Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Курсова работа

Традиционни аспекти на риска в застрахователните дружества

 

2006 г.


Съдържание

 

1. Същност и създаване на застрахователния пазар в България. 3

2. Същност на риска в застраховането. 6

3. Традиционен поглед върху рисковете в застрахователните дружества. 14

4. Модерен поглед върху рисковете в застрахователните дружества. 16

Използвана литература. 30

 


1.     Същност и създаване на застрахователния пазар в България

 

Създаването на застрахователния пазар е последица от въвеждането на пазарна икономика. С премахването на монопола в застрахователното дело се формира един добре структуриран пазар с тенденции за бързо развитие и необходимост от регулации. Понятието пазар тук включва всички търговски сделки, които се извършват на дадена територия, като то не може да се ограничи в рамките на дадено, специално  обособено за целта място. Трябва да се отбележи, че застрахователния пазар има голям обхват, в следствие предлаганите застрахователни услуги, т. е. колкото по-голямо е разнообразието на видовете застраховки толкова по-голяма е задоволеността на пазара със “стоката”, наречена застраховка.

Потребителското търсене на “стоката” застраховка може да бъде задоволено ако на застрахователния пазар се предлага пълна и евтина застрахователна закрила, което се осъществява при наличието на заинтересованост от застрахователя да предлага разнообразни и качествени застраховки. Това се свързва със съществуването на няколко независими един от друг застрахователи, което всъщност поражда създаването на националния застрахователен пазар.

.........................................................

2.     Традиционен поглед върху рисковете в застрахователните дружества

 

Според Хр. Драганов рискът е икономическо понятие, което е естествено проявление на целенасочена дейност. Неговото реализиране води към отклонения от очакваните резултати. Той отбелязва, че думата “риск” има италиански произход (risico), която в превод означава “вземане на решение, резултатът на което е неизвестен, той е несигурен”. В. Бауер и К. Моравски дават друг превод на италианската дума “възможни вреди или негативни последствия поради непредсказуеми обстоятелства”. Те предполагат, че “risico” произлиза от арабската дума “rizq”, която означава “нещо от което се извлича полза” или “ нещо, което е дадено на човек без печалба”. “Дневна дажба, която Господ дава на човека” е религиозното ислямско определение на термина “rizq”.

По-задълбочените изследвания върху произхода на термина “риск” на В. Бауер и К. Моравски водят до арамейският език, който идва от сирийския, а той произхожда от древния език пахлеви. На пахлеви “rôcik” означава “дневна дажба (хляб)”. Смята се, че до средновековието думата “риск” е имала неутрално значение по отношение на човешкия доход, който е обект на несигурност. Предполага се, че той се е превърнал в негативен резултат в средновековния италиански език.

..........................................................

3.     Модерен поглед върху рисковете в застрахователните дружества

 

Поради нарастващото ниво на финансова интеграция в рамките на финансовия сектор, големите застрахователни корпорации са нещо повече от застраховател. Те обединяват в себе си едно или повече звена като застрахователно дружество по общо застраховане, животозастрахователно дружество, презастрахователно дружество и инвестиционно дружество. Немското определение на финансовите холдингови институции, които предлагат интегрирани финансови продукти е "Allfinanz". К. Хайнс разглежда рисковете, които този тип институции срещат.

На практика посоката към интегриране на финансовите услуги е именно към установяването на подхода на пълно обслужване. Във връзка с това предизвикателството пред мениджмънта, регулаторните органи и инвеститори е анализирането на тази организация по интегриран начин. Това налага изучаването и оценяването на връзките и корелациите между икономически, финансови и застрахователни променливи. Интеграцията на различните компоненти в организацията означава интеграция на различни култури и езици. Например кредитният риск има една интерпретация в банковия сектор и друга в застрахователния. Това изисква правилно идентифициране на рисковете, тяхното разбиране и оценяване. Според Хайнъс рисковете биват:

- Пазарен риск – рискът, който възниква от изменения в цени на активите, поради пазарни флуктуации, просрочие в облигации;

- Кредитен риск – риск от просрочие или неплащане на задълженията на отсрещната страна по договора. Обикновено под отсрещна страна се има предвид емитента на облигация18;

...................................................................

 

Използвана литература

 

1.      Драганов, Хр.; „Застраховане”; С.; „Форком”; 2001

2.      Драганов, Хр.; Й Близнаков; Г. Димитрова; „Застрахователен пазар”; „Тракия-М”; София; 2001

3.      Драганов, Хр.; М. Нейков; „Имуществено и лично застраховане”; „Тракия-М”; София; 2000

4.      Драганов,Хр.; М. Нейков; „Анализ на дейността на застрахователното дружество”; Стопанство; София; 1999

5.      Драганов,Хр.; „Управление на риска”; „Тракия-М”; София; 2003

6.      Нейков, М.; „Рискът и застраховането”; Алма матер интернационал; Габрово; 1999

7.      Нейков, М.; „Информационни системи в застраховането”; Унив. изд. Васил Априлов; Габрово; 2000

8.      Иванова, Д.; „Динамика на застрахователния пазар в България”; София; 2000

9.      Гаврийски, В.; „Икономика на застраховането”; София; 1998

......................................................

Темата е писана 2006 г.

 

Ключови думи:

застрахованелен пазар в България – същност и създаване; риск в застраховането – традиционен и модерен поглед; презастраховател; застрахователно-технически риск

 


Търси за: презастраховател | застрахователно технически риск

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker