Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Икономически университет - гр. Варна

Финансово – счетоводен факултет

Катедра Финанси и кредит

 

 

 

Магистърска теза

 

на тема:

 

“Проучване на възможностите за емитиране на облигационен заем от община Бургас”

 

 

Варна 2005

 

 

Съдържание:

 

Въведение. 4

Глава първа

Теоретико - приложни аспекти на общинското облигационно заемане. 5

1. Основни характеристики на общинските облигации. 5

1.1. Същност на общинските облигации. 5

1.2. Видове общински облигации. 7

1.3. Доходност и рискове на общинските облигации. 10

2. Условия и структура на облигационните заеми. 13

2.1. Цели и цена на облигационните заеми. 13

2.2. Структура на облигационният заем. 15

2.3. Ограничения върху емисията и използването на облигационния дълг. 17

3. Етапи на емисията и реализацията на пазара. 19

3.1. Начини за пласиране на общинска облигационна емисия. 19

3.2. Поредност на необходимите действия за емитиране. 24

3.3. Използване и погасяване на заема. 26

 

Глава втора

Възможности за облигационно финансиране на българските общини в съвременните пазарни условия. 31

1. Основни източници за външно финансиране на българските общини. 31

2. Предимства и недостатъци на общинският облигационен заем. 34

3. Проблемни области, неизяснени въпроси и препоръки по общинското облигационно финансиране в България. 37

 

Глава трета

Проект за общинска облигационна емисия на град Бургас. 49

1. Възможности и необходимост на община Бургас за емисия общински облигации  49

2. Проспект на облигационният заем на община Бургас. 53

2.1. Анализ финансовото състояние на община Бургас. 54

2.2. Основни рискове влияещи върху финансовото състояние на общината. 58

2.3. Данни за облигациите предмет на първично публично предлагане. 61

2.3.1. Размер и доходност на облигационният заем. 61

2.3.2. Условия за записването на облигациите. 64

2.3.3. Ред за прехвърляне на облигациите и погасяване на заема. 66

3. Планирани направления, в които ще се използват набраните чрез заема средства  77

 

Заключение. 80

Библиография. 80

Приложения. 84

 

 

 

 

Въведение

 

Българските общини днес са поставени пред множество проблеми от финансово, имуществено и демографско естество. Повечето от тях са и във влошено социално – икономическо състояние и затруднено финансово положение. Малко са тези от тях, които разчитат единствено на собствените си приходи и са слабо зависими от бюджетните субсидии. На повечето органи за местна власт бюджетните и извънбюджетни средства, взети заедно не достигат, за финансирането на общинските дейности, а да не говорим за реализирането на големи инфраструктурни проекти. Ето, защо българските общини са изправени пред необходимостта да финансират, както част от текущата си дейност, така и големи инвестиционни инициативи с помощта на заемни средства. Независимо, че съществува голям кръг от алтернативи за привличането на необходимия ресурс, един от най-евтините и същевременно удобни начини си остава емисията общински облигации. Изборът върху тази алтернатива, както ще бъде обяснено по-късно, е резултат от комплекс от фактори: развитието на българският капиталов пазар през последните няколко години; чуждестранният и българският опит в тази насока;  появата на институционални инвеститори в България, търсещи дългови книжа за своите портфейли и др.

Настоящата разработка има за цел да представи предимствата на облигационният заем пред другите източници на финансиране на общините; да изложи положителните ефекти от това финансиране и да представи нагледен проект за общинска облигационна емисия, на една от най-големите общини в България – община Бургас. Тези цели, ще бъдат постигнати, чрез реализирането на следните последователни задачи:

-            излагане на теоритичните аспекти на въпроса и изясняване на всички условия, обстоятелства и характеристики на общинските облигационни заеми;

-            разкриване на предпоставките позволяващи успешното  реализиране на облигационната емисия;

-            изучаване на чуждестранната и българската практика в тази насока;

-            анализ на състоянието на българският капиталов пазар и възможностите за пласиране на емисия общински облигации сред “широката публика”;

-            сравнителен анализ между облигационното заемане и другите алтернативни възможности за външно финансиране на българските общини;

-            коментар и анализ на проблемните области;

-            представяне на примерен проект на общинска облигационна емисия, с анализ и оценка на възможностите за използване на привлечените средства.

 

 

 

 

 

Глава първа

 

Теоретико - приложни аспекти на общинското облигационно заемане

 

 

1. Основни характеристики на общинските облигации

 

          1.1. Същност на общинските облигации

 

            Използването на дългови инструменти за привличане на финансов ресурс в бюджета на българските общини е “продукт”[1] на цялостната реформа в местните финанси, която издигна принципите на фискалната децентрализация като водещи в отношенията между централните и местните органи на власт. По същество облигационният дълг на общините е специфичен приход за бюджета им, той е допълнителен източник за финансиране на дейността им, който осигурява нуждите непокрити от основните приходоизточници.

            Общинската облигация е договор за заем между кредитополучателя, който в случая се явява общината и кредиторите, които могат да бъда: юридически и физически лица. Облигацията, като документ материализиращ кредитните отношения, логично превръща местната власт в емитент и продавач, а кредиторите /купувачите/ в инвеститори. На капиталовия пазар кредиторите очакват дадена възвращаемост и получават някакъв доход от притежанието на облигацията, емитента /общината/, привлича чуждите средства с цел бъдещето им изразходване и се задължава да ги възвърне в пълният им размер след определен период. Появата на общинските облигации датира от началото на миналия век. Историци и икономисти признават, че първата общинска емисия е издадена за пръв път от властите на нюйоркското пристанище през 1931 година. При нея таксите и приходите от определен проект се използват за финансиране на плащанията по издължаване на заема.

            ........................................................

 

 

Глава трета

Проект за общинска облигационна емисия на град Бургас

 

 

1. Възможности и необходимост на община Бургас за емисия общински облигации

 

            Община Бургас е третата по големина община в България. Територията й е 51 357.60 хектара и обхваща 150 населени места. Населението на общината е 212 594 души или 412.90 ж./кв. м. Община Бургас е разположена на брега на Черно море като включва четвъртият по големина град и е най-голямото пристанище в България. Районът на Бургас е един от най-развитите в индустриално отношение - машиностроене, производство на кабели, корабостроене, хранителна промишленост, нефтопреработка - тук се намира едно от най-големите предприятия на Балканския полуостров ЛукОйл Нефтохим АД. През 1989 г. е създадена Свободна безмитна зона. Според приходите от дейности и дълготрайни материални активи в материалното производство Община Бургас заема второ място сред българските общини. Бургас има и значителни ресурси в областта на туризма - над 180 000 български и чуждестранни туристи посещават годишно Бургас и намиращите се в района курортни комплекси. Бургаска област е административен център на Югоизточен район за планиране. Характерна особеност за регионалната икономика, което ярко я отличава от другите региони в страната е добре развита инфраструктура, включваща международното летище, няколко пристанищни комплекси и възлов ЖП район. Това дава основата за развитието на транспортните и складови услуги, както и от части на търговията, концентрация на нефтопреработващата индустрия, силно застъпена преработваща промишленост, която осигурява не само по-висока заетост в сравнение със средната за страната, но и дава възможност за изграждането и дейността на съпътстващи производства и услуги, извършвани предимно в малки и средни предприятия. Структуроопределящи отрасли за регионалната икономика са: добивната и преработващата промишленост, снабдяването с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода, ремонт, транспорт, складиране и съобщения.

            .........................................................................

 

 

Заключение

 

            В условията на недостиг на финансови средства в публичният сектор и нарастваща нужда от инвестиции в България, особено на местно ниво, се налага търсенето на нови източници за финансиране на общинските бюджети, поради което значението на дълговите инструменти в бъдеще ще става все по-голямо. Въпреки, че облигационната емисия е сравнително нов и непознат за българските общини метод за финансиране, което оправдава и предпазливият им подход, развитието на общински облигационен пазар е едно ново предизвикателство, реализирането на което е от интерес за цялото общество. Ето защо, след подробното излагане, разглеждане и анализиране на въпросите свързани с общинското облигационно финансиране в България, на преден план изпъкнаха следните основни извода, а именно:

            Първо:  Общинските бюджети са финансово ограничени, за да покрият големите инвестиционни разходи на общините, което прави облигационната емисия целесъобразна и уместна;

            Второ: Пречки пред общинското облигационно финансиране са както слабото развитие на капиталовият ни пазар, така и текущата правна уредба, която има нужда от усъвършенстване с цел още по голямо улесняване на облигационният процес;

           

            ........................................................................

 

 

Библиография

 

Нормативни актове:

1.      Закон за държавния бюджет на Република България за 2005 година

2.      Закон за държавният дълг

3.      Закон за месното самоуправление и местната администрация

4.      Закон за общинските бюджети

5.      Закон за публичното предлагане на ценни книжа

6.      Наредба за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

7.      Правилник на “Българска Фондова Борса – София” АД

8.      Правилник на “Централен Депозитар” АД

 

Литература:

1.      Аврамов, Й. “Законодателна уредба на облигационните общински заеми в новия закон за общинските бюджети”, сп. “Капиталов пазар”, бр.5, 1998 г.

2.      Александров, С. “Общинските облигационни заеми”, сп. “Банки, инвестиции, пари”, бр. 8-9, 1999 г.

3.      Александрова, С. “Общинските облигации – средство за по-голяма финансова самостоятелност на общините”, сп. “Данъчна практика. Баланс. Финанси на фирмата”, бр. 2, 1999 г.

4.      Боди, З., Кейн, А., Маркъс, А. “Инвестиции”, София, “Натурела”, 2000 г.

5.      Борисов, Б. “Устойчиво развитие на общините”, СА Д. А. Ценов, 2002 г.

6.      Браун К. Джаксон, П., “Икономика на публичният сектор”, София, RSSA, 1998

7.      Василева, Л. “Регионално планиране и прогнозиране”, част І и ІІ, София, Тракия - М, 2001 г.

8.      Велев, Т. “Използването на облигации за финансиране на мероприятията на местните органи на власт”, сп. “Финанси” бр. 10, 1996 г.

9.      Владимиров, С. “Общинските облигации в САЩ”, сп. “Капиталов пазар”, бр. 3, 1997 г.

10. Грозданов, Б. “Финанси”, Велико Търново, “АБ”, 1997 г.

11.  Грозданов, Б. “Финанси на местните органи на управление”, София, ИК “Люрен”, 1996 г.

12.  Димов, С. “Финансова политика и дейности в общината”, “Темпус”, Бургас, 2001 г.

13.  Йорданов, Й. “Финансови инвестиции”, Варна, 2000 г.

14.  Коцев, Ц. “Финанси”, Варна, 2002 г.

15.  Лилова, Р. “Бюджет и Бюджетна политика”, Велико Търново, “Абагар”, 1997 г.

16.  Мишкин, Ф. “Теория на парите, банковото дело и капиталовите пазари”, София, “Отворено общество”, 1995 г.

17.  Мъзгрейв, Р. “Държавни финанси – теория и практика”, София, “Отворено общество”, 1998 г.

18.  Нечев, О. “Облигационният заем – реална възможност за самофинансиране на общините”, сп. “Капиталов пазар”, бр. 5, 1998 г.

19.  Парушев, С. “Облигации”, Варна, “Princeps”, 1995 г.

20.  Парушев, С. “Състояние и перспективи на облигационния пазар в България”, сп. “Банки, инвестиции, пари”, бр. 8-9, 1999 г.

21.  Попова, Т. “Фискална децентрализация”, София, PSSE, 2000 г.

22.  Симеонов, С., Захариев, А. “Общински финанси”, Свищов, СА Д. А. Ценов, 2000 г.

23. Стефанов, С. “Интересът на общините към емитирането на облигации е много висок”, в - к “Пари”, 16/03/2000 г.

24.  Стоянов, В. “Финанси”, София, ИК “Люрен”, 1998 г.

25.  Тотев, Д. “Общинските облигации – инструмент за инвестиционна политика”, в - к “Пари”, 04/04/1996 г.

26.  Христович, Н. “Общински облигации подпомагат местните бюджети”, в - к “Икономически живот”, 24/11/1999 г.

27.  Цанков, В. “Местното управление в Република България”, София, “М-8-М”, 1999 г.

28.  Шарп, У., Александер, Г. “Инвестиции”, Москва, 1998 г.

29.  Материали към дискусионен форум с международно участие, “Фискална децентрализация в България”, София, 1998 г.

30.  Европейска харта за месното самоуправление, Страсбург, 15.10.1985 г.

31.  Bailey, S. “Locl Government Economics: Principles and Practice”, Macmillian Press LTD, London, 2000

32.  Brown, E., “Readings, Issues and Questions in Public Finance”, IRWIN, Homewood, Illinois, 1988

33.  Davey, K., “Investing in Regional Development”, OSI/LGI, Budapest, 2003

34.  Gordon, Mark C., malas, N., Gilliland, J. Woodward, M. Lupkin, J., “Credit Ratings and Bond Issuing at the Subnational Level”, International Bank for Recostruction and Development, 1999

35.  Hogye, M., Charles McFerren, “Local Government Budgeting: The CEE Experience”, LGI/OSI, Budapest, 2002

36.  Fabozzi, F., “Bond Markets, Analysis and Strategies”, Prentice Hall International Inc., New Jersey, 2000

37.  Fortune, P. ,“The Minicipal Bond Market, part І: Politics, Taxes and Yield”, Federal Reserv Bank of Boston, 1991

38.  Fortune, P. ,“The Minicipal Bond Market, part ІІ: Problems and Politic”, Federal Reserv Bank of Boston, 1992

39.  Swianiewicz, P., “Foundations of Fiscal Decentralization: Benchmarking Guide for Countries in Transition”, LGI/OSI, Budapest, 2003

 

Интернет страници:

1.      www.bse-sofia.bg

2.      www.ipaei.government.bg

3.      www.cdad.bg

4.      www.bond.hit.bg

5.      http://finance.news.bg

6.      www.epi-bg.org

7. www.b2b.bia-bg.com

8. www.minfin.government.bg

9. www.obshtina-bourgas.org

10. www.fsc.bg

11. www.investorguide.com

 

Проспекти:

1.      Облигационна емисия гр. Добрич

2.      Облигационна емисия гр. Свищов

3.      Облигационна емисия гр. Сливен

4.      Облигационна емисия гр. Дупница

 

Темата е разработена 2005 г.

Съдържа множество таблици и приложения.

Най – новата информация е от 2005 г.

Ключови думи:

емитиране на облигационен заем, общински облигации, погасяване на заем, източници на външно финансиране, финансово състояние на община, свободна безмитна зона, общината като кредитополучател, капиталов пазар, инвестиционна инициатива, управление на общински дълг

 

 

 

 [1] “Фискална децентрализация в България – фокусиране на дебата”, материали от форум, организиран от Инициатива за финонсова децентрализация, София, 20 - 21 ноември 2002 г. Кристин Ганчева финансов съветник на кмета на столична община “Емитиране и управление на общински дълг”


Търси за: общински облигации | погасяване заем | източници външно финансиране | финансово състояние община | свободна безмитна зона | капиталов пазар | инвестиционна инициатива | управление общински дълг

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker