Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ДИСЦИПЛИНА “ФИНАНСИРАНЕ И КРЕДИТИРАНЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ”

КУРСОВА РАБОТА

По:

Застраховане на недвижимата собственост

На тема:

Застраховка “Злополука

Варна, 2008 г.


Съдържание:

1. Основни параметри на застраховка “Злополука” 3

1.1. Предмет на застраховане 3

1.2. Застраховани лица 3

1.3. Покрити рискове 4

1.4. Непокрити рискове 4

1.5. Период на застраховката 5

1.6. Плащане на застрахователна премия 5

1.7. Изплащане на щети 6

2. Видове застраховки “Злополука” 7

3. Имуществено застраховане 8

Използвана литература: 9


……………………………………….

1.1. Предмет на застраховане

Застраховка “Злополука” е предимно доброволна. С нея се застраховат живота и здравето на дееспособни български и чуждестранни граждани.

В зависимост от застрахователя може да бъде избран един от следните варианти:

Сключването на тази застраховка осигурява застрахователна защита при временна, намалена или трайна загуба на работоспособност в следствие на злополука или смърт.

Застраховки от тази категория се предлагат от следните фирми: HDI Застраховане; Алианц България Холдинг; Бул Инс; Виктория; Дженерали; Евроинс; ЗПАД Булстрад; Интерамерикан - България; Кю Би И - Интернешънъл Иншурънс; Лев Инс; Уника - Живот; Витоша.

………………………………..

Застрахователните договори се сключват въз основа на пакет типови документи по образец на застрахователната компания. Общите условия заедно с полицата, писмено предложение от застраховащия, добавъците, специалните условия и всички други съпътстващи документи, необходими за издаване на полицата, представляват застрахователния договор. Те се четат заедно и се подписват двустранно.

Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 /една/ година, освен ако не е договорено друго. Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня, посочен в полицата за начало на срока, при заплатена премия, освен ако не е договорено друго.

……………………………………..

f. Задължителна застраховка „Трудова злополука” - Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука". Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Застрахователната полица осигурява  покритие срещу следните рискове:

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, изчислена на база възнаграждението му за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.


Използвана литература:

  1.  http://www.euroins.bg/accident-117.html - Уебсайт на Застрахователно дружество ЕВРОИНС АД.
  2.  http://www.bulins.com/accident.html - Уебсайт на застрахователно дружество Бул Инс АД.
  3.  http://www.viara-ins.com - Уебсайт на Застрахователен брокер Вяра
  4.  http://www.bg-insurance.com/index.php?pid=5
  5.  http://www.instrade.bg/Properties.php#3 - Уебсайт на застрахователен брокер Инстрейд.
  6.  Нейков, М., “Рискът и застраховането”, Габрово, АМИ, 1999.

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

застраховка „Злополука”, предмет на застраховане, застраховани лица, покрити и непокрити рискове, период на застраховката, плащане на застрахователна премия, изплащане на щети, видове застраховки “Злополука”, имуществено застраховане


Търси за: застраховка „Злополука | предмет застраховане | застраховани лица | покрити непокрити рискове | период застраховката | плащане застрахователна премия | изплащане щети | видове застраховки Злополука | имуществено застраховане

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker