрани чрез метода на структурираното персонално интервю и са представителни за градското население на страната. В статията са обсъдени  обществените нагласи към рекламата, както и някои аспекти на потребителското поведение, които са свързани с рекламата. На базата на представените резултати са направени съответните изводи и са формулирани препоръки към мениджърите в рекламния бранш. 

JEL: M300.

УВОД 

След като България пое по пътя на демокрацията и капитализма преди шестнадесетина години, рекламата се превърна във важнаинституцияна нашето време. Отношенията към тазиинституцияобаче са крайно поляризирани и противоречиви.  От една страна, рекламата се възхвалява като добродетел на капитализма, като ускорител на пазарната икономика и като фактор за повишаване благосъстоянието на потребителите. От друга страна, тя бива критикувана за редица грехове, които включват: популяризиране и налагане на вредни продукти; сексизъм, измамност; манипулиране; интелектуално и морално падение; липса на етика.

На фона на противопоставянето между защитниците на рекламата (които обикновено са рекламни мениджъри и специалисти по реклама) и нейните критици (които обикновено сапотърпевшитеили т.нар. целеви аудитории на рекламата) възниква въпросът: Как рекламата да стане по-харесвана, по-убедителна, по-честна, по-морална, по-етична и в крайна сметка да върши по-добре това, за което е призвана? Едно подобно усъвършенстване на рекламната дейност би било от полза за рекламистите/рекламодателите, за потребителите и за обществото като цяло. Стъпката, която следва да се направи в тази насока, е изследване на потребителското отношение към рекламата. Тя съвпада изцяло с целта на настоящето изследване. 

...................................

3. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Изследването на потребителските нагласи към рекламата в България е организирано и проведено от катедраМаркетинг и стратегическо планиранепри УНСС през 2005 г.  Инструментът за събиране на данни е структурирано персонално интервю. Дизайнът на въпросника е опростен, което позволява и неговото самопопълване (т.е. използването му в ролята на анкета, където е наложително). Част от въпросите, включени във въпросника, са аналогични на тези, използвани в предходни изследвания извън България (САЩ и Великобритания). По този начин се осигурява съпоставимост на резултатите и надеждна база за международни сравнения.  

3.1. Извадкова процедура

Полевата работа по събиране на данните е извършена от над 100 студенти от специалност Маркетинг  под ръководството на автора. Работата от страна на студентите е положена в рамките на практическите им занятия по дисциплинатаМаркетингови изследвания.

...........................

4. РЕЗУЛТАТИ

4.1 Обществена  оценка на информативността, достоверността, икономическата ефективност и морално-етичната стойност на рекламата 

Обществената оценка на рекламата по отношение на нейната информативност е измерена чрез въпросаДоколко сте съгласни, че рекламата предоставя полезна информация?”. Както вече се спомена по-горе, отговорите на този въпрос варират отнапълно несъгласендонапълно съгласенпо 5-степенна Ликертова скала, която за по-голямо удобство на читателя е трансформирана в тристепенна (при представяне на резултатите).  Както може да се види от фиг. 1, повече от половината запитани (52 %) считат, че рекламата предоставя полезна информация. Над една четвърт (26 %) от респондентите категорично отхвърлят това твърдение, а 22 % от тях нямат категорично становище по въпроса.   

От приведените данни може да се направи изводът, че общественото мнение по отношение на информационната стойност на рекламата не е от най-ласкавите: само половината от запитаните са съгласни, че рекламата предоставя полезна информация, което според мнението на автора не е особено висока оценка (приблизителносреден 3”). Още повече, че една от основните функции на рекламата е да информира.

Степента, до която обществото харесва рекламата, може да се установи от разпределението на отговорите по отношение на твърдениетоприятно ми е да гледам реклами.  По-малко от половината запитани (49 %) отговарят утвърдително, а 29 % от тях отхвърлят категорично това твърдение. Свързан с харесването на рекламата е и въпросът за това доколко рекламата е дразнеща.

...................................

Използвана литература

  1.   Желев, С. Маркетингови изследвания. С., 2002;
  2.  Котлър, Ф. Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите.  Издателство "Класика и стил", С., 2000, с. 244.
  3.  Лукеш, М. Рекламата на телевизионния екран. С.; 1972;
  4.   Маркетинг: Концепции и стратегии - У. Прайд и О. Феръл изд. ФорКом1996;. 
  5.   Михайлов, В. Открита ли е телевизията? С., 2003;
  6.  Стоянова, Л. Езикът на медиите. Варна, 1999

..........................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа графики.

Ключови думи:

реклама, и потребителско поведение,  изследователски цели, извадкова процедура, целева съвкупност, метод на случайния маршрут, метод на Тролдал-Картър, рекламен блок


Търси за: реклама | потребителско поведение | изследователски цели | целева съвкупност | рекламен блок

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker