Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


С. А. Д. А. Ценов Свищов

Курсова работа

Стратегическо бизнес планиране на фирмата

Специалност: Финанси

Предмет: Финанси

2008


Съдържание

 

1. Бизнеспрофил на фирмата. 3

2. Концептуален модел за стратегически анализ. Стратегически цели пред фирмата. 9

3. Стратегически анализ. 16

3.1. Ситуация в момента. 16

3.2. Състояние на отрасъла. 17

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 22

 


1. Бизнеспрофил на фирмата.

Фирма “СПЕКТРУМ-НЕТ” ООД” със седалище град София е учредена с решение №198/13.08.1991 г. на Софийския окръжен съд. Първоначално фирмата работи с персонал от шест човека, като първоначалната цел е да се създадат условия за запазване и усъвършенстване на професионалните умения на специалистите посредством внедряване на българския пазар на високотехнологични софтуерни и хардуерни продукти. Фирмата работи изцяло чрез внос на високоспециализирани софтуерни системи и компютърни елементи и системи от Австрия. Фирмата извършва директен внос от производителя, без наличието на посредници или дистрибутори.

…………………………………….

Основната стратегическа цел на фирмата е да може да предлага и генерира доходи от извършването на висококвалифицирани услуги в областта на информатиката и информационните и комуникационни системи. Тази основна нейна цел съвпада и с мисията й. Тя съществува на пазара с ролята си на обслужваща фирма в среда информационни технологии. Друг е въпроса, че наред със самото обслужване на фирмите, “СПЕКТРУМ-НЕТ” ООД е създала напълно затворен и цялостен цикъл на работа – като се започне от доставката на самия продукт, било то хардуер или собствен разработен от нея софтуер, премине се през самото инсталиране на информационната система, обучение на персонала на дадената фирма за работа със системата, поддръжка и сервиз, последващо обновяване и т.н.

……………………………………

2. Концептуален модел за стратегически анализ. Стратегически цели пред фирмата.

През настоящата 2008 г. усилията на “СПЕКТРУМ НЕТ” ООД ще бъдат насочени към запазване на достигнатото равнище в обстановка на силна конкуренция и динамичен пазар, като се взема под влияние факта на навлизане на чуждестранни информационни и софтуерни фирми на българския пазар. Основните направления, по които ще продължи да работи Съвета на директорите и през 2008 година, са:

-         максимална възможна удовлетвореност на клиентите;

-         мотивираност на персонала;

-         ефективност на разработената производствена и маркетингова стратегия и политики;

-         отлична финансова рентабилност и сигурност за служителите на фирмата.

Връзката между външна и вътрешна среда, съпътстващи предприятието е много тясна. Външни фактори като икономическа конюнктура, законодателство и данъчен режим предопределят поведението на фирмата по отношение на пласментната, финансова и маркетингова политика.

……………………………..

3. Стратегически анализ.

3.1. Ситуация в момента.

За една фирма никога не е достатъчно управлението й само посредством методите на финансовия контрол. Собственикът на всяка една фирма се нуждае от нещо повече от бюджет, за да направлява бъдещата дейност на своята компания. Трябва да има винаги точно и ясно изградена стратегия, която фирмата да следва, ясно формулирани задачи за изпълнение в краткосрочен и дългосрочен план, маркетингова стратегия[1] и план за конкурентни предимства.

Продуктовият микс към 2008 година на “СПЕКТРУМ НЕТ” ООД се заключава в използването й на множество и разнообразни продукти и услуги, които могат да се обединят в няколко основни групи на предлагане:

ü      Предлагане на услуги по консултантска дейност; добре развит информационен център и учебен център; информационно обслужване на мероприятия, изработване на презентации;

………………………………….

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Боева, Б. Международен маркетинг. УИ, С., 1996;

2.      Дамянов, А., Планиране и прогнозиране, Св., 2002;

3.      Каменов, Д., Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране, С.,1999

4.      Каменов, К. Малкият бизнес. Велико Търново, С., 1997 г. изд. АБАГАР

5.      Каракашева, Л., Международен маркетинг, С., 2000;

6.      Петров, Г. Основи на финансите на фирмата. С-я, УНСС, 1997 г.

7.      Тодоров, К. Бизнес стратегия на малката фирма. НБУ, 1996 г

8.      Данни, предоставени от фирмата.

.................................................

Темата е изготвена 2008 г.

Най-новите данни са за 2007 г.

 

Ключови думи:

стратегическо бизнес планиране на фирма, бизнеспрофил, концептуален модел за анализ, Спектрум-Нет ООД, интернет доставчик, компютърна мрежа[1] Можем да разгледаме няколко типа маркетингови стратегии – лидерска позиция на пазара, подражаваща такава, следваща или догонваща и т.н.  Стратегията, избрана от фирмата е по-скоро лидерска с елементи на новаторство и комбинация между създаване на собствен продукт и лидерство по отношение дистрибуционната си дейност.


Търси за: стратегическо бизнес планиране фирма | бизнеспрофил | концептуален модел анализ | интернет доставчик | компютърна мрежа

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker