Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

Магистърска теза

на тема:

 

Динамика и тенденции на рекламния пазар в България до 2010г.

 

 

 

 

2007


 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЪВЕДЕНИЕ.. 3

ПЪРВА ГЛАВА

СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА РЕКЛАМАТА.. 6

1. СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА РЕКЛАМАТА. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ.. 6

2. ВИДОВЕ РЕКЛАМА. РЕКЛАМНИ СРЕДСТВА.. 13

3. БАЗОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РЕКЛАМАТА.. 20

4. ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕКЛАМАТА.. 29

 

ВТОРА ГЛАВА

РЕКЛАМНИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ.. 36

1. РАЗВИТИЕ НА РЕКЛАМНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ.. 36

2. ОСНОВНИ РЕКЛАМНИ АГЕНЦИИ В СТРАНАТА. НАЧИНИ НА РАБОТА.. 50

3. ИНОВАЦИИ В РЕКЛАМНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ.. 72

4. ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА РЕКЛАМНИЯ ПАЗАР ДО 2010 г. 75

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.. 83

 

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 85

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 90


ВЪВЕДЕНИЕ

 

В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на фирмите, големите корпорации все повече си приличат – те се стремят да прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на качеството, подражават си като прилагат откритията в мениджмънта и т.н. Всичко това намалява и размива различията между тях, като затруднява публиката в нейната ориентация. В подобна обстановка фирмата, която е в състояние да бъде уникална, печели отлични позиции в конкурентната битка. Уникалността на една фирма може да бъде изразена в неповторими характеристики на предлаганите от нея продукти или услуги, в тяхната рядкост – трудно се намират, в изпреварването на конкурентите – продуктите/услугите за първи път се предлагат и пр. В основата на уникалността, обаче, винаги стоят потребностите на потребителя, изразявани чрез очаквания за точност, коректност, навременност, сигурност, привлекателност и т.н.

С важно значение за всяка една отделна фирма е изграждането на позитивна реклама, лоялност към марката, което е пряко следствие от нейната продуктова, производствена, маркетингова и като цяло фирмена политика, цели и задачи, които си е поставила. Днес конкурентната борба за пазарни позиции и нови клиенти се води не толкова чрез разработването на елементите на маркетинга, но чрез актуални системи и техники за въздействие върху потребителите, като водещи критерии са политически, икономически и най-вече социални фирмени примери с цел полза за обществото.

Актуалността произтича от навлизането все по-нашироко на специфични методи за конкуренция и придобиването на конкурентни предимства от фирмите, както и все по-голямото значение за фирмите на ефективно работещ рекламен пазар в страната. Целта се свързва с възможностите да се изградят нови начини и стратегии за реклама в страната, които да удовлетворяват както нуждите на самите фирми - рекламодатели, а така също и на потребителските изисквания и желания.

 

Теза.

Тезата на изследването се свързва с възможността на базата на текущия анализ на рекламния пазар в България, да се определят основните насоки за развитието му в средносрочен план, както и  конкретните предпоставки и фактори на влияние. Добре развитият рекламен пазар (медиен, електронен, директен, външен, печатен и т.н.) е предпоставка за фирмени конкурентни предимства на базата на ясна маркетингова (рекламна) стратегия от страна на фирмите.

 

Цел.

Основна цел на настоящето изследване е да разкрие базови характеристики в изграждането и ефективното функциониране на рекламен пазар в България – особености, тенденции, инвестиционна дейност, иновации, на базата на които аспекти да се очертаят конкурентните предимства на подобен пазар и да се набележат основни насоки за неговото развитие в средносрочен период.

 

Задачи на изследването.

- да се изследват основните теоретични особености на рекламата – видове реклама, рекламни средства, основни функции на рекламата;

- да се направи теоретична обосновка на плановата дейност при изграждането на рекламна кампания, както и методите и средствата за текущ контрол и последваща оценка на нейната ефективност;

- да се анализира в цялостност българският рекламен пазар;

- в частност анализът да обхване основните (водещи) рекламни агенции в страната, начините им на работа, пазарните им позиции, както и иновационната им дейност с цел придобиване на пазарни конкурентни предимства;

- на базата на текущия практически анализ да се изведат основните проблеми и тенденции на рекламния пазар в България и на тази основа да се оптимизират изводите относно бъдещото развитие на рекламния пазар в България в средносрочен период.

 

Методи на изследване.

В настоящата дипломна работа ще бъдат използвани методи за съпоставителен анализ на развитието на рекламата и стратегиите за нейното прилагане в България и страните с развиваща се пазарна икономика, като анализът ще акцентира както върху изграждането на рекламния пазар в страната, а така също и по отношение отделните водещи негови елементи и по отношение възможностите на базата на този анализ да се предложат нови идеи за развитие на рекламния пазар.

Първа глава анализира рекламата и рекламната стартегия като цяло, нейното планиране и организация, както и е дадена оценка възможностите една рекламна стратегия (чрез подходящата й реализация на рекламния пазар) да даде ключови конкурентни предимства на фирмата на пазара.

Във втора глава е направен практически анализ на развитието на рекламния пазар в страната за периода 2000-2006 година по отношение на пазара на външна реклама, на интернет реклама, медийна и директна пощенска реклама. Разширено е представянето на интернет рекламата в България с оглед нейната нова поява в рекламния пазар и все по-бързо набиращите темпове.

При изследването на рекламния пазар в България сме използвали материали на водещи специалисти в областта на маркетинга, маркетинговата стратегия и политика, както и на специализирана икономическа литература. Използвани са и материали  от Интернет източници, свързани със актуалните промени в развитието на рекламния пазар в България, статистически източници и отчети на водещи рекламни фирми и рекламодатели в страната.

В дипломната работа във връзка с недостатъчната информация през последните години за развитието на рекламния пазар в България като цяло и по отделни сектори, са поставени ограничения при работа като акцента се поставя в цялостност на развитието на рекламния пазар и в частност на развитието на водещите рекламни агенции, техните иновации, инвестиции, начини на работа. Част от анализите включват фирмени маркетингови проучвания за развитието и текущото състояние на рекламния пазар, като част от информацията се използва да се набележат проблемите и тенденциите за развитие на този пазар.

………………………………………………

 

 ВТОРА ГЛАВА

РЕКЛАМНИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ

 

1. РАЗВИТИЕ НА РЕКЛАМНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

 

Като неотменен спътник на търговията рекламата възниква с появата на стоковото производство. С развитието на търговията се появяват различни средства и начини на въздействие върху действителните и потенциални купувачи на външния и вътрешния пазар. Най-прости форми на търговска реклама са съществували още в дълбоката древност. По-нататъшното си развитие рекламата получава през Средновековието. В този период приоритет има устната реклама, извършвана както от продавачите, така и от търговски глашатай[1].

Особено голям тласък в своето развитие рекламата получава след откриването на книгопечатането, през 1438 г. от Гутенберг.

През 1477 г. се появява първата печатна обява, а през 1498 г. венецианецът Мануций пуска първия каталог, в който са посочени и цените.

През 1631 г. във Франция в “Газет дьо Франс” се появява първата вестникарска обява, по-късно рекламни обяви започват да се печатат в Англия и други страни, така се заражда печатната реклама. В този период се създават и първите рекламни агенции, през 1630 г. в Париж.

През 17 век отново в Париж се появяват и първите модни списания. Истинското развитие на рекламата започва след Великата Френска революция. Рекламата се превръща в свързващо звено между продавача и купувача, без което трудно се прониква на пазара в условията на свободна търговия и конкуренция.

………………………………………………

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

 

Развитието на медийната среда действително поставя предизвикателства пред бъдещето на рекламата и това неминуемо води до промени. Но тези промени са напълно здравословни и са по-скоро част от естествения процес на развитие в бранша. Колкото по-бързо участниците успеят да се адаптират в новата обстановка и да превърнат променящата се среда в източник на потенциални възможности, толкова по-успешно ще се реализират занапред. Една от най-забележимите промени е свързана с нивото на интерактивност между медиите и потребителите. Както новите, така и традиционните медии вече предлагат възможности за обратна връзка и комуникация с потребителите. Медия средата е много по-комплексна. Едно от очакваните предизвикателства пред рекламистите е да успеят стратегически да използват новите медии, намирайки точен баланс между ефикасността на традиционните масови медии и маркетинговия потенциал на интерактивните форми на реклама. Технологичните нововъведения и интерактивната комуникация налагат промени и в генерирането на самия креатив. Концептуалните стратегии трябва да бъдат още по-изчистени, по-добре таргетирани, рекламните послания все по-ясни и точни.

Създаването на благоприятни условия за общ (вътрешен, окрупнен) рекламен и медиен пазар би осигурило многократно по-добри ценови условия за потребителите на рекламни площи и време, а инкубирането на частни информационни агенции в местните бизнес-инкубатори би мултиплицирало ефекта от използването на окрупнения рекламен и медиен ресурс. По същия начин стои въпросът с предоставянето на почти безплатни възможности за изработване и хостване на Интернет-страници и сайтове за инкубирани компании, което би ги поставило в изгодни и полезни позиции на дигиталните пазари, включително и чрез виртуални перманентни изложения (и за изложители, и за посетители), дигитални show-rooms, хипермаркети и други съвременни форми на промоции и електронна търговия.

Интернет секторът в България все още не е развит в достатъчна степен – потребителите са сравнително малко спрямо страните от Европейския съюз, достъпът до интернет не позволява високи скорости на трансфер на данни и към настоящия момент е развит предимно в големите градове.

Независимо от прогнозирания темп на нарастване на дела на интернет рекламата, трябва да се има предвид, че съществува риск пазарът на рекламни продукти да не се развие с прогнозните темпове

В заключение по отношение цялостния анализ на рекламния пазар в България и поставените в дипломната работа задачи може да се обобщят изводите в няколко аспекта, а именно:

- изследвани са основните теоретични особености на рекламата – видове реклама, рекламни средства, основни функции на рекламата;

…………………………………………………..

 

 ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Аврамов, В. Комуникационна политика на фирмата. С., Сиела, 2001;

2.      Джоанис, А. Творческият процес в рекламата. С.; 1992;

3.      Доганов, Д.; П. Палфи. Рекламата каквато е (трето издание). В.; 1995;

4.      Илиева, Л. Модерната реклама; С.; изд. “Тилия”; 1996;

5.      Каракашева, Л., Боева, Б. Маркетинг в международния бизнес. С; 2000;

6.      Котлър, Ф. Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите.  Издателство "Класика и стил", С., 2000, с. 244.

7.      Котлър, Ф.: Управление на маркетинга. Том ІІ, Графема, 1996;

8.      Класова, С.; П. Иванов и кол. Въведение в маркетинга. С.; Унив. изд. „Стопанство”; 1999;

9.      Кръстев, С.; „Рекламата”; С.; изд. “Сиела”; 2000;

10. Маринова, Е. Маркетинг - продукт, реклама; 4-то изд.; “Принцепс”; 1996;

11. Менчева, Л. Рекламна политика. С.; НБУ; 1996;

12. Менчева, Л. Рекламни комуникации в международния бизнес. С.; 2-ро издание; 1998;

13. Менчева, Л. Лозанов; Маркетингови комуникации. С.; Тракия - М; 2003;

14. Хейг, Н. Маркетингови проучвания. “Делфин прес”; Булгас; 1994;

15.  Хопкинс, К.; Р. Рийвс; Реализъм в рекламата. Изд. “Принцепс”; 1994;

16.   Янкулов, Янко. Продажбата е лесно нещо. С., Унив. изд. „Стопанство”, 2002;

17.   http://www.argent-bg.net

18.   www.reklamata.com

19.   www.google.bg

20.   www.reklama.start.bg

21.   www.econ.bg

22.   www.nsi.bg

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа множество таблици, графики и статистически данни.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

рекламен пазар, видове реклама, рекламни средства, оценка на рекламата, рекламни агенции, рекламна политика, маркетингови комуникации, творчески процес в рекламата[1] Менчева, Л. Рекламна политика. С.; НБУ; 1996;


Търси за: рекламен пазар | видове реклама | рекламни средства | оценка рекламата | рекламни агенции | рекламна политика | маркетингови комуникации | творчески процес рекламата

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker