Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Свободни безмитни зони

2007 г.

Съдържание

1. Свободни безмитни зони - същност 3

2. Свободна зона Бургас 6

3. Предимства и преференции 8

4. Услуги 9

5. Преференциален статут 10

6. Развойна и консултантска дейност, застраховки и финансови операции: 11

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 14

1. Свободни безмитни зони - същност

С указ №2242 (ДВ бр. 26/1996) се урежда реда за създаване на свободни безмитни зони на територията на България и условията за извършване в тях на производствена, търговска и други стопански дейности. Свободните безмитни зони се създават за насърчаване на стопанската инициатива при производство на стоки, извършване на услуги, търговски и други дейности, необходими за разнообразяване и увеличаване на износа. Тази дейност може да се осъществява от чуждестранни юридически и физически лица, както и от български самоуправляващи се стопански организации чрез сдружаване с чуждестранни юридически и физически лица.

Свободните безмитни зони са особена част от територията на страната, в която извършваната стопанска дейност се освобождава от облагане с мита. Тези зони се ограждат и обозначават, а когато се състоят от няколко отделни части , всяка част се огражда и обозначава по отделно. Те се създават в морски или речни пристанища, международни летища, транспортно-спедиционни центрове, по основни транспортни магистрали и в отделни промишлени и други стопански райони. За задоволяване нуждите на туризма  те могат да се изграждат и в други части на територията на страната.  Плащанията за дейностите, извършвани на територията им, се правят в свободно конвертируема валута. Имуществото на чуждестранните юридически лица в зоните не подлежи на изземване или конфискация по административен ред. Но временно пребиваващите и работещите в зоните чужденци са длъжни да спазват законите на България.

...............................................................

2. Свободна зона Бургас

СВОБОДНА ЗОНА БУРГАС  е създадена с ПМС през 1989 г. Тя е единствената свободна зона на българското Черноморско крайбрежиe - естествена врата към пазарите на Балканския полуостров, Черноморския басейн, Източна и Централна Европа, Близкия и Далечния Изток, преминаващия през Бургас международен коридор No 8 от Европейската транспортна мрежа. Свободна зона Бургас се ръководи и развива от Свободна безмитна зона Бургас АД.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИЯТ СТАТУТ на Свободна зона - Бургас предоставя митнически и данъчни облекчения за експортно-ориентирани и други стопански дейности, извършвани на територията й - бързо усвояване на ДДС при реализиран износ в Зоната, освободено от мита и ДДС складиране и производство на стоки, смяна собствеността на стоките, преработка, възможност стоките да напускат на части или различни партиди, освобождаване от мито и ДДС на суровини предвидени за производство на територията на Зоната, както и на машини и оборудване участващи в това производство за период от 2 години.

Свободна зона - Бургас предлага модерна складово-логистична база: охраняеми открити и закрити площи за товарене, разтоварване, складиране, съхранение на стоки за реекспорт, импорт и транзит. Свободна зона Бургас е лицензиран от Агенция "Митници" при Министерство на Финансите, Митнически агент за Бургас. Специализиран софтуер обслужва складовите наличности по партиди, операции и клиенти като складовата и материалната отчетност се водят съгласно изискванията на Клиента и съобразно Правилника за приложение на Закона за митниците и Българското законодателство.

В терминал "Сухо пристанище" действа обособено митническо бюро на Районна Митница - Бургас. Извършва се пълно административно, митническо и спедиторско обслужване на клиентите.

...............................................

5. Преференциален статут

- преференциалният статут на Свободна зона - Бургас предоставя митнически и данъчни облекчения за експортно-ориентирани стопански дейности, извършвани на територията й,

- освободено от мита и ДДС складиране,

- смяна собствеността на стоките, преработка, възможност стоките да напускат на части или различни партиди.

ТЕРИТОРИИТЕ на Зоната са разположени на най-важните транспортни и комуникационни възли в Бургаския регион .

ТЕРМИНАЛИ В ЗОНАТА

"Сухо пристанище"

Основен терминал на Свободна зона - Бургас, намиращ се на 5 км. от Пристанище - Бургас, с пряк достъп до националната ж.п. система. Общата му площ е 23 ха, от които 14 500 кв.м. закрити и 102 000 кв.м. открити складови и производствени площи и е с изградена първоначална инфраструктура и сграден фонд.

Терминал "Сухо пристанище" е дистрибуционен център на автомобили DAEWOO и Hyundai за България и Източна Европа.

........................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.   ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ № 2242 ЗА СВОБОДНИ БЕЗМИТНИ ЗОНИ; ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ; Обн. ДВ. бр. 86 от 6 Ноември 1987 г., изм. ДВ. бр. 23 от 22 Март 1991 г., изм. ДВ. бр. 72 от 3 Септември 1991 г., изм. ДВ. бр. 127 от 31 Октомври 1998 г., изм. ДВ. бр. 149 от 17 Декември 1998 г.;
  2.   Кучев Стр., “Митническо право”, С., 1998 г.
  3.  Янкулов, Я. Свободни икономически и офшорни зони; Тракия М; С.; 2004 г.;

........................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

свободни безмитни зони - предимства и преференции, услуги, преференциален статут, развойна и консултантска дейност, застраховки и финансови операции, зона Бургас


Търси за: развойна консултантска дейност | застраховки финансови операции | зона Бургас

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker