Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

“Характеристика и особености на фондовата борса - БФБ

06.2005

Съдържание

I . Възникване и развитие на българския капиталов пазар.............стр.3

II. Организационна структура, управление и законова рамка........стр.5

  1. Съвет на директорите на БФБ-София................................................стр.5

  2.Организационна структура..................................................................стр.5

III . Регулативни органи и регулирани пазари на ценни книжа.....стр.8

IV. Търговия на фондовата борса..........................................................стр.9

I . Възникване и развитие на българския капиталов пазар

Българският капиталов пазар се заражда в началото на XX век. Първият Закон за Фондовата борса е приет през 1907 и регулира структурата и дейността на фондовата и стоковата борси. През 30-те години се забелязва  относителен разцвет.  След ІІ-та Световна война фондовата борса прекратява дейността си.  Възобновяваването й  е  през 1991 г. с приемането на Търговския Закон. В края на същата година се създава и “Първа Българска Фондова Борса” АД.  В периода 1992-1994 г. в страната се създават около 20 фондови борси. Пазарът е нерегулиран и функционира без ясни правила до приемането на Закона за ценните книжа и фондовите борси през юли 1995 г. В съответствие с изискванията на новоприетия закон се създава Комисия по ценните книжа и фондовите борси /КЦКФБ/. В края на 1995 г. повечето регионални фондови борси се обединяват с “Българска фондова борса” АД, която остава единствената действаща борса в страната. Другата основна институция на капиталовия пазар - “Централен Депозитар” АД е основана през 1996 г През 1996 г. КЦКФБ въвежда изискването всички листирани компании на борсата да имат одобрен проспект. Тъй като нито една от компаниите, търгувани на борсата, не отговаря на изискването, “Българска фондова борса” АД преустановява търговията с ценни книжа.

Търговията с ценни книжа се възобновява след една година, след като борсата получава лиценз от КЦКФБ. Първата търговска сесия се провежда на 21.10.1997 г. Първоначално търговията е концентрирана на Свободен пазар, където се търгуват акциите на дружествата, участвали в в първата вълна на масовата приватизация. В началото на 1998 г. на официален пазар е регистрирано първото дружество - “Елкабел” АД, като през 1999 г. броят на дружествата, търгувани на Официален пазар, нараства до 32. Общият брой на търгуваните дружества през 1999 г. възлиза на 859, а през 2000 г. спада до 509, главно за сметка на неликвидните дружества, които са отписани от публичния регистър на Държавната Комисия по Ценни Книжа /ДКЦК/.

……………………

Темата е изготвена 06.2006г.

Темата не съдържа таблици и графики.

В темата не са посочени източници на информация.

Ключови думи: възникване и развитие на българския капиталов пазар, организационна структура, управление и законова рамка, БФБ, регулативни органи (комисията  за финансов надзор), и регулирани пазари на ценни книжа, търговия на фондовата борса.


Търси за: възникване развитие българския капиталов пазар | организационна структура | управление законова рамка | БФБ | регулирани пазари ценни книжа | търговия фондовата борса

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker