Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика

Регионален балкански център

гр. ВАРНА

РЕФЕРАТ

По дисциплина: Застраховане

ТЕМА: Анализ на дейността на застрахователно акционерно дружество ДЗИ по отношение на застраховка  „КАСКО”

СПЕЦИАЛНОСТ: Счетоводство, анализ и одит

Април 2005


СЪДЪРЖАНИЕ

 1.  Имидж и пазарни позиции на ЗАД  „ДЗИ - общо застраховане”
  1.  Възникване и специализация .............................................................................. 3
  2.  Акционери ............................................................................................................ 4
  3.  Пазарен дял и търговска мрежа .......................................................................... 4
  4.  Кратък финансово счетоваден анализ ............................................................... 6
 2.  Продуктов анализ на застраховка „Автокаско на МПС” в ЗАД „ДЗИ - Общо застраховане” ............................................................................................................... 7
  1.  Предмет на застраховката ................................................................................... 7
  2.  Рискове, покривани от застраховката ................................................................ 8
  3.  Изключени от покритие  рискове ....................................................................... 9
  4.  Сключване и действие на застраховката ......................................................... 11
  5.  Застрахователна сума и лимит на отговорност ............................................... 12
  6.  Взаимоотношение на страните при настъпване на застрахователното събитие ................................................................................................................ 12
  7.  Обезщетение ....................................................................................................... 13


1. Имидж и пазарни позиции на  „ДЗИ - Общо застроховане” АД

1.1. Възникване и специализация

Застраховането е една от човешките дейности, възникнали в дълбока древност и породени от обективни потребности в хода на развитие на обществения живот. Застраховането на стоки по време на превоз по суша и море, развито във Финикия, Гърция и Рим се счита за родоначалник на застраховането въобще. Развитието на търговията в градовете-републики Венеция, Генуа, Флоренция през ранното Средновековие върви ръка за ръка с укрепване на застраховането.
            През ХVII в. търговският разцвет на най-големите морски държави - Холандия, Испания, Англия, Португалия и Франция стимулира и развитие в областта застрахователния бизнес. В 1680 г. Едуард Лойд основава своето станало по-късно легендарно кафене, където обикновено се събирали собствениците на кораби и превозвачите на стоки, за да сключват по между си застрахователни сделки. От това заведение се създава уникалната корпорация Лойд'с - най-известният световен застрахователен център.

 За начало на застрахователното дело в България може да се счита регистрираният в Русе филиал на румънското застрахователно дружество "Дачия" през 1882 г. Последвалите го, учредени между 1887 и 1890 г. компании "Ню Йорк - лайф", "Ла Насионала" и "Анкер" се ползвали с благоразположението на българското правителство.
          В периода между Освобождението и Втората световна война българското застраховане с цялата си специфика се утвърждава в страната като важен стопански отрасъл, в който водещо място заемат български застрахователни дружества. Едновременно с това е налице сравнително ефикасна система на държавен контрол /надзор/ върху специфичната дейност.

ДЗИ е създаден със закон през 1946 г. на основата на сливането на съществувалите тогава 30 застрахователни дружества (19 български и 11 клона на чуждестранни застрахователни компании). ДЗИ е единствен застраховател в България в продължение на петнадесет години, когато през 1961 г. е създадено външното застрахователно дружество Булстрад. До появата на частни застрахователни компании (1989 г.) Институтът притежаваше монопол във вътрешното застраховане. След промените Компанията адекватно реагира на новите конкурентни условия и запази лидерското си място благодарение на високия професионализъм на своите служители и качеството на продуктите, които предлага.

През февруари 1997 г. в съответствие със Закона за застраховането бяха основани "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД и "ДЗИ - Общо застраховане" АД. "ДЗИ - Общо застраховане" АД става акционерно дружество с акционери "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД и Банка ДСК. Компанията се обособи в самостоятелно дружество от 1 юни 1998 г. с лиценз за застрахователна и презастрахователна дейност по общо застраховане.  

На 7 декември 1999 г. в "Държавен вестник", бр. 107 бе обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД - дружеството майка на "ДЗИ - Общо застраховане" АД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев "Контракт София" ООД за 21,5 млн. евро. Така бе формиран най-големият финансов алианс в България с изцяло български капитал в размер на 200 млн. лева.

Приоритет в дейността на ДЗИ АД е развитието и усъвършенстването на презастрахователната програма. Основните презастрахователни договори, сключени на европейските пазари през настоящата година, покриват портфейлите на имуществено, транспортно и селскостопанско застраховане.

Въз основа на натрупания опит по пасивно презастраховане и поради значителния си за българските мащаби застрахователен капацитет, Компанията вече осъществява и активно презастраховане по редица застрахователни браншове.

1.2. Акционери

97,8 % от акциите се държат от "ДЗИ" АД, като 80 % от тях са собственост на "Контракт София", 5 % са на инвестиционните посредници "Карол" и "Еврофинанс", както и  ИНГ банк; 2 % е спечелила  Първа финансово брокерска къща, а останалата част 3 % от 20-процентния държавен дял е изкупена от дребни инвеститори.

1.3. Пазарен дял и търговска мрежа

По данни на Комисията за финасов надзор за 2003 г. брутният премиен приход на „ДЗИ - Общо застраховане” АД е 96 746 млн.лв. Относителният дял на дружеството по отношение на брутния премиен приход е 14, 52% , което е с 3,6 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Това свидетелства за стабилно динамично развитие на дружеството.

           

Компанията има развита мрежа от 114 представителства в цялата страна и това ù  дава възможност да предложи на клиентите си отлично обслужване на местно ниво. Освен чрез териториалните поделения в страната, дружеството осъществява търговската си дейност и чрез добре организирана външна търговска мрежа от застрахователни брокери и агенти.

1.4. Кратък финансово счетоваден анализ

Техническият резултат по общо застраховане е 8 311хил.лв. В нетехническата сметка са представени нетните доходи от инвестициите, принадлежащи на дружеството2 396хил.лв.

Финансовият резултат от дейността на „ДЗИ-Общо застраховане”АД за 2004г. епечалба в размер 4 058 хил.лв. Рентабилността на приходите е 3,3%.

Общият размер на активите на „ДЗИ-Общо застраховане”АД към 31 декември 2004г. е 101 815хил.лв.

Спрямо предходните години обемът на застрахователните резерви нараства в съответвествие с поетите задължения по застрахователните полици.

Нетният размер на активите на дружеството е 27 771 хил.лв  и нараства спрямо 2003г. с 4 058хил.лв. или 17,1%

Собственият капитал на „ДЗИ-Общо застраховане”АД е в размер на 26 000хил.лв. Отнесената печалба от текущата година към основния капитал на дружеството формира въвращаемост 15,6%.  Рентабилността на собствения капитал за 2004г. е 15,6%.

Нетната цена на акциите на „ДЗИ-Общо застраховане”АД, образувана като отношение на собствения капиталкъм броя на акциите е 10,70лева, при номинална стойност 10 лв.

Изискуемата граница на платежоспособност, съобразно обема на застрахователната дейност е 11 361 хлв. Собствените средства, покриващи границата на платежоспособност, съгласно чл.48 от Закона за застаховането са 22 791 хлв.

2. Продуктов анализ на застраховка „Автокаско на МПС” в „ДЗИ - Общо застраховане” АД

2.1.Предмет на застраховката

Обект на застраховка "Автокаско" са всички видове сухопътни превозни средства, снабдени със собствен двигател за придвижване, и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета, снабдени с български държавни регистрационни номера, собственост на лица с постоянен  или настоящ адрес в Р България.

2.2. Рискове покривани от застраховката

Тази застраховка покрива щети по МПС от застрахователни събития, настъпили на територията на Р България.

При специална договореност:

Застрахователната защита покрива пълна загуба или частична щета на МПС, вследствие на настъпили застрахователни събития, от посочени като покрити в съответната клауза рискове избрани от Застрахования.

Покриваните от застрахователя рискове са групирани в четири рискови клаузи:
1. клауза "Стандарт";
2. клауза "Супер";
3. клауза "Кражба и грабеж на МПС";
4. клауза "Пълно Каско


Клауза "СТАНДАРТ" - "Пожар и природни бедствия"
Покрити рискове:
Пожар; буря (ураган); градушка; наводнение; гръм (мълния); снежно и/или ледено натрупване морски вълни; свличане или срутване на земни пластове, авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения.

Клауза "СУПЕР"
Покрити рискове:
Рисковете включени в клауза "СТАНДАРТ"; пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включване и работа на двигателя при престой, случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС, сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата, внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на Застрахования; злоумишлени действия на трети лица - причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване.


КЛАУЗА "КРАЖБА или ГРАБЕЖ на цяло МПС"
Покрити рискове:
Кражба на цяло МПС, грабеж на цяло МПС;


КЛАУЗА "ПЪЛНО КАСКО"
Покрити рискове:
рисковете включени в клауза "СУПЕР", кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване (без мобилни телефони, радиостанции и антирадари) на единична стойност до 5 % от застрахователната сума на МПС, рискове по "КРАЖБА или ГРАБЕЖ на цяло МПС"

2.3. Изключени от покритие рискове

По тази застраховка Застрахователят не поема застрахователен риск и не изплаща обезщетения за вреди по МПС, нанесени вследствие на:

 1.  война, военни учения, терористичини действия, преврати, гражданси вълнения, бунтове, стачки, локаути или други такива действия, както и от предприетите от правителство или друга държавна институция мерки за предотвратяване, локализиране или прекратяване на същите;

2. ядрени експлозии, радиационни, лазернти, ултравиолетови и др. лъчения, радиоактивнозамърсяване, както и всякакви вреди свързани с тях;

3. лишаване от ползване, конфискация, реквизиция и др. подобни действия на официалните власти;

4. обезценка, пропуснати ползи, неустойки и др. косвени вреди;

5. земетресения, свличания и срутвания на земни маси в галерии и рудници на мини, сондажи, геолого-проучвотелни и др. подобни обекти;

6. умишлени злонамерени действия или груба небрежност на: Застрахования; членове на теговото семейство; лица, живеещи заедно с негов едно домакинство; негови работници и служители; лица, работещи под негов контрол; незовисимо дали са били упълномощени да управляват, ремонтират, охраняват МПС или да извършват др. дейности;

7. съзнателно неточно обявени и/илипремълчано обстоятелство от Застрахования или негов представител за настъпване или след настъпване на застрахователно събитие;

8. опит на измама на Застрахователя;

9. противозаконно отнемане на засдтрахованото МПС, когато по вина на Застрахования, фактически не е била монтирана изискваната от Застрахователя, при сключване и по време на действиезастрахователния договор, пасивна или активна система за защита на МПС;

10. принудително преместване (вкл. превозване със специализиран автомобил) от компетентните органи, поради неправилно паркиране на застрахованото МПС;

11. управление на МПС след употреба на алкохол или други упойващи вещества от водача на застрахованото МПС, с което нарушава законите на държавата, където е настъпило застрахователното събитие, както и при отказ за алкохолна проба, констатирани с документ от компетентните органи;

12. управление на МПС от лице, което не притежава или е лишено от правото да притежава свидетелство за правоуправление за съответната категория МПС;

13. управление на МПС, спряно от движение от законно упълномощен орган на властта;

14. експлозивни, запалителни, химически и др. подобни материали и вещества, превозвани от застрахованото МПС, с изключение на горивата, маслата и др. подобни технологични вещества, намиращи се в съответните фабрични резервоари и системи на МПС, необходими за експлоатацията му. Това се отнася за МПС, специализирани за превоз на такива товари, ако застраховката е сключена при специални условиязаписани в полицата и е платена допълнителна премия;

15. неправилно подреждане, стефиране и укрепване на превозни товари, или свръхнатоварване;

16. повреда, поради износване, стареен, умора на материала, скрит дефект и др. на агрегат, възел или детайл на МПС, вследствие на което е настъпило застрахователно събитие. В такива случаи Застрахователят изплаща обезщетение за възстановяване на МПС без стойността на авариралия агрегат, възел или детайл;

17. експлоатация на технически неизпрамно МПС, незаредено с необходимите смазочни материали, охладителна течност и др., от некачествени такива, или от замърсяването им;

18. проникване или засмукване на вода, кал и др. в двигателя и /или купето на застрахованото МПС вследствие на нарушаване или несъобразяване с правилата за техническа експлоатация и конкретните пътни или др . условия;

19. участието на МПСвъв всякакъв вид състезания, тренировки, изпитания и др. подобни, освен ако това е договорено със специални условия, записани в полицата и е платена допълнителна премия;

20. кражба или грабеж на отделни детайли, възли и аграгати на МПС;

21. кражба или изгубване на ключовете и/или дистанционното управление на сигнално охранителната система, както и свързаните с тях разходи за привеждане в изправностна заключващата система, и и за подмяна на дистанционното управление на алармата на застрахованото МПС;

22. кражба на цяло МПС, ако непосредствено преди настъпване на застрахователното събитие, МПС е оставено незатворено или незаключено или с работещ двигател или ако контактните ключове и/или регистрационния талон са оставени на таблото (в купето) и в случаите, когато МПС е било противозаконно отнето по време, докато се е намирало във владение на трето лице за извършване на ремонт;

23. „кражба” и „грабеж” на цяло МПС, ако застрахованото МПС не принадлежи нва лицето, което е обявено пред Застрахователяза негов собственик, а преди сключване на застраховката е било противозаконно отнето в страната или чужбина;

24. обсебване.

2. 4. Сключване и действие на застраховката

При сключване на застраховката , Застрахованият е длъжен:

1. Да попълни и и подпише предложение за застраховане по образец на Застрахователя, като в него :

    - да се обяви писмено, точно и добросъвестно всичси обстоятелства, за които последният е поставил пъсмено въпрос;

    - да представи свидетелство за регистрация на МПС; талон за годишен технически преглед; др. документи по преценка на Застрахователя;

2. Да представи МПС за оглед с комплект ключове.

При сключване, при подновяване , както и по време на дествие на застраховката, Застрахователят има право да да изисква от Застрахования предварително пасивно или активно маркиране на МПС и/или монтаж на система за защита на МПС.

След приемане и утвърждаване на предложението, и заплащане на цялата премия, или при разсрочено плащане - на първата вноска, Застрахователят издава полица.

Застраховката влиза в сила от 00 часа на датата, посочена за начало на срока на застраховкат, при условие, че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска - при разсрочено плащане и е монтирана изисканата от Застрахователя пасивна или активна маркировка на МПС, освен ако  е уговорен писмено друг начален момент. Застраховката се прекратяв в 24 часа на датата посочена за край на застраховката.

Застраховката се сключва за едногодишен или по-кратък срок, като в последния случай премията се определя по краткосрочната тарифа на  Застрахователя.

2.5. Застрахователна сума и лимит на отговорност

Застрахователна сума е тази, която е записана в застрахователната полица. Тя се договаря между Застрахователя и Застрахования и не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката. Премията се определя според рисковото покритие и стойността на застрахованото МПС и може да се заплаща еднократно или разсрочено до 4 равни вноски, платими до посочените в полицата дати нападежа.

Отговорността на Застрахователя е до застрахователната сума, но не по-висока от действителната стойност на МПС, ксъм датата на настъпване на застрахователното събитие. За допълнителното обурудване, отговорността на Застрахователя е до сумата, записана в полицата.

2.6. Взаимоотношение на страните при настъпване на застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият или упълномощеният водач е длъжен да изпълни всички задължения посочени в Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове; да уведоми незабавно всички компетентни, според вида на застрахователното събитие, органи;

в срок от 24 часа от узнаването за настъпване на пожар, грабеж или кражба на МПС, лично или чрез свой представител, да подаде писмено уведомление в най-близкия клон на Застрахователя, да му предаде оригинално свидетелство за регистарция на застрахованото МПС и всички налични комплекти ключове. Този срок не тече в неработни и празнични дни;

в срок от пет дни от узнаване на други застрахователни събития, лично или чрез свой представител , да подаде писмено уведомление в най-близкия клон или агенция на Застрахователя

При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят се задължава да: приеме писменото уведомление, приложениет документи и заведе щета; определи, съобразно избраните от Застрахования клаузи, разширения и др. , по които е сключена застраховката, и да изплати в брой или преведе по смветка обезщетението на Застрахования до 15 дни, считано от датата на представяне на последния необходим документ. Прикражба или грабеж на цяло МПС, обезщетението се изплаща след представяне на поискания документ, и не по-рано от 15 дни след изтичане на срока посочен в застрахователната полица.

2.7. Обезщетение

Вариантите на определяне на застрахователните обезщетения се прилагат в зависимост от датата на производство на застрахованите МПС, както следва:

 1.  до 3 години от датата на производство:
  •  в доверен сервиз (включително на официален вносител);
  •  по представени разходни документи (включително от официален вносител);
  •  експертна оценка.
 2.  от 4 до 6 години от датата производство:
  •  в доверен сервиз (включително на официален вносител, но само веднъж през срока на действие на застраховката);
  •  по представени разходни документи (включително от официален вносител, но само веднъж през срока на действие на застраховката);
  •  експертна оценка.
 3.  от 7 до 13 години от датата производство, в зависимост от броя на заведените щети:
  •  в доверен сервиз (без официален вносител);
  •  по представени разходни документи (фактури от официален вносител се признават до размера на такива от неофициален вносител);
  •  експертна оценка.
 4.  над 14 години от датата производство:
  •  експертна оценка.

Срокове за изплащане на обезщетения при настъпване на покрито по условията на застраховката събитие

Ако след кражба или грабеж на цяло МПС, същото бъде намерено с нанесени повреди в срока преди изплащане на обезщетение, посочен в полицата, Застрахователят заплаща обезщетение за ремонт. Не се изплаща обезщетение за откраднати и липсващи детайли и възли.


Търси за: възникване специализация | акционери | сключване действие

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker