Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


 

 

 

Реферат

на тема:

 

 

Възникване, развитие и функция на борсите

 

 

 

2009

 

Съдържание:

 

 

 

1. Възникване и характеристика на борсите. 3

 

2. Основни функции на борсите и видове борси. 4

 

3. Качество на борсовите стоки. 6

 

4. Характеристика на сделките на борсата. 7

 

4.1. Сключване на борсовите сделки. 11

 

4.2. Приключване на сделките. 12

 

Използвана литература: 13

 

 

1. Възникване и характеристика на борсите

 

Исторически борсите са се утвърдили като организирани пазари, на които се продават и купуват контракти за незабавна или бъдеща доставка на борсови активи. Най – важните характеристики на борсите са:

·                     на борсата се търгува с определени борсови активи – стоки, ценни книжа, финансови деривати;

·                     търгуваните стоки са стандартни, качествено еднородни, партиднозаменяеми и с качество съответстващо на предварително определени стандарти;

·                     търгуваните на борсата количества са стандартно определени от борсовия правилник;

·                     на борсата по класическата технология сделките се сключват на определено място – борсовия подиум. Мястото е предварително обявено, а залата е специално оборудвана;

·                     на класическия тип борса сделките се сключват в определено време – на борсовата сесия;

·                     на борсата сделките се сключват от определени лица – оператори на борсата, които единствено са упълномощени с тази функция. Оператори на борсата са брокерите, които сключват сделките от името и за сметка на възложителя и дилърите, които сключват сделки от свое име и за своя сметка;

·                     на борсата сделките се сключват по предварително приет правилник и механизъм за неговото приложение;

·                     на борсата сделките се сключват чрез публично обявяване на търгуваните количества и предлаганата цена от продавача в борсовия бюлетин;

·                     на борсата сделките се сключват по време на борсовата сесия на търг чрез публично извикване на цената. Сделката е сключена при достигане на равновесна цена – удовлетворяваща и продавача и купувача;

·                     сключването и изпълнението на сделката се гарантира от борсовия правилник, механизма за неговото приложение и от изградената банкова система на борсата.

Тези белези на борсата я характеризират като високоорганизиран, цивилизован пазар, който утвърждава коректност, лоялност, деловитост, честност във взаимоотношенията при подготовката, сключването и изпълнението на борсовите сделки.

………………………………….....

 

 

3. Качество на борсовите стоки

 

Борсовата търговия предявява високи изисквания към качеството на борсовите стоки, като: пълнота и достоверност на информацията и единство в  оценката на качеството на стоките.

Понастоящем има много източници на информация за качеството на борсовите стоки, но с най – голямо значение са: стандарти, експертни оценки на специализирани органи и съюза на потребителите, рекламни данни за стоките. Рекламата показва основните предимства на стоката в сравнение с нейните аналози, но не се изразява в количествени измерители. Експертните оценки се основават на неоповестена информация и не могат да бъдат единствени при оценка на качеството на борсовите стоки. Най – пълна и достоверна информация за качеството на стоките дават стандартите. Те могат да бъдат утвърдени от държавен орган или приети от борсата. Стандартите регламентират свойствата на стоките, количествените значения на показателите за установяване на свойствата и начина за тяхното определяне, а също така и стандартните изисквания към качеството на групите еднородни стоки.

При оценка на качеството на борсовите стоки по конкретно се използват:

·         информация за качеството, съдържаща се в стандартите и другите нормативни документи;

·         сертификати, доказващи средно квалифицираното и обосновано определяне на качеството на съответната стока по изискванията на стандартите;

·         сертификационната система за качеството като средство, потвърждаващо способността на производителя да осигурява високо качество на продукцията и стабилност на производството.

Някой от борсовите стоки губят качествата си под въздействието на външни фактори. В такива случай е необходимо да се проведе контрол на качеството на стоките при подаване на поръчките за продажба на борсата, като се определят:

·                     съответствието на качеството на стоката на приетия от борсата стандарт;

·                     намаляване на качеството на стоката по време на транспортирането и съхранението;

·                     размерите на щетите;

·                     причините за брака.

За определяне на качеството на стоките борсата изгражда съответни структури или пък възлага тези функции на специализирани организации.

………………………………………..

.

4.2. Приключване на сделките

            Всеки брокер (дилър) незабавно отчита и потвърждава всяка сключена от него сделка с подаването на специален фиш. Борсовите посредници потвърждават сключените сделки като си предават един на друг фишовете. Фишът посочва: кода на двамата брокери и официалните кодове на съответните членове на борсата, които те представляват. Двете страни по сделката подписват договора, който е типов и в който се вписват само обявените на сесията параметри. Подписването на договора е в границите на точно определено от борсовия правилник време (няколко часа след завършване на сесията). Договорът е валиден само след заверка от  котировчика. При недоразумение между брокерите, случаят се отнася за разрешаване в доброволния арбитраж на борсата. Сключените сделки се обявяват в заключителен протокол, който борсата издава. При сключването на сделки с ценни книжа фондовата борса съставя отчет за сключените за деня сделки и го изпраща в Централния депозитар, който извършва прехвърлянето на собствеността върху ценните книжа на името на новия собственик. Всеки член на борсата е длъжен да изпрати до Централния депозитар данни за своя клиент, за чиято сметка е сключена борсовата сделка и данни за всички сделки, сключени за собствена сметка.

 

 

 

Използвана литература:

 

1.                  Илиев, Ив., Лалева, Ц. – Борси и борсови операции, София 2002 г.

2.                  Интернет

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

възникване и функции на борсите, търг, борсови сделки и стоки, ценни книжа, брокер, премия, котировчик, фючърсни сделки

 

 

 


Търси за: възникване функции борсите | търг | борсови сделки стоки | ценни книжа | брокер | премия | котировчик | фючърсни сделки

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker