Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Шуменски университет “Епископ Константин Преславски

Факултет Хуманитарни науки

Катедра Национална сигурност

КУРСОВА РАБОТА

Корупцията

2006 г.

Съдържание

Въведение 3

1. Корупцията в страните в преход 4

2. Канали на корупцията 4

3. Корупцията и държавната администрация, 6

4.    Корупцията в България 10

5.    Антикорупционен мониторинг 10

6.    „Дребната” корупция 11

Заключение 14

Приложения 16

Използвана литература 19

Въведение

Корупцията не е нов проблем за съвременните общества. Независимо от политическата им система тя винаги е присъствала в една или друга степен в деловите и политическите отношения, влияела е върху значими социални процеси и събития. Според съвременните разбирания и определения които се дават на явлението, корупцията е злоупотреба с властта, икономическа и политическа, която води до лично (групово) облагодетелстване за сметка на законните интереси и права на личност, конкретна общност или цялото общество или държава.

Явлението “корупция” като проблем на развитието е проблем на 90-те години. Финансовият всекидневник “Файненшъл Таймс” обяви 94-та година за “година на корупцията”, като по този начин фокусира вниманието на световните делови среди и неправителствени организации върху всестранното и глобално отрицателно влияние на корупцията. Както се посочва в документи на Световната банка “корупцията осакатява развитието като подкопава властта на закона и отслабва институционалните основи, от които зависи икономическият растеж”. Със задълбочаването на интеграционните процеси и глобализирането на икономиката след разпадането на комунистическата система ясно се очерта високата цена, която държавите плащат, за да “съжителстват” или да се борят с проявите на корупция на всички равнища на националната икономика и политическото управление. Цената е особено висока в страните в преход, защото корупцията в тях препятства успешното провеждане на стратегиите за икономическо стабилизиране и растеж, води до увеличаване на държавните разходи, с което се натоварва и без това нестабилния национален бюджет и отблъсква чуждите инвеститори. Икономическият растеж е органично свързан с такова разпределение на общественото богатство, т.е. с такава социална политика, която се възприема като справедлива от мнозинството от населението. Поставя се под съмнение справедливият характер на демократичното устройство на обществото, както и легитимността на демократичните институции.

.....................................................

 4. Корупцията в България

Корупцията съществува като значим проблем в българското общество и се осъзнава като такъв от повечето представители на мениджърския елит. Това е изключително важен феномен в общественото съзнание, защото е ключова предпоставка за решаването му. Корупцията категорично се възприема като негативно явление, което трябва и може да бъде ограничено.

Проблемът за корупцията присъства неизменно в обществено-политическото пространство в България през последните 12 години. Измерването на реалното разпространение на корупцията в обществото е изключително трудна задача. Разследваните от специализираните институции случаи са недостатъчни, произнесени присъди почти няма. В същото време общественото мнение, наблюдателите и чуждестранните бизнесмени са убедени, че корупцията е повсеместно явление в България. Освен социологическите проучвания на общественото мнение друг метод за измерване на "градуса" на съществуващата корупция, е мониторингът на медиите. Въпреки разликите в трактовката в зависимост от характера на самите медии, всички те неизменно се занимават с темата за корупцията и нерядко имат принос в подаването на сигнали за възможни корупционни практики.

........................................................

Заключение

КОРУПЦИЯТА е едно от най-тежките и скъпо струващи заболявания на нашия преход. Въпреки отблъскващото й значение обществото сякаш свикна да я възприема като неразделна част от реалността, но и прозорливо да я свързва с прякото или косвеното изразходване на бюджетните фондове. Каква е връзката на бюджета с корупцията и нейната роля при вземането на бюджетните решения? Бюджетните разходи, характерно за класическата минимална държава, се движат в порядъка около 10% от БНП. Днес то е пъти над този праг, но по-важното е, че бюджетът се отклонява от оптималното си равнище и причините за това са няколко. Традиционна причина за поддържането на по-висок дял на бюджета и държавата е стремежът към раздуване на чиновническия апарат, който се самовъзпроизвежда на разширена основа. Интересът на политическата класа е да разширява инвестиционните бюджетни разходи, тъй като те са основният източник на огромни и безконтролни комисиони, оправдаващи битката за място в политиката. Инвестициите не са характерни за бюджетната сфера, но в последните десетилетия относителният им дял нараства с оправданието за необходимостта от финансиране на големи инфраструктурни проекти. До каква степен обаче те допринасят за развитието и растежа на икономиката, зависи от тяхната ефективност. Именно тази ефективност е силно компрометирана от корупцията, която снижава ефективността на всяка засегната сфера. Бюджетните средства се използват за текущи разходи и за инвестиционни цели. Първите осигуряват основните функции на държавата. Второто направление са разходите за всички инфраструктурни проекти или капиталовложенията, финансирани от държавата и местните органи на власт.

...................................................

Използвана литература

  1.  Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция, Център за изследване на демокрацията, С, 2000
  2.  Political corruption, статия в Уикипедия на английски - 22 август 2005
  3.  Корупционни престъпления - Павлина Панова, Ралица Илкова
  4.  http://www.korupciasadebnabg.info/

.......................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа таблици и графики като най-новите данни са от 2004 г.

Ключови думи:

корупция - „едра”, „дребна”, канали, антикорупционен мониторинг; държавна администрация; корупция в България


Търси за: дребна | антикорупционен мониторинг | държавна администрация | корупция България

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker