Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина: Световна икономика

На тема:

Теоретичен анализ на валутните режими

София, Дек. 2006 г.


Съдържание:

1. Увод 3

2. Действие на валутните режими 4

2.1. Международно пренасяне на икономически смущения и валутните режими 4

2.1.1. Закачен валутен курс 4

2.1.2. Свободно плаващ валутен курс 5

2.2 Уравновесяване на платежния баланс и валутните режими 6

2.3. Монетарната политика и валутните режими 7

2.4. Фискалната политика и валутните режими 8

2.5. Подвижността на капитала 9

3. Заключение 9

Използвана литература 12


………………………………………

Държавите определят дали курсът им ще плава свободно или ще е закачен за по-силна валута. Те взимат подобно решение на базата на икономическото състояние на страната - показателите на растежа, заетостта, стабилността на цените, степента на колебание на валутния курс, интензивността на спекулациите и дали стабилизират или дестабилизират валутните курсове. Много важно при избора на валутна система е и желанието на страната за по-голяма координация във фазите на стопанско развитие. Ако страната иска да се изолира от пренасянето на инфлация и други циклични колебания от една страна в друга, ще избере плаващ валутен курс. Но ако иска да преплете по-тясно монетарните си  връзки с други страни и да направи монетарната си политика по-дисциплинирана ще избере фиксиран валутен курс.

При избора на валутна система е много важно да се отчете и мобилността на капитала и на производствените фактори като цяло. Ако мобилността е висока, влияние върху избора ще окаже предпочитанието на страната да изгражда макроикономическата си политика с помощта на монетарна или на фискална политика.

…………………………………………..

2.1.2. Свободно плаващ валутен курс

Ако имаме две страни и в едната възникне инфлация, но нито една не е закачила курса си за валутата на другата, смущението не може да се пренесе чрез монетарния механизъм. Това е така защото нито една страна не прави интервенции по поддържане на курса.

Инфлация в едната страна. Пренасочване на търсенето на стоки от местни и чужди резиденти към другата. Резултатът е увеличаване на търсенето на съответната валута и повишаване на цената й. Тъй като валутният курс плава свободно, той поскъпва спрямо валутата на страната с инфлационен процес. Тъй като нито една от страните не интервенира по задълженията за поддържане на курса, паричната база в страната без инфлация не се променя. Така тя е имунизирана от "заразяването" с инфлация.

Ако поскъпването на валутата на страната, към която е пренасочено търсенето не стане достатъчно бързо, резултатът ще е нараснал износ и разширяване на производството а заедно с това и на цените, но в случая е важно да отбележа, че монетарният механизъм сам по себе си не се активизира при плаващ валутен курс.

………………………………..

Ако възникне опасност от инфлация тя може да бъде предотвратена чрез повишаване цената на националната валута. Много важно тук е да се отбележа, че страните с фиксиран валутен курс не могат да се изолират от трансфер на инфлация, защото монетарните връзки са по-тясно преплетени и възможността за пренасяне на смущения е голяма. Подвижните курсове са средство за монетарна стабилност, без страната да консумира грешките на съседи или да им прехвърля свои. Те предполагат много по-голяма изолация на страната от външни влияния - инфлация, безработица и циклични колебания на деловата активност.

Що се касае до управляваното плаване то е нещо средно между свободния и фиксирания валутен курс. При управляваното плаване валутния компонент на паричната база се влияе от обхвата, в който се разполага валутната интервенция на централната банка. Централната банка на едната страна с управлявано плаващ валутен курс ще се намеси на пазара, но не с цялата покупка или продажба на съответната валута а само с количество достатъчно да поддържа курса в необходимите граници на отклонение. Така паричната база ще се разшири наполовина. Такава ситуация ще се осъществи ако и двете централни банки интервенират, за да поддържат разменните отношения. Ефектът ще се разпределя пропорционално на сумата, с която двете страни интервенират, за да купуват или продават собствената си валута.


Използвана литература:

1. "Световна икономика" - Стоядин Савов, Ваня Иванова, СИЕЛА 2001.

2. "Пари, банки, кредити" - Милети Младенов, Princeps 2002.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

теоретичен анализ на валутните режими, уравновесяване на платежния баланс, монетарна политика, фискална политика, подвижност на капитала, закачен валутен курс, свободно плаващ валутен курс


Търси за: теоретичен анализ валутните режими | монетарна политика | фискална политика | свободно плаващ валутен курс

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker