Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Курсова работа

Застраховането

2008 г.
Съдържание

 

Увод. 3

1.   Същност и фактори за развитие на застраховането. 5

2.   Застрахователен интерес. 10

3.   Отношения и контрол в застрахователната дейност. 14

4.   Фактори, оказващи влияние върху застрахователния пазар в Република България  23

Използвана литература. 25

 


Увод

 

            Застраховането е бизнес, чието развитие зависи в огромна степен от общото състояние на националната икономика и  в частност, от развитието на финансовата й сфера.

            Финансовата стабилизация след въвеждането на Валутния борд в България се отрази благоприятно на финансовата сфера и икономиката на страната като цяло, а оттам и на застрахователния сектор. Благодарение на този и на други фактори през последните години растежът на застрахователния пазар значително изпреварва растежа на българската икономика. Независимо от това, по показатели като застрахователно проникване и застрахователна плътност България остава на едно от последните места в Европа.

            Присъединяването на България към Европейския съюз наложи изменение на нормативната база, в това число и на правната рамка, която регулира застрахователната дейност, като целта бе хармонизиране на българското законодателство с това на другите страни членки. В тази връзка съществено значение за българския застрахователен пазар имат директивите на Европейската комисия в областта на застраховането, както и съществуващите  изисквания към застрахователните дружества от страните членки на Европейския съюз.

В резултат на хармонизацията с европейските стандарти, както и със свободното предлагане на услуги се очаква засилване на консолидацията на застрахователните пазари в страни като България. Наред със засилването на глобалната конкуренция, големите мултинационални застрахователни групи значително разширяват своята дейност чрез учредяване на собствени дъщерни дружества или покупката на местни компании. Либерализацията на достъпа до пазара и приватизацията на бившите монополи в много страни се използва от големите компании като възможност за експанзия.

....................................................

1. Същност и фактори за развитие на застраховането

 

Пътищата, стопанската насоченост и организационно устройство на застраховането се определят от конкретния етап на обществено развитие. Застраховането изразява определени икономически отношения. Те възникват между две страни – застраховател и застрахован. Застрахователно отношение означава застрахователна закрила. Продуктът в застраховането е застрахователната закрила от съответния риск. Застрахователното отношение има две групи елементи:

1)     страни по договора, обект на застраховката, съгласие между страните, срок и съответния риск;

2)     естествени и случайни елементи – щета.

Субекти в застрахователното отношение са носителите на съответните права и задължения. Застрахователното отношение като икономическа категория се определя от принципите на общественото право и от особеностите на застрахования. Тези отношения имат паричен израз. Следователно същността се изразява във възмездяване, обезщетение и разпределение на щетите, смекчаване на тяхното действие и превръщането им в дребни разноски платими от всеки участник в застрахователната съвкупност – премия. Така се формира застрахователния фонд. По такъв начин на застраховането са присъщи затворени застрахователни преразпределителни отношения между застрахованите.

Застраховането е образуване, организиране, управление и разпределение на паричен фонд от специализирано застрахователно дружество, създаден от премии на физически и юридически лица, който е предназначен за възстановяване на случайни, но закономерно причинени вреди от стихийни бедствия и злополуки на някои от участниците или за подпомагането им.

.....................................................

2.     Застрахователен интерес

 

Интерес е висша форма на мотивиране на човешката дейност, обществено обусловено явление, обективен дразнител, който в качеството на идеален израз става причина за действията на човек.

Застрахователен интерес е заинтересоваността на всеки стопански субект за наличието на източник за компенсация на понесените загуби.

Материален интерес – е застрахователния интерес, който е имуществен интерес на собственика породен от опасността от нанасяне на загуби върху собственото му имущество.

.....................................................

3.     Отношения и контрол в застрахователната дейност

 

            Застрахователната дейност се характеризира с многостранни отношения. На първо място, следва да се посочи, че това са отношения, които, както вече бе споменато се базират на договор.[1]

            На второ място, както е известно, тъй като застрахователите работят в условията на повишена конкуренция, особеност е използването на различни маркетингови отношения и инструменти в дейността.

            Целта на пласментната политика на застрахователите е да определят каналите за достигане на застрахователния продукт до потребителите, т. е. пътя на застраховката до застрахованите.

            Основна задача на дружествата е да определят пласментните структури и органи в зависимост от пазарните цели, застрахователния бранш, спецификата на застрахователните продукти, състоянието на пазара и пр. Пласментните органи в застраховането са основен свързващ фактор между застрахователното дружество като стопанска единица - “производител” на застрахователни услуги и застрахованите като техни потребители.

......................................................

4.     Фактори, оказващи влияние върху застрахователния пазар в Република България

 

Застрахователният пазар е свободен пазар, както всички други пазари. На него възникват не само застрахователни отношения между застрахователите и застрахованите, но и многообразни други обществени отношения, като например между самите застрахователи, между местни и чужди застрахователи, между тях и други институции, между застрахователи и държавата. Това многообразие от отношения предполага тяхното регламентиране и контролиране от държавата. Чрез провежданата застрахователна политика държавата определя условията за работа в областта на застрахователното дело и влияе върху неговото развитие чрез общи правни норми, специфични застрахователни правни норми и обществения държавен застрахователен надзор.

            Както беше споменато в увода на разработката, за развитието на застрахователния пазар е необходима стабилна финансова система.

..............................................

Използвана литература

 

 

1.      Драганов, Хр. Управление на риска, Тракия, 2003

2.      Farny, D. Versicherungsbetziebslehre, Karslruhe, 1989.

3.      Илиев, Б. Д. Гущеров и В. Василев, Управление на риска в застрахователното дружество, Свищов, 2001

4.      Хинков, Пл., Интеграция на банковите и застрахователни услуги,

5.       http://www.cio.bg

6.      Hines, K.D. Risks Considerations for the Allfinanz Organization Casualty Actuarial Society, DFA Program, 2002.

7.      Габровски, Р., Основи на презастраховането, В. Търново, 1998

8.      Драганов, Хр. и Й.Близнаков, Застраховане /теория и организация/, Тракия-М, 2000

9.      www. discoverybg.muffty.org

10. Ангелов, Г., Въвеждането на валутния борд – основа на икономическата стабилизация, В-к Капитал, бр.29/ 2003

....................................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

застраховане – същност и фактори за развитие; застрахователен интерес; застрахователна дейност; обект, субект и стойност на застраховката

 

 [1] Драганов, Хр. и Й.Близнаков, Застраховане /теория и организация/, Тракия-М,  2000


Търси за: застраховане същност фактори развитие | застрахователен интерес | застрахователна дейност

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker