Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

по дисциплината: Парични и капиталови пазари

на тема: „Капиталов пазар в Испания”

Януари, 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. История и организация на капиталовия пазар в Испания. 3

1.1. Зараждане на капиталовия пазар в Испания. 3

1.2. Съвременен капиталов пазар в Испания. 4

2. Характерни особености на организираните пазари в Испания и инструменти търгувани на тях. 7

2.1. Характерни особености на Испанските фондови борси. 7

2.2. Сегментиране на пазара. 10

2.3. Фази на търговия. 10

2.4. Правила за търгуване. 12

2.5. Основни индекси, търгувани на Испанските фондови борси. 13

2.5.1. IBEX индекси. 14

2.5.2. Други индекси, търгувани на четирите фондови борси в страната. 19

2.6. Инструменти, търгувани на организирания пазар за деривативни инструменти – MEFF. 21

2.7. Деривативни инструменти, търгувани на MFAO. 23

3. Контрол над финансовите пазари в Испания. 23

Използвани информационни източници:. 26

1.2. Съвременен капиталов пазар в Испания.

Повратен момент в развитието на капиталовия пазар в Испания настъпва през 2002 г., когато се създава Bolsas Y Mercados Espanoles Group (BME) – обединение на Испанските борси и компании, свързани с борсовата търговия.

ВМЕ е оператор на всички фондови борси и финансови системи в Испания. От 14.07.2006 г. е публична компания. Компанията има силно диверсифицирана структура и предлага широк кръг от продукти и услуги в финансовия сектор: търговия с акции, публични и частни дългови инструменти, деривативни инструменти, клиринг и сетълмент на сделките, разпространение на информация, консултантски услуги, обучение и др.

 

organigrama-BME.jpg

 

 

Фиг.1. Структура на ВМЕ

ВМЕ обхваща повече от 20 компании, по – важните от които са:

-         Bolsa de Madrid – организира търговията с ценни книжа на листваните на нея компании. Притежава 90% от Visual Trader Systems S.L. – компанията, предлагаща платформа за подаване на поръчки за търговия с ценни книжа.

-         Bolsa de Barcelona - организира търговията с ценни книжа на листваните на нея компании, като в допълнение организира търговията и сетълмента на издадения от Каталунското регионално правителство публичен дълг.

-         Bolsa de Bilbao - организира търговията с ценни книжа на листваните на нея компании, като в допълнение организира търговията и сетълмента на издадения от Баското регионално правителство публичен дълг.

-         Bolsa de Valencia - организира търговията с ценни книжа на листваните на нея компании, като в допълнение организира търговията и сетълмента на издадения от регионално правителство на Валенсия публичен дълг. Притежава 10% от Visual Trader Systems S.L.

Четирите фондови борси в Испания (в Мадрид, Барселона, Билбао и Валенсия), заедно с няколко латиноамерикански фондови борси, управляват Latibex - пазарa за деноминирани в евро ценни книжа от Латинска Америка.

-         MEFF – организира търговията с деривативни инструменти.

-         AIAF – организира първичното емитиране и вторичното търгуване с корпоративни инструменти с фиксиран доход.

-         Iberclear – това е Испанският централен депозитар, отговарящ за воденето на регистър на ценните книжа, както и за сетълмента и клиринга на ценните книжа търгувани на фондовите борси, AIAF и Latibex.

-         BME Consulting – компанията оперира в 14 латиноамерикански страни, предоставяйки консултантски услуги и изпълнявайки съвместни проекти в сферата на капиталовите пазари.

-         MAB – МАВ е многостранна търговска система, лицензирана от правителството на Испания. Нейните действия се контролират от СNMV. Основната цел на този пазар е да предложи организирана система за търговия, сетълмент, клиринг и регистрация на сделки, свързани с търговия на:

-         Акции и други ценни книжа на колективни инвестиционни институции;

-         Ценни книжа издадени или свързани с компании с малка пазарна капитализация;

-         Други ценни книжа, които по своята природа изискват специални търговски схеми.

-         Infobolsa – притежавана 50% от ВМЕ и 50% от Deutsche Börse, компанията продава в реално време информация за финансовите пазари.

-         BME Market Data – компанията предлага документиране и обработка на финансова, икономическа, валутна и търговска информация чрез компютизирани системи.

-         Instituto BME – образователният център на ВМЕ. Фокусира се върху организиране на обучения свързани с финансовите пазари като цяло.

 

Към днешна дата Испанският капиталов пазар е организиран по следния начин:

 

mercado200903.jpg

 

Фиг. 2. Организация на капиталовия пазар в Испания

Съгласно Испанският закон за пазарите на ценни книжа официалните организирани пазари на ценни книжа в страната, които оперират в съответствие с нормативните изисквания, са:

-         Фондови пазариИспанските фондови пазари (в Мадрид, Барселона, Билбао и Валенсия) са официални вторични пазари, които осъществяват търговията с акции, конвертируеми акции, корпоративни дългови инструменти (корпоративни облигации) и публичен дълг на регионалните правителства, в които се намират съответните пазари. Пазарът работи на принципа на електронната търговия.

-         Пазар на публичен дълг – ценните книжа търгувани на този пазар обхващат облигации, съкровищни бонове и дългови инструменти, емитирани от централното правителство и други публични администрации. Централната банка на Испания (Bank of Spain) организира и управлява този пазар. На пазарът се търгува по телефона.

-         Пазар на корпоративен дълг – организира се и се управлява от AIAF. Обхваща корпоративни инструменти с фиксиран доход (корпоративни облигации). Търговията се извършва по телефона.

-         Пазар на деривативни инструменти – организира се и се управлява от MEFF. Обхваща опции и фючърси върху основните индекси, корпоративни облигации и акции. Пазар с електронна търговия.

……………………………………………………………………………………

Използвани информационни източници:

1.      Интернет страницата на BME - www.bolsasymercados.es ;

2.      Интернет страницата на Madrid Stock Exchange - www.bolsamadrid.es ;

3.      Интернет страницата на Barcelona Stock Exchange - www.borsabcn.es ;

4.      Интернет страницата на MEFF - www.meff.es ;

5.      Интернет страницата на MFAO - www.mfao.es ;

6.      Интернет страницата на Sociedad de Bolsas - www.sbolsas.es ;

7.      Интернет страницата finance.yahoo.com ;

8.      Интернет страницата на CNMV – www.cnmv.es ;

9.      Интернет страницата на Iberclear - www.iberclear.es ;

            …………………………………………………………………………………...

            Темата е изготвена януари 2011 г.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Темата съдържа множество таблици и графики.

            Ключови думи: капиталов пазар, Испания, зараждане, особености, фази на търговия, правила, индекси, инструменти, LONJAS, ВМЕ, MEFF, AIAF, Iberclear, BME Consulting, MAB, SIBE,  ценни книжа, сетълмент, клиринг, фючърси, дериватни инструменти, МТМ, Fixing Market, Latibex, Block Market, Special Operations Market, правила за търгуване, контрол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Търси за: капиталов пазар | Испания | зараждане | особености | фази търговия | правила | индекси | инструменти | ценни книжа | сетълмент | клиринг | фючърси | дериватни инструменти | правила търгуване | контрол

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker