Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

КУРСОВА РАБОТА

по Митническо и финансово разузнаване

на тема: Митнически мобилни групи

спец. Митническо разузнаване и разследване

Варна, 2005 г.

Съдържание:

1. Mитнически мобилни групи (ММГ) - същност, структура, оборудване и тяхното място в общата структура на Агенция "Митници"? 3

2. Броят на митническите мобилните групи и техника, която разполагат 4

3. Функция на митническите мобилни групи 4

4. Начини на действие ма мобилните групи - как те изпълняват задачите си 4

5. Критерии, по които се извършва набелязването на обектите за проверка - стоки и фирми. Проверка на свободните икономически зони и валутните магазини 5

6. Достъп на данъчните органи и тези на МВР до информационната система на митническите мобилни групи 5

7. Превозните средства, подлежащи на проверка от мобилните групи 6

8. Състояние на приходите на Агенция "Митници" след въвеждането на митническите мобилни групи 6

9. Резултати на екипите, от началото на тяхното функциониране. Съпоставка с вложените средства от страна на българската държава 7

10. Права на мобилните групи за и при извършване на проверки на свои колеги 8

11. Действия на престъпността в отговор на работата на ММГ 8

12. Допълнителен ефект от работата на ММГ 9

13. Заключение 9

Използвана литература: 9

…………………………………….

ММГ са структурна единица в Дирекция "Митническо разузнаване и разследване" към Централното митническо управление на Агенция "Митници" със седалище в София. Тя има национална компетентност, защото мобилните митнически групи се движат в територията на цялата страна. Те започват да функционират пълноценно в България през септември 2002 година по силата на договора, сключен между Министерството на финансите и "Краун Ейджънтс". Организацията "Краун Ейджънтс" представлява консултантска фирма, с която българското правителство, в случая Министерство на финансите, е сключило договор за подпомагане и за подобряване организацията на работа в българските митници. Консултантите, работещи в "Краун Ейджънтс", са действащи митнически служители. Тяхната непосредствена дейност се регламентира от Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, където има специален текст, по силата на който поделения на Агенция "Митници" могат да извършват контрол по пътищата на страната при съблюдаване на изискванията и на разпоредбите, залегнали в закона за митниците.

................................................

Към днешна дата в България има десет такива екипа. Всеки от тях е снабден с висококачествени оперативни автомобили 4х4, предоставени от "Краун Ейджънтс" по силата на договора. Освен автомобилите има и съответно оборудване за подпомагане дейността на мобилните митнически групи. Това са портативно компютърно оборудване и някои допълнителни неща, свързани с ежедневната работа, цифрова фотографска техника за документиране на някои случаи за по-добра илюстрация и по-голяма обективност, електронни пломби.

.....................................

До Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС) имат достъп данъчните органи. По силата на инструкция, която е законно утвърдена, МВР има възможност да използва данни, предоставени от митническата администрация. Информационната система е изградена на базата на информацията, която се съдържа в митническата декларация. Това е нормативно и законово регулирано. В нея намират място и данни, получени по международния обмен по линията на сътрудничество между митническите администрации на страните, с които България има подписани такива спогодби за сътрудничество и обмен на информация, приети от българския парламент.

Използвана литература:

  1.  http://info.mitnica.com/index.php?p=news&src=1328.
  2.  Митническа тарифа на Република България, Изд. Сиела, 2002.
  3.  Валутен закон. Сборник нормативни актове, Изд. Солотон, 2005.
  4.  Закон за митниците, Изд. Сиби, 2005.
  5.  Митнически закони. Част II, Изд. Сиби, 2007.
  6.  Митнически закони. Част II, Изд. Сиби, 2007.

Темата е изготвена 2005 г.

Темата съдържа една графика.

Ключови думи:

митнически мобилни групи, митница, закон, митническа система, “Краун Ейджънт”, Митническо разузнаване и разследване


Търси за: митница | закон | митническа система | митническо разузнаване разследване

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker