Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Икономически университет - Варна

Курсова работа

Установяване на отношението на потребителите към застрахователните услуги на ДЗИ в гр. София

2008 г.

Съдържание

1. Компоненти на застрахователния пазар 3

2. Обща характеристика, пазарен дял и същност на застрахователните продукти наДЗИАД 7

3. Емпирично изследване относно ползваемостта на продуктите наДЗИАД от страна на потребителите 17

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 35

 1.  Компоненти на застрахователния пазар

За да функционира застрахователния пазар е необходимо застрахователната дейност да се осъществява от съответни финансови институции - застрахователни дружества, които да предлагат своите продукти и да сключват съответните застраховки. Затова те представляват неговият първи компонент. Застрахователните дружества, които функционират на застрахователния пазар се обособяват в три групи:

Потребителското търсене на потенциалните и реалните  застраховани клиенти на застрахователния пазар се задоволява чрез задължителното и доброволно застраховане. Доброволното застраховане, в сравнение със задължителната форма, по-пълно задоволява потребителското търсене на клиентите. При него потребителската стойност на предлаганите застрахователни продукти има важно и определящо значение а тяхното търсене и пласиране. Постигнатият застрахователен обхват за застрахователния пазар най-добре характеризира пласирането на съответния продукт и е показател за потребността от него към дадения момент. Потребителското търсене на застрахованите продукти най-добре може да бъде задоволено, ако на застрахователния пазар се предлага не само универсална и пълна защита, но и такава с по-ниска цена. Това може да се извърши само при наличието на застрахователен интерес у застрахователя и предлагането на богат асортимент и качествени застрахователни продукти, чрез които да се задоволява потребителското търсене. Практически то може да бъде удовлетворено, когато на застрахователния пазар има не само един  единствен „продавач” на дадени застрахователни продукти, а няколко независими едно от друго застрахователни дружество. Само при тези условия е възможно създаването на национален застрахователен пазар. В противен случай, когато на територията на дадена страна право за осъществяване на застрахователна дейност за даден застрахователен продукт, какъвто у нас е случая със застраховката „Гражданска отговорност в чужбина” („Зелена карта” има един единствен застраховател-монополист (ЗПАД „Булстрад”)), не може да се говори за наличие на застрахователен пазар на този вид застраховка.

Следващия компонент на застрахователния пазар са застрахователните посредници, застрахователните помощници (агенти) и брокери. Те са лицата, които са заети с издирването на кандидати за застраховане, с тяхното привличани и включване в застрахователна съвкупност и чрез сключване на една или повече застраховки, с инкасирането на застрахователните премии и отчитането на извършената от тях дейност през съответния период. За да може успешно да постигат поставените цели и да изпълнят възложените функции и задачи застрахователното дружество трябва да разполага с широка мрежа от външни сътрудници. Чрез тях застрахователната потребност, общите условия и правила се разясняват и предоставят или довеждат до знанието на отделните физически и юридически лица - кандидатите за застраховане.

Четвъртият основен компонент на застрахователния пазар са потребителите на застрахователни продукти или на застрахователна защита - съответните юридически лица (държавни предприятия, търговски дружества, кооперативни организации и други) и физически лица (граждани). На застрахователния пазар те се срещат със застрахователите или с техните представители (посредници, агенти), като никой няма право да се налага над другите, поради което затова се създават условия за възможности застраховането да се извършва на конкурентна основа.

Застрахователният пазар е свободен пазар, както всички други пазари. На него възникват не само застрахователни отношения между застрахователите и застрахованите, но и многообразни други обществени отношения, като например между самите застрахователи, между местни и чужди застрахователи, между тях и други институции, между застрахователи и държавата. Това многообразие от отношения предполага тяхното регламентиране и контролиране от държавата. Чрез провежданата застрахователна политика държавата определя условията за работа в областта на застрахователното дело и влияе върху неговото развитие чрез общи правни норми, специфични застрахователни правни норми и обществения държавен застрахователен надзор.

За стабилността и бъдещото развитие на една компания са важни не само финансовото състояние и печалбата, която се реализира, но и отношението на настоящите и потенциални клиенти към нея.

В този аспект познатостта и имиджът на компанията може да се окажат много важни индикатори за бъдещото развитие. По отношение на тези индикатори на застрахователния пазар в България се очертават две компании, които са значително по-напред от останалите конкуренти - ДЗИ и „Алианц“. Това сочат данните от изследването Insurance markets data services (IMDS) на института за маркетингови изследвания GfK Bulgaria от април 2006 г. (изследването е представително за населението в страната на 15 и повече години и се провежда веднъж годишно).

ДЗИ е безспорен лидер по отношение на своята познатост сред населението. Попитани за застрахователни компании, 74% от хората посочват спонтанно нейното име. А при предоставяне на списък с компании 93% познават ДЗИ. Тези резултати изглеждат съвсем логични предвид дългогодишното присъствие на компанията на пазара, както и контактите с нея на хора от най-различни поколения.

„Алианц България“ заема второто място по този показател. За разлика от ДЗИ, чиято познатост е стабилна във времето, „Алианц“ бележи ръст от повече от 10% в сравнение с познатостта й през 2007 г. Ръст по отношение на познатостта бележат също „Армеец“, „Български имоти“, „Бул инс“, „Евро инс“ и „Виктория“, които регистрират повече от 10% по-висока познатост в сравнение с 2007 г.

Друга група от застрахователни компании („Булстрад“, „Орел“, „Витоша“ и „Лев инс“) не отбелязва някакво движение в своята познатост сред населението в сравнение с 2005 г. Причините може да са както в достигнати оптимални нива на познатост, така и в липсата на достатъчна рекламна активност.

В борбата на застрахователните компании за пазарни дялове, особено сред физическите лица, основен (ако не и най-важен) инструмент е рекламата. Ключови са не толкова средствата, използвани за реклама, а ефективността на рекламата, тоест дали тя е привлякла вниманието на хората. И в това отношение ДЗИ и „Алианц“ заемат двете лидерски позиции. Двете компании бележат ръст в рекламната познатост с 5% в сравнение с 2007 г.

От гледна точка на динамика във времето най-добри резултати показва застрахователна компания „Армеец“. Нейната рекламна познатост е нараснала с близо 10%. Очевидно компанията е постигнала оптимално съчетаване между интензивността на рекламата и нейната ефективност от гледна точка на запомнянето й.

Ролята на рекламата е важна, особено с това, че създава определен имидж­ и определя фактори на привлекателност на застрахователните компании сред населението. Това ясно личи от факта, че двете компании с най-добре запомнени реклами са и най-привлекателни според допитаните. За това допринася обаче и създаденият имидж. ДЗИ и „Алианц“ получават високи оценки по различни изследвани имиджови характеристики: тези, които се отнасят за ДЗИ в най-голяма степен, са солидна и надеждна компания с добро публично присъствие, с любезни служители. При „Алианц“ първите три характеристики са солидна и надеждна компания, с гъвкава, небюрократична система в случай на щета, с любезни служители. Доброто съотношение цена/качество е посочено като отнасящо се в най-голяма степен за ДЗИ в сравнение с конкурентите й.

Като се има предвид процентът на ползватели на някакъв вид застрахователен продукт, е очевидно, че застрахователният пазар в България има голям потенциал за развитие. Въпрос е колко бързо ще се развие този пазар. Измежду различните застрахователни продукти най-голяма част от хората показват нагласа за бъдещо ползване на имуществените застраховки. Намерения за ползване са декларирани най-вече към застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“: около 8% са заявили намерение за ползване на някоя от тези застраховки в близките две години. Разбира се, тук не се включва задължителната „Гражданска отговорност“ за автомобили.

Застрахователният пазар в България подобно на банковия отбелязва развитие, но въпреки това нивата на ползвани продукти и услуги все още не са високи, особено в сравнение със страните в Европа. Показателите за застрахователния пазар в България са сравними с тези в Румъния, отчасти Сърбия, но са далеч от нивата в Австрия и Словения (където почти всяко домакинство има някаква имуществена застраховка), както и в Словакия, Чехия и Унгария. Това означава обаче, че ако в Австрия, Словения или Чехия борбата е по-скоро за привличане на клиенти от друга застрахователна компания, в България има голям потенциал за привличане на нови клиенти. Затова активната и най-вече ефективната реклама, както и създаването на добър имидж са от ключово значение за успешното развитие на всяка компания.

2. Обща характеристика, пазарен дял и същност на застрахователните продукти на “ДЗИ” АД

Държавният застрахователен институт - ДЗИ” е съэдаден през 1946 г., под ведомството на Министерството на финансите, като единна органиэация эа осъществяване на държавен монопол над застраховането. Обединява всички, съществуващи до тогава, български застрахавателни дружества, каси и фондове.

ДЗИ започва да организира имуществено и лично застраховане, изплаща обезщетения за унищожено застраховано имущество от стихийни бедствия и нещастни случаи и застрахователни суми по лично застраховане. През 1962 г. общия брой на застрахованите по лично застраховане достига 1 062 300. Застрахователна защита към 1974 г. получават и 99% от имуществата на ТКЗС, АПК, кооперациите, по-голяма част от имуществата на обществените организации и гражданите.

Към 1968 г. се развива широка мрежа от 29 окръжни (вече областни) и 56 районни клонове във почти всички по-големи градове и 19 инспектората.

По данни на Министерството на финансите, в периода 1946 - 1989 г., активно се е подпомагало т. нар. социалистическо строителство със свободните средства и печалбата от застраховането.

Характерен момент в развитието на застраховането в Р. България, след 10.11.89., беше лицензирането на застрахователните дружества. “Държавният застрахователен институт - ДЗИ” ЕАД  получи лиценз за Животозастраховане с Разрешение №2 от Националния съвет по застраховане от13.05.98.г.

В съответствие с изискванията на Закона за застраховане през февруари 1998 г. от “Държавният застрахователен институт - ДЗИ” бе учредено ново дружество “ДЗИ - Инвест” ЕООД. Освен това се извърши и обособяване на дейността по неживотозастраховане на ДЗИ в самостоятелно дружество, което след лицензирането си започна самостоятелна дейност от 1 юни 1998 г. под името “ДЗИ - Общо застраховане” АД като естествен продължител на 52 годишната дейност на ДЗИ ЕАД по общо застраховане.

Във връзка с приемането с приемането но Закона за допълнителното пенсионно осигуряване и Закон за частните пенсионни фондове, ДЗИ АД придоби най-големият дял от “Бългаски пенсионен фонд” АД, за да отговори на бързото преструктуриране и радикалните реформи в икономическата и осигурителната система.

Процедурата за приватизация на ДЗИ бе открита на 12 ноеври 1999 г. с решение на Агенцията за приватизация, въпреки че за приватизация на ДЗИ се заговори още през 1996 г. Икономическите и политически сътресения настъпили през 1997 г. забавиха значително процедурата.

Експерти от Агенцията за приватизация смятат, че най-важната, а и най-трудна задача пред тях ще бъде изготвянето на оценката на ДЗИ. Ще трябва да се определи  реалната стойност не само на материалните активи на компанията, но и на ноу-хауто и на изключително силните и позиции на българския застрахователен пазар. Обективна оценка на всичко това може да се даде чак през март 2000 г., когато ще станат известни финансовите резултати на ДЗИ.

Към днешна дата холдингът притежава 100% от: “ДЗИ- инвест”, “ДЗИ-консулт”, “ДЗИ-лизинг” и “ДЗИ-отдих и туризъм”; 40% от: “Български пенсионен фонд”; около 15% от ЦКБ (Централна кооперативна банка); както и 9,5% Пощенска банка, 9% от Общинска застрахователна компания, 4% от Нефтинвестбанк. В скоро време се очаква и закупуването на близо 90% от застрахователно дружество “Армеец”.

Моментът за обявяване на процедура по приватизация, според експерти от Агенцията за приватизация и ръководството на ДЗИ, е избран удачно, тъй като Компанията е във възход и цената й се вдига. През 1999 г. дружеството има забележителен напредък - особено при автомобилното застраховане и застраховките на отговорности. В края на тази година със сигурност може да се твърди, че ДЗИ е повишил пазарния си дял. Експерти от частните застрахователни дружества смятат, че ДЗИ може да бъде продаден за над 30 млн. долара, най-късно до края на 2000 г.

Официалното си намерение за закупуването на ДЗИ до момента са заявили гръцките застрахователни компании “Етники” и “Интерамерикан”, както и германската “Алианц” и компанията ТВА, коята наскоро придоби основния пакет акции, от другия държавен застраховател - Булстрад.


Мисия на ДЗИ

Промяната в икономическия живот, след 10.11.89 г., постави ДЗИ в много трудни условия. В продължение на 43 г., той бе единственото застрахователно дружество в Р. България, абсолютен монополист на застрахователния пазар. Възникващите нови стопански отношения и философия, съвсем естествено трябваше да доведат до бързо преструктуриране и най-вече до разнообразяване на основния пакет застрахователни услуги. Закъснелият опит на българската икономика да заеме, след неуспелия стопански “скок” и 45 годишното забвение, полагащото й се място сред останалите силно развити и напреднали икономики, доведе до обособяване и използването на нови и непознати до сега на нашия пазар стратегии за привличане на клиенти - бонус системата при разсроченото изплаща на застрахователната полица от клиентите, по -активното и динамично използване на застрахователните агенти, разширяването на застрахователния пакет и т. н.

Възникващата конкуренция (ЖСК “Феникс”,  “Витоша - живот”, “България АД”) , забавената законодателна регламентация на застрахователната дейност, “лошото” състояние на икономиката и периодичните кризи забавиха значително превръщането на ДЗИ в модерна, изградена по западен образец институция на застрахователния пазар.

Благодарение на дългогодишните традиции в застраховането, на изключителния опит и рутина на работещите в системата  - през 1998г. ДЗИ окончателно узакони лидерството си на българския застрахователен пазар. Философията на ДЗИ за бързо, вежливо и професионално обслужване, съчетано с най-изгодните условия за клиентите, не  можеше да не даде резултат.

Финансовата сигурност, гарантирана от държавата привлече през 1997 г. много граждани и фирми . ДЗИ е единственото българско застрохователно дружество реално презастраховано в най-големите германски застрахователи.За 1998 г. реализираната печалба от Животозастраховане и Имуществено застраховане е около 1000000000 лв. Във Варненска област на професионализма и сигурността на ДЗИ се довериха водещи фирми като “Димят АД”, “Летище Варна ЕАД”, “Златни пясъци АД”, “Полимери АД” и много други.

Анализ на средата

Основните конкуренти на ДЗИ на българския застрахователен пазар, към 1999 г., са “България АД”,  ЖСК “Феникс”,  “Витоша АД” и “Алианц България Холдинг”. От тях най-големия и перспективен, пряк конкурент за ДЗИ е “Алианц България Холдинг”. Имайки подкрепата на немски капитали, както и по-големият опит и авторитет на чуждестранния инвеститор “Алианц” може да застраши лидерската позиция на ДЗИ ЕАД в областта на Животозастраховането. Не е изключено “Алианц” постепенно да погълне голяма част от малките дружества. Така в България е вероятно да се оформи една могъща застрахователна компания - “Алианц” и множество по-малки, които ще бъдат свързани с нея. По този начин българският застрахователен пазар може да се върне към почти пълен монопол - такъв, какъвто бе преди десет години, когато единствен застраховател бе ДЗИ. Това със сигурност ще увеличи цените на застрахователните услуги, които в сравнение със наложените в почти цяла Европа, са ниски. Заплахата за  “ДЗИ - Общо застраховане” АД, според Съвета на директорите, е много по-сериозна. Основна причина затова е приключващият процес на раздържавяване на големите, структуроопределящи предприятия и дружества, имащи огромно значение за безкризисното функциониране на българската икономика. Някои от тях са обявени в ликвидация, към други няма инвестиционен интерес, а при трети - натоварени са само малка част от мощностите. Всичко това води до загуба на важни клиенти, а поради ниския капиталооборот и развитието предимно на дребния семеен бизнес, тя не може да бъде компенсирана и преодоляна дори и чрез рязко увеличаване мащаба и обема на сключваните стопански застраховки.

В сравнение с 1997г. пазарният дял на “ДЗИ -Общо застраховане АД” е нараснал до 28% (прираст с 8%), което ни дава основание да смятаме, че ДЗИ все още е достатъчно конкурентоспособен и има достатъчно потенциал (финансов, кадрови, технически), не само да запази текущия си пазарен дял, но и да го увеличи.

Във Варненска област клиенти на ДЗИ са “Полимери АД”, “Златни пясъци АД”, “Юкос петролиум АД”, “Летище Варна ЕАД”, “Експресбанк АД”, “Първа инвестиционна банка АД” както и много други дружества, които придават специфичния облик на града, който така добре познаваме. Политиката на “ ДЗИ - Общо застраховане АД” ще бъде изцяло  насочена, не само към запазването на текущите си клиенти, но и към привличането на нови. Подновяването на правните взаимоотношения с “Варненска корабостроителница АД” , коректен и дългогодишен клиент на ДЗИ,  са само въпрос на време.

Същевременно обаче ръководството на ДЗИ полага много усилия да се утвърди  като масов застраховател за българското общество. Въвеждат се непрекъснато нови по-изгодни за масовия потребител клаузи и тарифи по изградения застрахователен портфейл, полагат се неимоверни усилия той да бъде съобразен с най-новите световни стандарти и естествено с българското законодателство.

В областта на  Животозастраховането, извършените законови промени в областта на здравеопазването инспирираха интереса на много граждани и фирми, към здравните застраховки предлагани от ДЗИ ЕАД. Установи се  трайна тенденция на търсене, от страна на работодателите, на тези застраховки в пакет с други продукти.

Към края на 2007 година в “ДСК” АД приключва напълно процесът на внедряване на новата информационно-счетоводна система и на модула “Счетоводство”. Софтуерът изцяло отговаря на изискванията на европейските директиви за застраховането. Наличието на този тип информационна система чувствително повиши ефективността на дружеството и спомогна за по-бързото и качествено обслужване на клиентите. През годината във всички офиси на компанията е внедрен и специализиран софтуер, предоставящ възможност за индивидуално тарифиране на премията по застраховка “Гражданска отговорност” съобразно рисковия профил на водача. Това позволява на компанията да разполага с адекватни тарифи по тази застраховка, предвид чувствителното спадане на премиите следствие от въведената с Кодекса на застраховането либерализация.

През 2007 г. дружеството реализира 40,3 млн. лв. приходи от застрахователни премии, при 29,5 млн. лв. за 2006 г. Ръстът на компанията по този показател е близо 37%, което изпреварва увеличението на премийния приход на застрахователния пазар като цяло. ДСК се нарежда на девето място с пазарен дял в сектора "Общо застраховане" от 4,39%.

Реализираният финансов резултат е печалба в размер на 1,393 млн. лв. спрямо 593 хил. лв. за 2006 г., като в долната таблица се отчитат основните показатели на компанията.

  

 Показатели

2004

2005

2006

2007

Премиен приход (хил. лв.)

17 039

23 045

29 472

40 327

Изплатени обезщетения (хил. лв.)

7 774

8 067

10 987

15 028

Квота на ощетимост (%)

45.62%

35.01%

37.28%

37.27%

Печалба (хил. лв.)

706

1544

593

1393

Пазарен дял (%)

3.70%

3.90%

4.00%

4.39%

Застрахователни резерви (хил. лв.)

6 553

10 134

12 917

14 442

 

По застраховка “Гражданска отговорност” се отчита ръст за 2007г. от 67,7%. В резултат премийният приход по тази застраховка отбеляза най-висок дял в общия премиен приход на дружеството - 39,3% спрямо 32,0% през 2006г.

 На второ място по дял в премийния приход на компанията се нарежда застраховката “Автокаско” - 32,3%, като ръстът на събраните от ЗД “ДСК” АД премии по нея е 30,4%.

  

Вид застраховки

Премиен приход за 2006г. в хил. лв.

Премиен приход за 2007г. в хил. лв.

Дял за 2006г. в %

Дял за 2007г. в %

Ръст на премийния приход в %

ГО на водача на МПС

9 440

15 835

32.03%

39.27%

67.74%

Автокаско

9 983

13 013

33.87%

32.27%

30.36%

Злополуки/ Медицински

1 507

1 682

5.11%

4.17%

11.62%

Имущество

2 101

2 485

7.13%

6.16%

18.30%

Товари

903

1 027

3.06%

2.55%

13.73%

Селскостопански

913

922

3.10%

2.29%

1.00%

Зелена карта

3 231

3 173

10.96%

7.87%

-1.80%

Финансови

868

1 040

2.95%

2.58%

19.74%

Морско каско

114

747

0.39%

1.85%

557.51%

Други

414

404

1.40%

1.00%

-2.24%

Общо:

29 474

40 328

100.00%

100.00%

36,83%

 

Нарасналият обем по застраховки “Автокаско” се дължи в голяма степен и на подписаните нови договори за застрахователно обслужване с почти всички големи лизингови компании, предлагащи лизингово финансиране за покупка на нови автомобили. Средният срок на лизинговите договори надхвърля 48 месеца и гарантира на компанията постоянно нарастващ премиен приход по застраховка “Автокаско” и през следващите 4 до 5 години.

 През изминалата 2007г. реализираният от ДСК премиен приход в областта на автомобилното застраховане е в размер на 28,848 млн. лв., което представлява 71,5% от общия премиен приход на компанията.

 С най-висок дял в сумата на изплатените обезщетения е застраховка “Автокаско” - 55,6%, която отбеляза спад от над 6 пункта в сравнение с 2006г., следвана от застраховка “Зелена карта” със 17,3%, отбелязала ръст от 9 пункта, и застраховка “Гражданска отговорност” с 12,4%, или спад от 4 пункта.

 Показателят квота на ощетимост, представляваща отношение между изплатените обезщетения през годината към събрания премиен приход за периода, остава на същото нивото спрямо предходния период от 37,2%. Изплатените обезщетения за 2006г. възлизат на 15 млн. лева.

Реализираният от ЗД “ДСК” АД премиен приход за 2006 г. надхвърля 40 млн. лева при 29.4 млн. лева за 2006 год. Ръстът на компанията по този основен показател е над 37 %, което значително изпреварва увеличението на премийния приход на застрахователния пазар като цяло и е с 9 пункта повече от реализирания ръст от дружеството за предходната година.

Реализираният финансов резултат е печалба в размер на 1.39 млн. лева спрямо 593 хил. лева за 2006 год. или нарастване от 134 %.

Вид застраховки

Премиен приход за 2005г.

в хил. лв.

Премиен приход за 2006г.    

в хил. лв.

Премиен приход за 2007г.

в хил. лв.

Ръст на премийния приход за 2007г.    

в %

ГО на водача на МПС

6 520

9 440

15 835

67.74%

Автокаско

7 238

9 983

13 013

30.36%

Злополуки/ Медицински

1 558

1 507

1 682

11.62%

Имущество

1 616

2 101

2 485

18.30%

Товари

892

902

1 027

13.73%

Селскостопански

667

913

922

1.00%

Зелена карта

3 030

3 231

3 173

-1.80%

Финансови

1 250

868

1 039

19.74%

Морско каско

56

114

747

557.51%

Други

218

413

404

-2.24%

Общо:

23 045

29 472

40 327

36.83%

Успешна е и кампанията по застраховка “Гражданска отговорност”, чийто ръст за 2007 година е 67.7 %. Основните причини за това са увеличения брой на застрахователните агенти, широката клонова мрежа и ефективната рекламна кампания. В резултат премийният приход по тази застраховка отбеляза най-висок дял в общия премиен приход на дружеството - 39.3% спрямо 32.0% през 2006 г.

На второ място по дял в премийния приход на компанията се нарежда застраховката “Автокаско” - 32.3%, като ръстът на събраните от ЗД “ДСК” АД премии по нея е 30.4 %. Нарасналият обем по застраховки “Автокаско” се дължи в голяма степен и на подписаните нови договори за застрахователно обслужване с почти всички големи лизингови компании, предлагащи лизингово финансиране за покупка на нови автомобили. Фактът, че средният срок на лизинговите договори надхвърля 48 месеца гарантира на компанията постоянно нарастващ премиен приход по застраховка “Автокаско” и през следващите 4 до 5 години.

През 2007 година продължава стабилният ръст на приходите от застраховка “Морско каско” - над пет и половина пъти в сравнение с постигнатото през 2006 г. Този ръст се дължи както на включването на нови плавателни съдове в застрахованата от дружеството съвкупност, така и на постигнатото увеличение на тарифните ставки по застраховката.

Застраховка “Зелена карта” отчета стабилизиране на ръста си в постигнатия обем на премийния приход, поради това че на пазара като цяло не се наблюдава ръст на тази застраховка. В резултат на ръста на общия премиен приход на ЗПД “ДСК” АД и запазване обема на застраховка “Зелена карта” делът й в премийния приход се понижи с 3 процентни пункта до 7.9 %.

Над 18 % ръст е постигнат и при имуществените застраховки, дължащ се както на привлечени нови корпоративни клиенти така и на повишаващия се брой на застрахователните полици, сключвани с посредничеството на банките - лидери в жилищното кредитиране.  

Квота на ощетимост. Един от основните показатели, възприети като универсални за оценка на дейността на застрахователните компании, е квотата на ощетимост, представляваща отношение между изплатените обезщетения през годината към събрания премиен приход за периода. Квотата на ощетимост за ЗПД “ДСК” АД се запазва на нивото от 2006 г. - 37.2 %. Изплатените обезщетения за 2007 г. възлизат на 15 млн. лева. Постигнатото съотношение е приемливо, предвид няколкото тежки наводнения през годината, обхванали  редица региони на страната и нанесли огромни материални загуби.

Вид застраховки

Изплатени щети за 2005г.

в хил. лв.

Изплатени щети за 2006г.

в хил. лв.

Изплатени щети за 2007г.

в хил. лв.

Дял за 2005г.  

 в %

Дял за 2006г.    в %

Дял за 2007г.    в %

Ръст на изплатените щети

в %

ГО на водача на МПС

1 382

1 814

1 871

17.13%

16.51%

12.45%

3.16%

Автокаско

4 826

6 790

8 360

59.83%

61.79%

55.63%

23.13%

Злополуки/ Медицински

419

485

338

5.19%

4.42%

2.25%

-30.40%

Имущество

298

321

475

3.69%

2.92%

3.16%

47.74%

Товари

228

225

383

2.82%

2.05%

2.55%

70.04%

Селскостопански

490

310

573

6.08%

2.82%

3.81%

84.94%

Зелена карта

308

891

2 599

3.81%

8.11%

17.30%

191.81%

Финансови

65

129

153

0.81%

1.17%

1.02%

18.72%

Морско каско

17

15

270

0.21%

0.13%

1.79%

1754.09%

Други

34

8

6

0.42%

0.07%

0.04%

-18.05%

,

Общо:

8 067

10 987

15 028

100.00%

100.00%

100.00%

36.78%

С най-висок дял в сумата на изплатените обезщетения е застраховка “Автокаско” - 55.6%, която отбеляза спад от над 6 процента в сравнение с 2006 г., следвана от застраховка “Зелена карта” със 17.3%, отбелязала ръст от 9 процента и застраховка “Гражданска отговорност” с 12.4% със спад от 4 процента.

3. Емпирично изследване относно ползваемостта на продуктите на “ДЗИ” АД от страна на потребителите

Методология

ОМНИБУСНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ е количествено, представително изследване на месечна база, което събира информация по многобройни въпроси от различни сфери.

ИЗВАДКАТА е национална представителна на база 1000 човека, случайно избрани на основата на различни социо-демографски и географски характеристики.

Брой вълни на година

Размер на извадката на вълна:

Метод на регистрация:

Интервюта лице-в-лице в дома на респондента

Метод на извадката:

Представителността на извадката се контролира по следните характеристики:

Random route /или “Метод на случайния ход”/ е многостепенна гнездова извадка за случаен подбор на респонденти, състояща се от следните етапи:

I етап - пропорционално разпределение на необходимия брой гнезда по населени места според административните /или търговски/ региони и големината на населените места;

II етап - във вече определените населени места гнездата се разпределят по случаен път във избирателни секции;

III етап - в избраните секции се избира по случаен път улица, на която се намира стартовата точка.

Стартовата точка е номер на тази улица, който е общ за цялата извадка и се определя предварително също по случаен път;

IV етап - по определена схема чрез стъпка се подбират домакинствата, в които се търси подходящ респондент чрез скрининг;

Емпиричното изследване е проведено в цялата страна сред 1000 души, клиенти на ДЗИ.

График на изследването:

ВЪПРОСНИК:

1. Пол

1 - Мъжки - 57%

2 - Женски - 43%

2. Възраст

………………………..

3. Семейно положение

1 - Неженени/Неомъжени - 8%

2 - Семейни или живеещи заедно без брак - 77%

3 - Разведени/Разделени - 12%

4 - Овдовели - 3%

От проведеното проучване относно желанието за застраховане на потенциалните потребители се установяват някои интересни констатации и се очертават следните изводи:

Възрастта е фактор, който определя решението за търсене или не на здравна застраховка от потенциалните клиенти. При анкетираните с желание за потребяване на застраховки от ДЗИ с най-висок процент са лицата на възраст от 25 до 44 г., т.е. това са лицата в активна трудоспособна възраст. Те обикновено имат по-високи доходи, трудово заети са, но в същото време са изложени на различни професионални рискове, които оказват влияние върху здравния им статус. Следователно желанието за застраховане при тази възрастова група се проявява в резултат на осъзнатите застрахователни потребности и положителната нагласа на хората към определени тип застраховане. Трябва обаче да се има предвид, че желанието за застраховане не означава автоматично формиране на застрахователен интерес към конкретен продукт. Факт е, че в тази възрастова група най-голям относителен дял имат лицата, които не желаят да сключат договор за здравно застраховане - 38% от всички анкетирани са отговорили с “не”. Висок процент от нежелаещите заемат пенсионерите (27%), което се обяснява с ниските им доходи.

4. В какво жилище живеете?

1 - В собствена къща - 25%

2 - В собствен апартамент - 42%

3 - В къща/апартамент под наем - 30%

4 - Друго - 3%

Над 40% от анкетираните живеят в собствено жилище. Това до известна степен предопределя възможността чрез активна рекламна политика на ДЗИ да се подобри структурата на сключените имуществени застраховки.

5. Общ чист месечен доход на респондента/домакинството:

1 - От 301 до 500 лв

2 - От 501 до 800 лв

3 - От 801 до 1000 лв

4. Над 100 лева

Платежоспособността стои в основата на търсенето на застрахователни продукти изобщо. Ниската платежоспособност е възпиращ фактор за търсенето на националния застрахователен пазар. Търсенето на здравни застраховки не прави изключение в това отношение. Анкетираните с високи месечни доходи от 251 до 600 лв. имат най-голям интерес от здравните застраховки. Резултатите от изследването показват, че 58% от тях имат индивидуална здравна застраховка.

При лицата с месечни доходи от 121 до 150 лв. и с доходи от 151 до 250 лв. търсенето е еднакво - 13% са потребителите на индивидуални здравни застраховки и в двете потребителски групи. Анкетираните с най-високи доходи над 600 лв. също са 13% от потребителите на индивидуални здравни застраховки. Те показват сравнително ниска активност в търсенето на здравнозастрахователни продукти, защото обикновено разчитат сами да покрият медицинските си разноски в случай на нужда. Най-слабо търсене се наблюдава при лицата с най-ниски доходи до 120 лв. - 3% от всички потребители на този застрахователен продукт.

По отношение на семейните застраховки се очертава интересната констатация, че 37,5% от анкетираните, които имат семейни застраховки, са с най-ниски доходи. Това се обяснява с факта, че хората предпочитат да направят малки разходи за застрахователна защита, вместо после да плащат за скъпи здравни услуги. 50% от потребителите на семейни здравни застраховки обаче са с доходи от 151 до 250 лв.

При груповите здравни застраховки платежоспособността не е основен фактор за търсенето на пазара на здравното застраховане, защото застрахователната премия се плаща от работодателя.

Структурата на потребителите на застраховки според разполагаемия месечен доход е представена на фиг. 3.

От данните се вижда, че 46% от потребителите на продуктите на ДЗИ са с месечен доход от 251 до 600 лв.; 22% са с доходи 151 до 250 лв.; 14% - над 600 лв.; 10% - от 121 до 150 лв. и 8% - до 120 лв.

6. Местоживеене

1 - Село - 12%

2 - Малък град - 33%

3 - Голям град /областен център/ - 21%

4 - София - 34%

7. Ползвате ли услугите на някое застрахователно дружество

1 - Да - 89%

2 - Не - 11%

Не е учудващ факта, че близо 90% от респондентите са заявили, че ползват продукти от повече от едно застрахователно дружество. Конкуренцията през последните години между застрахователните дружества предопредели един твърде голям пазар на разнообразни застрахователни продукти, като е важно да се отбележи, че в стремежа си да максимизират до краен предел ползата и икономическата си полезност, голяма част от потребителите се интересуват къде даден застрахователен продукт е най-изгоден. Това дефакто определя и отговора на този въпрос.

8. Фирма, институция или физическо лица е сключило застраховка в “ДЗИ”

1 -Фирма - 54%

2 - Институция -  7%

3. -Физическо лице - 39%

9. За първи път ли сключвате застраховка в ДЗИ

1 - Да - 37%

2 - Не - 63%

Тъй като анкетата е сред клиенти на ДЗИ е логичен и отговора на запитаните относно сключените застраховки, че една голяма част от тях са лоялни към Компанията клиенти и това не им е първата застраховка в ДЗИ.

10. По какъв начин разбрахте за продукта на ДЗИ

1 -От близки, познати - 23%

2 -Преди съм ползвал в компанията същия продукт - 45%

3 -От медиите; интернет - 22%

4 -Случайно попаднах на него - 10%

Логично и като продължение от предишния въпрос, най-голяма част от респондентите са отговорили, че необходимата им информация за даден застрахователен продукт са получили при предишни свои посещения в ДЗИ, като 23% са научили от близки и познати, 22% от медиите и интернет реклами на ДЗИ, а едва 10% са предпочели компанията на чисто случаен принцип.

11. Колко често използване продуктите на ДЗИ

1 -Никога досега не съм ги използвал - 7%

2 -Веднъж годишно - 35%

3 -Само за задължителната застраховка за МПС - 32%

4 - 1-3 пъти годишно - 16%

5 -Над три пъти годишно - 10%

И тук не е учудващ отговора, че близо 25% са ползвали повече от един продукт в ДЗИ (лоялни към Компанията клиенти). Голям е и процента отговорили, че сключват само задължителната застраховка за МПС или някоя, която е най-изгодна в това дружество, като преди това са сравнили офертите от различни застрахователни дружества.

12. Интересувате ли се от финансовото състояние на ДЗИ преди да предпочетете да сключите някоя застраховка при тях?

1 -Да - 37%

2 -Не - 63%

 

13. Ще се възползвате ли ако към Вашия продукт има други възможности /облекчени условия/  за други продукти?

1 - Да - 79%

2 - Не - 21%

Съвсем закономерно за потребителите в това число и на застрахователни продукти е да се възползват и да желаят към даден продукт да има възможни облекчения или пакет от други продукти, от които могат да се възползват при нужда.

14. Ще се възползване ли от политика по отношение лоялните клиенти на ДЗИ?

1 - Да - 80%

2 - Не - 20%

15. Ползвате ли услугите и на други застрахователни дружества или само на ДЗИ?

1 - Да - 57%

2 - Не - 43%

16. Какви групи продукти ползвате в ДЗИ?

1 - по отношение застраховка на автомобила - 47%

2 - само жилищно застраховане - 21%

3.  животозастраховане - 10%

4. Селскостопанско застраховане - 5%

5. други застраховки - 17%

17. Доволен ли сте от начина на обслужване във всеки  един от офисите на ДЗИ

1 - Да - 76%

2 - Не - 24%

Компанията е възприела основните задачи при подобна организация /не само спрямо конкретния офис, а като планиране между отделните офиси - информационно предаване на данни между отдели - хоризонтален и вертикален обмен на данни/. Това предопределя иш отговора на поставения в анкетата въпрос, а именно за удовлетворението на клиентите от обслужването във всеки един от офисите на ДЗИ в град София.

18. Ще продължите ли да ползвате услугите на ДЗИ и занапред?

1 - Да - 70%

2 - Не - 30%

Положителният отговор на респондентите е основа за подобряване и строг контрол на качеството на обслужване, както и по отношение иновациите и подобряването на продуктовата политика на ДЗИ. Качеството на обслужване се обособява от една стана в самото проектиране на работните групи във всеки офис, а така също и по отношение конкретните задачи и отговорности по цялостното обслужване, което изисква във всеки един момент да се прави анализ и консултинг по отношение на:

Фирменото офис планиране е предпоставка за подобряване качеството на сервизното обслужване в  ДЗИ както от гледна точка офис пространство и работна база, така и от гледна точка обхватност и целенасоченост, отговорност и ефективност на оказваните от „ДЗИ” услуги в областта на застрахователното обслужване.

19. Какво трябва да се подобри в комуникационната и рекламната политика на ДЗИ?

1. Нужни са като цяло промени - 11%

2. Промени в посока иновации в отделните продукти - 34%

3. Всяка една продуктова група да обхваща повече застрахователни събития - 43%

4. Можа да се поработи върху лоялните клиенти на компанията - 44%

5. Да се изгради по-добра комуникационна стратегия - 17%

6. Да се предлагат на пазара повече продуктови и промоционални застрахователни пакети от продукти - 58%

7. Според мен нищо не е нужно да се подобрява - 9%

Основно тук респондентите са посочили нуждата от промени в областта на продуктовата политика и по-конкретно обвързването на няколко застрахователни продукта в продуктова група, както и наложителни промени в иновационната политика на Компанията. Значителна част от анкетираните виждат и проблеми по отношение цялостно изградената комуникационна политика на ДЗИ.

20 Добре ли е структурирана продуктовата политика на ДЗИ?

1 - Да, като цяло - 20%

2. Има какво да се желае по отношение отделни продуктови линии - 18%

3. Трябва да има съгласуваност продуктова-ценова политика - 41%

4. Нужни са промени в продуктовата политика на ДЗИ - 15%

5. Не, не е добре структурирана и не може да издържи на конкуренцията на другите застрахователни компании - 6%

Основното, което респондентите забелязват е, че в ДЗИ на този етап са нужно преди всичко промени в продуктовата и ценовата политика до възможността за постигане на сериозни конкурентни предимства, както и до възможността за постигане на клиентска лоялност към застрахователните продукти на ДЗИ. Една пета от анкетираните са на мнение, че като цяло е много добре структурирана продуктовата политика на Компанията и не е нужно на този етап драстични промени.

21. Анализ на новата услуга на ДЗИ - здравно застраховане.

По отношение на реално застрахованите лица една от насоките на проучването е изследване потреблението на видовете здравни застраховки според критерия “брой на застрахованите лица в застрахователния договор”, респ. проучване търсенето на индивидуални, семейни и групови здравни застраховки за сметка на работодателя.

Осъщественото емпирично изследване на търсенето на здравни застраховки за периода 2006 - 2007 г. в ДЗИ показва най-голям интерес на застрахованите лица към индивидуалните здравни застраховки - близо 60% от анкетираните. На второ място се нареждат груповите здравни застраховки - над 25% от застрахованите лица са потребители на този застрахователен продукт. Най-слаб интерес се наблюдава при семейните здравни застраховки, съответно 15% от потребителите са сключили договор за здравно застраховане.

При обобщаването на резултатите на базата на информация за мнението на застрахованите лица и отчетените демографски характеристики се очертават следните изводи:

Първо, полът е основен признак, който определя желанието на незастрахованите лица да сключат договор за здравно застраховане в бъдеще. При отговора на въпроса: “Желаете ли да сключите договор за здравно застраховане?”, отново по-висок е делът на жените, които отговарят положително в сравнение с мъжете, т.е. 55% от анкетираните, отговорили с “да”, са жени и 45% - мъже. При анкетираните, отговорили с “не”, близо половината са мъже и толкова са жени. При анкетираните без мнение отново жените са по-малко (40%), а мъжете са 60%.

Полът е основен демографски признак, който влияе върху търсенето на застрахователна защита. Първоначалното предположение, че семейните здравни застраховки се сключват предимно от жени, се оказва неточно. Проучването доказва, че 62,5% от сключените застрахователни договори са от мъже и съответно 37,5% - от жени. Три пъти повече са и мъжете спрямо жените, които имат групова здравна застраховка за сметка на работодателя. Потребяването на индивидуални здравни застраховки отново е в полза на мъжете, съответно около 70% от анкетираните застраховани лица са мъже и около 30% - жени. По-високата застрахователна активност на мъжете се обяснява с по-големия финансов опит и оценка на значението на различните инвестиционни инструменти, вкл. и инвестирането на средства в собственото здраве по пътя на търсенето на сигурност чрез застраховане.

Второ, възрастта оказва не по-малко влияние от пола върху търсенето на здравни застраховки на застрахователния пазар. По-висока застрахователна активност у нас се наблюдава сред младите хора, които осъзнават ползата от здравното застраховане и необходимостта от инвестиране на средства за защита здравето и трудоспособността си. Преобладаващата част от тях осъзнават факта, че поддържането на здравния статус може да се постигне и чрез отделяне на средства за застраховане, чрез което се компенсират големите медицински разноски при ползването на здравни услуги. Проучването показва, че лицата на възраст от 25 до 44 г. са 48% от потребителите на индивидуални здравни застраховки и 67% от потребителите на групови здравни застраховки. По отношение на семейните здравни застраховки се установява еднаква и най-висока степен на потребителска активност при лицата в активна трудоспособна възраст (от 25 до 44 г.) и лицата над 60 г., т.е. по 37,5% са застрахованите лица от двете възрастови групи. Във възрастовата група на анкетираните над 60 г. няма сключени групови здравни застраховки, защото това са лица в пенсионна възраст и те не са потребители на здравни застраховки за сметка на работодателя.

Резултатите от анкетното проучване в ДЗИ показват, че най-голям относителен дял (51%) от реално застрахованите лица имат анкетираните във възрастовата група от 25 до 44 г., а най-малък - лицата на 60 и повече години (8%). Значителен е делът на застрахованите лица между 45 и 59 г. (27%).

Трето, образованието като демографски признак на застрахованите лица не се очертава като определящ фактор относно избора им на конкретна здравна застраховка. Въпреки това се установява, че е еднакъв процентът на застрахованите лица с висше и средно образование като потребители на индивидуални здравни застраховки - 46,7%. Най-голям интерес към семейните здравни застраховки обаче проявяват лицата със средно образование. Те са 62,5% от всички потребители на този застрахователен продукт, а 37,5% са потребителите на семейни здравни застраховки с висше образование. При потребителите на групови здравни застраховки най-голям е делът на анкетираните с висше образование (54,5%). Слабо търсене към здравните застраховки изобщо показват лицата с основно образование. Те са едва 2% от всички анкетирани застраховани лица и само 6,6% от потребителите на индивидуални здравни застраховки.

Четвърто, по отношение на социалния статус на анкетираните се констатира, че груповите здравни застраховки се потребяват предимно от служители, които са 85% от всички потребители в различните социални групи на този вид застраховки. Индивидуалните застраховки се търсят предимно от служители - 37%, от работници - 30%, и от лица със собствен бизнес - 20%. Останалите 13% са за застрахованите лица от другите социални групи - учащи, безработни, пенсионери и други. Установява се, че най-висок процент на сключените семейни здравни застраховки са от пенсионерите - 50% .

Пето, семейното положение има съществено значение при търсенето на различните видове здравни застраховки. Данните от проучването показват, че най-голям дял от потребителите и на трите вида здравни застраховки имат семейните застраховани лица (женени/омъжени). Те представляват 71% от всички потребители на индивидуални здравни застраховки и съответно са 62,5% от потребителите на семейни здравни застраховки. Те представляват и 58% от анкетираните, които имат групова здравна застраховка за сметка на работодателя.

Шесто, местоживеенето на застрахованите лица също оказва влияние върху застрахователното им поведение. Изследването на търсенето на пазара на здравното застраховане показва, че 92% от груповите здравни застраховки са сключени в градовете и едва 8% - в селата. Това се дължи на факта, че производството, респ. предприятията и фирмите са концентрирани в градовете и следователно груповите здравни застраховки се търсят предимно в градовете. Подобна е тенденцията в търсенето на семейните здравни застраховки. Точно 100% от подписаните семейни застрахователни договори за здравно застраховане са в градовете. Липсата на застрахователен интерес към семейните здравни застраховки в селата налага прилагане на подходящи маркетингови въздействия от застрахователите, в т. ч. вземане на адекватни маркетингови решения за стимулиране на търсенето и мотивацията на потребителите. По отношение на търсенето на индивидуалните здравни застраховки около 1/3 от тях са сключени от анкетираните в селата и около 2/3 - в градовете. Анализът на информацията показва, че 90% от сключените здравни застраховки в селата са индивидуални. В градовете също преобладават индивидуалните застраховки и те са два пъти повече спрямо груповите. Груповите застраховки се нареждат на второ място по търсене сред градското население. Потребителите на групови здравни застраховки са 92% в градовете и съответно 8% - в селата.

На фона на слабото търсене на здравни застраховки в селата в най-общ план от проучването се установява високото застрахователно съзнание на реалните потребители в селата, които освен здравна застраховка имат и друга лична застраховка - пенсионна застраховка. От всички застраховани лица по линия на здравното застраховане в селата близо 20% имат и пенсионна застраховка. В големите градове анкетираните също показват висока застрахователна активност и потребяване на конкретни лични застраховки. Сред градското население около 35% от анкетираните в градовете с население от 100 хил. до 500 хил. жители имат и друга лична застраховка - застраховка “живот”, застраховка “злополука” или пенсионна застраховка. В малките градове с население под 50 хил. ж. близо 23% от анкетираните (спрямо застрахованите от всички градове) имат и друга лична застраховка. Най-слаб интерес към личните застраховки имат анкетираните от средните градове с население от 50 хил. до 100 хил. ж. и само 15% от тях имат и друга лична застраховка. За столицата делът на анкетираните като потребители на лични застраховки сред градското население е най-нисък - 2,5%.

Основна задача на маркетинговия мениджмънт на застрахователите при прогнозиране обема на продажбите е изследването на нагласата на евентуалните потребители към застраховането. Изучаването на отношението на потенциалните клиенти към здравните застраховки дава представа на застрахователите за търсенето на застрахователния пазар в бъдеще.

Анализът на информацията показва, че при потенциалните клиенти с най-голям процент от анкетираните с положително отношение са лицата на възраст от 25 до 44 г. - 46%. По-голям дял по признака “пол” заемат жените (54%) спрямо мъжете (46%). Жените без мнение са два пъти по-малко от мъжете. Това свидетелства за добрата ориентация на жените относно възможностите на здравното застраховане.

Основна предпоставка за търсенето на пазара на здравното застраховане са застрахователните потребности. Те са специфичен вид потребности, на чиято основа се формира желанието за застраховане. От своя страна желанието за застраховане е фактор, който определя застрахователната активност на населението и решението за потребяване на конкретен застрахователен продукт.

Образованието е фактор, който оказва влияние върху ориентацията на незастрахованите лица в многообразието от здравни застраховки. Образованието стои в основата на набирането на информация и натрупването на знания за възможностите на здравното застраховане. Подобно на реално застрахованите лица, при които търсенето на здравни застраховки е най-голямо при лицата с висше и средно образование, при незастрахованите лица желанието за застраховане на тези две групи също е най-изявено, респ. 43% от анкетираните с желание за застраховане са със средно образование и 38% - са с висше.

Социалният статус е сред основните демографски признаци, които определят застрахователното поведение на евентуалните потребители на здравни застраховки. Най-голям дял от анкетираните, които желаят да сключат договор за здравно застраховане, са работниците и служителите, респ. 26% и 36%. Пенсионерите изпреварват занимаващите се със собствен бизнес и заемат 11% от всички анкетирани с желание за застраховане (фиг. 5). Обясним е слабият интерес към здравните застраховки на безработните и учащите се, тъй като това са лицата с най-ниски доходи.

Пето, семейното положение е основен демографски критерий за разграничаване на потребителите съобразно желанието им за потребяване на конкретен вид здравна застраховка. Сред желаещите да “купят” здравна застраховка в бъдеще над два пъти повече са семейните спрямо несемейните лица, т.е. 30% от анкетираните попадат в групата “неженени/неомъжени” и 68% - в групата “женени/омъжени”. Хората, които отговарят с категорично “не”, определят своето мнение под влиянието на причини от различно естество. Те обаче са два пъти по-малко от анкетираните, които отговарят с “да”.

Шесто, според признака “местоживеене” относителният дял на потенциалните потребители с желание за сключване на договор за здравно застраховане е най-малък в най-големия град - столицата и в населените места с най-малък брой жители - селата (по 11% за двата пазарни сегмента). В големите и средноголемите градове делът на желаещите анкетирани лица да “купят” здравна застраховка е еднакъв - 25%. Най-голям процент от анкетираните, които желаят да потребяват здравни застраховки в бъдеще, се констатира в малките градове с население под 50 хил. жители . Това свидетелства за осъзнаване на застрахователните потребности и ползата от здравното застраховане, както и за високото ниво на застрахователната култура на голяма част от населението, независимо че все още липсва изявен застрахователен интерес и търсене на конкретен застрахователен продукт (фиг. 6).

Интересна констатация е, че най-висок е делът на анкетираните с категоричен отказ от здравни застраховки в малките градове, където едновременно с това се наблюдава и най-голямо желание за потребяване на тези застрахователни продукти. Това от своя страна свидетелства за наличие на редица възпиращи фактори в търсенето на здравни застраховки от тази потребителска група. С други думи хората в малките градове се въздържат от потребяването на здравни застраховки по редица причини:

o липса на мотивация за подписване на договор за здравно застраховане;

o недостатъчно познаване на видовете здравни застраховки и техните преимущества;

o недостатъчно доверие в застрахователната дейност и застрахователните дружества;

o ниска покупателна способност на незастрахованите лица;

o предпочитания към здравноосигурителните продукти пред здравните застраховки;

o непознаване на застрахователите, специализирани в здравното застраховане;

o неосъзнаване на разликата между здравното застраховане и доброволното здравно осигуряване;

o недостатъчна реклама на новите застрахователни продукти в асортимента от здравни застраховки на дружествата.

Седмо, платежоспособността оказва влияние върху потребителското поведение както на реалните, така и на евентуалните застраховани лица. Най-ниска застрахователна активност и нежелание за застраховане демонстрират лицата с най-високи доходи над 600 лв. От тях едва 6% отговарят с “да” на зададения въпрос. От тази потребителска група обаче няма лица, които да отговарят с “не”. Най-висок процент от лицата с категоричен отказ от здравното застраховане са хората с най-ниски доходи. От анкетираните без взето решение относно избора на здравна застраховка са лицата със средни доходи от 151 до 250 лв. - 33%, и от 251 до 600 лв. - 35%. Приблизително еднакъв е делът на анкетираните с доходи до 120 лв., отговорили с “да”, “не” и “не съм решил”.

Проучването като цяло показва, че при незастрахованите лица хората, които все още не са решили дали да “купят” здравна застраховка в бъдеще, са най-малко в сравнение с тези, които са отговорили с “да” или с “не”, респ. 42% от анкетираните отговарят, че желаят да сключат здравна застраховка, 39% отговарят, че не желаят, и 19% посочват, че все още не са решили да потребяват здравнозастрахователни продукти.

С проведеното извадково изследване на търсенето на здравни застраховки в България се очертават основните проблеми като резултат от натрупаните негативни фактори през последното десетилетие.

Получената и анализирана информация от направеното проучване може да послужи като основа за по-нататъшното изследване и прогнозиране на потребителското поведение на пазара на здравното застраховане.

Изводи:

От мненията на анкетираните се добива представа за реалното потребяване на определени видове здравни застраховки. От отговорите на незастрахованите лица се установяват потребителските оценки за здравнозастрахователните продукти и отношението на хората към здравното застраховане.

Основните насоки за увеличаване броя на пласираните застрахователни договори на дружествата, специализирани в здравното застраховане, са:

* широка разяснителна дейност и специализирана информация за предимствата на здравните застраховки;

* специализация на застрахователните посредници в областта на здравното застраховане;

* използване на предимствата на личните продажби “tête à tête”, осъществявани от застрахователните брокери и агенти;

* индивидуализиране или стандартизиране на здравните застраховки според изискванията на потребителите;

* иновации в продуктовата политика, респ. включване на нови здравни рискове в застрахователното покритие, повишаване на лимитите на застрахователната отговорност, оптимизиране срока на застраховката;

* иновации в пласментната политика, респ. продажба на здравни застраховки чрез Интернет. Застрахователната практика показва, че здравните застраховки са едни от най-подходящите застрахователни продукти за пласмент чрез мрежата;

* засилване ролята на застрахователния маркетинг с оглед повишаване конкурентоспособността на застрахователните дружества, специализирани в здравното застраховане.

В процеса на провеждането на здравната реформа в страната пред здравното застраховане се очертават за разрешаване следните проблеми:

- ситуиране на застрахователния мениджмънт в контекста на рисковия мениджмънт на фирмите с цел насърчаване пласмента на груповите здравни застраховки на персонала;

• хармонизиране на правната уредба в областта на здравното застраховане в България с тази на европейските страни и в частност изграждане на законодателна база, която да урежда взаимоотношенията между здравните заведения и застрахователните дружества, специализирани в здравното застраховане;

• интегриране на мениджмънта на здравните заведения с мениджмънта на застрахователите, работещи в областта на здравното застраховане с цел предлагане на качествени здравни и застрахователни услуги, адаптирани към изискванията на пациентите, които са едновременно и потребители на здравни застраховки;

• използване достиженията на чуждия опит по линия на здравното застраховане и прилагането му в застрахователната практика.

В заключение следва да се подчертае, че партньорството между институциите, които имат отношение към здравеопазването в България, може да бъде добра основа за подобряване и поддържане на здравния статус на населението. Сътрудничеството между застрахователните дружества и здравните заведения ще бъде от съществено значение при изграждането на маркетингови стратегии за проучване на здравните и застрахователните потребности. Това ще послужи за прогнозиране на потребителското поведение на пазара на здравното застраховане и за очертаване на перспективите в развитието на здравното застраховане като елемент в здравеопазната система.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Драганов,  Христо; „Застраховане: Теория и организация”; Тракия-М; София; 2000
 2.  Драганов,Христо и др.;”Анализ на дейността на застрахователното дружество”; Стопанство; София;1999 стр.31-66.
 3.  Драганов,Христо и др.;”Анализ на дейността на застрахователното дружество”; Акад. Изд. Ценов; Свищов; 1997
 4.  Найденов, Борислав и др.; „Мениджмънт на застрахователния бизнес : Правни, икономически и маркетингови аспекти”; София ;1994
 5.  Иванова, Диана ; „ Динамика на застрахователния пазар в България” ;София ;2000
 6.  Гаврийски, Велеслав ; „Икономика на застраховането” ; София; 1998
 7.  Илиев, Боян и др.; „Застрахователен пазар”; Акад. Изд. Ценов; Свищов; 1998
 8.  Голева, Поля ; „Застрахователно и презастрахователно право” ; Сиби; София; 2000
 9.  Нейков, Марин; „Информационни системи в застраховането” ;Унив. изд. Васил Априлов; Габрово; 2000
 10.  Гаврийски, Велеслав; „Застрахователно право”; Фонд. Проф. д-р  Велеслав Гаврийски; София; 2000
 11.  Голева, Поля; „Застрахователно и презастрахователно право”; Сиби; София; 2000
 12.  Айвами, Е. Р. Харди; „Застраховането: Принципи, право и практика”; Хефест; София; 1994


Търси за: застрахователни услуги продукти –същност | пазарен дял | ДЗИ | застрахователен пазар компоненти | емпирично изследване

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker