Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

На тема:

Финансов мениджмънт на фискалните плащания по ДДС

 

 

 

2009 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 5

 

Глава I. Данъчно облагане и финансов мениджмънт. 8

1. Характеристика и функции на данъка. 8

2. Анатомия на данъка. 9

3. Принципи на данъчното облагане. 10

4. Видове данъци и начини на облагане. 12

5. Иновации и нови идеи в областта на данъчното облагане. 13

6. Основни аспекти на финансовия мениджмънт. 14

 

Глава II. Особености на облагането с ДДС в България и неговата реализация във финансовия мениджмънт  17

1. История и същност на данъка върху добавената стойност. 17

2. Нормативна уредба на прилагането на ДДС.. 18

3. Елементи на данъка върху добавената стойност. 19

3.1. Обект на облагане. 19

3.2. Субект на облагане. Регистрация и дерегистрация на данъчнозадължени лица. 21

4. Облагане на доставките с данък добавена стойност. 23

4.1. Място на изпълнение. 23

4.2. Данъчно събитие и данъчна основа. 24

4.3. Методи за установяване на облагаемата данъчна основа. 25

4.4. Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка. 27

4.5. Освободени доставки и придобивания. 27

4.6. Облагане на вътреобщностните доставки. 28

5. Облагане на вноса. 28

5.1. Данъчно събитие и данъчна основа при внос на стоки. 28

5.2. Начисляване на данъка при внос. 28

5.3. Освобождаване от данък при внос. 28

5.4. Плащане на данъка при внос. 29

6. Облагане на вътреобщностното придобиване. 29

6.1. ясто на изпълнение. 29

6.2. Данъчно събитие и данъчна основа при вътреобщностното придобиване. 29

7. Данъчни ставки и определяне на размера на данъка. 30

8. Начисляване на данъка. 31

9. Данъчен кредит. 32

9.1. Данъчен кредит и право на приспадането му. 32

9.2. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. 32

9.3. Период за упражняване правото на данъчен кредит. 33

9.4. Право на приспадане на частичен данъчен кредит. 33

9.5. Право на приспадане на данъчен кредит преди датата на регистрация. 38

9.6. Право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация. 38

9.7. Корекции на ползван данъчен кредит. 39

10. Данъчен период. 42

11. Внасяне на данъка върху добавената стойност. 42

12. Прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС.. 43

13. Специални режими при ДДС.. 44

14. Документиране на доставките. 45

15. Деклариране и отчитане. 47

 

Глава III. Анализ на данъчното облагане с ДДС на фирма СД “Агроинвест“, гр. Видин. 50

1. Характеристика на стопанската дейност на СД “Агроинвест“, гр. Видин. 50

2. Организация на отчитането на разчетните взаимоотношения по отношение на ДДС в СД “Агроинвест“, гр. Видин. 50

3. Възникнали проблеми при прилагането на ЗДДС в СД “Агроинвест“, гр. Видин. 57

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 59

 

ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.. 60

 

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 61

 

 


УВОД

 

Съществува неразривна връзка между данъците и държавата. Възникването, развитието и оформянето на данъка /като метод за осигуряване на средства за публичната власт/ е успоредно с това на държавата. Преди да се утвърди данъкът като главен метод за акумулиране на финансови ресурси за държавата, са били прилагани други приходни форми – дарения, доброволни вноски, доменни приходи, регалии, такси, продажба /откупуване/ на държавни служби /длъжности/ и други. Постепенно и последователно обаче данъкът се оформя като главен метод за осигуряване необходимите на държавата финансови ресурси.

Въвеждането на данъци и увеличаването на техния размер в миналото е било изключително право на монарха, който ги определя по свое усмотрение и във връзка с неочаквано възникнали държавни нужди. Поради това често пъти данъците не са имали еднакъв вид и размер за територията на цялата държава. Освен това и във феодална Европа, и в Османската империя е била известна системата на “аренда на данъците”, при която монархът отстъпва правото на дадено лице да събира данъци срещу заплащане на определена сума. Тази система довежда до напълно произволно и нееднакво събиране на данъците, тъй като арендаторът се стреми да извлече максимална печалба за себе си. Но и робовладелската, и феодалната държава събират данъци за издръжка на своята администрация и за осъществяване на функциите на държавата, като начинът на определянето и събирането на данъците отговаря напълно на начина на функциониране на самата държавна власт.

Неслучайно, основен политически лозунг на буржоазията в борбата й срещу феодалния абсолютизъм е призивът за равенство на гражданите пред законите, а това ще рече и за равенство в носенето на данъчните тежести.

 

.....................................

 

Обект на разглеждане са фискалните плащания по Закона за данъка върху добавената стойност.

 

Предметът на разглеждане фокусира вниманието върху тези плащания като проблем на финансовия мениджмънт.

 

В тези обективно предметни рамки настоящата дипломна работа защитава твърдението, че фискалните плащания по ЗДДС са една от основните проблемни области на финансовия мениджмънт, поставяща специфични изисквания за ефективна реализация на управлението.

 

Цел на дипломната работа е разкриване на същността на фискалните плащания по ЗДДС в аспекта им на функция на финансовия мениджмънт.

 

Достигането на тази цел изисква изпълнение на няколко основни задачи, включващи:

1.                  Разглеждане на специфичната връзка между данъчното облагане като основен елемент на процесите на корпоративно плащане и финансовия мениджмънт като фактор на корпоративно развитие;

2.                  Изясняване на същността и особеностите на данъка върху добавената стойност;

3.                  Анализиране на субективната спецификация в актуалното облагане с данък добавена стойност в Република България;

4.                  Формиране на основни заключения и изводи относно усъвършенстването на данъчното законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност в съвременния европейски контекст на финансовия мениджмънт.

 

.........................................

 

В икономическата литература са застъпени различни становища относно принципите на данъчно облагане. Обобщавайки най-важните от тях, може да се направи следната класификация на принципите за данъчно облагане:

Законност на облагането. Този принцип означава, че облагане с данъци може да се осъществи само ако съответните данъчни закони са предварително утвърдени от висшия законодателен орган.

Всеобщност и справедливост на данъчното задължение. Данъчно задължени следва да бъдат всички физически и юридически лица, като спазват принципите на вертикалното и хоризонтално равенство – т.е. лицата с различни доходи следва да се третират различно, съответно тези, които са в еднакво положение трябва да се поставят в еднакви условия и по отношение на данъчното облагане.

Следва да се отбележи, че с оглед на спазване на принципите на справедливостта за доходите, близки до определения за даден период екзистенц-минимум, се определя необлагаем минимум. Същевременно се допуска освобождаване на някои категории данъкоплатци - физически и юридически лица, от определени данъци с оглед на осъществяване социална политика на държавата или създаване на интерес за насочване на икономическата активност към дейности от национално значение.

Съразмерност на данъците. От основното значение при изграждане на данъчната система е съобразяването на данъчното бреме с платежоспособността на данъкоплатците. Всяко нарушаване на този принцип създава предпоставки за търсене на пътища за избягване на данъчното облагане и нарушаване на данъчната дисциплина.

Определеност на данъците. Размерът на данъците и начинът на тяхното плащане следва да бъдат ясно и точно определени със съответни данъчни закони. Всеки данъкоплатец, преди да започне дадена вид дейност, трябва да е наясно с данъчните условия при които ще работи.

Удобство и яснота на данъчното облагане. Сроковете за плащането на данъците следва да бъдат определени от характера на данъчното задължение, неговия размер и от времето на получаване на доходи. Данъкът трябва да е разбираем и лесно да се изчислява, което значително ще облекчава неговото определяне и събиране. Това улеснява не само данъкоплатците, но и данъчните органи и води до намаляване на разходите за данъчната администрация.

 

.....................................

 

3.2. Субект на облагане. Регистрация и дерегистрация на данъчнозадължени лица

Това са данъчно задължените лица, т.е. всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея (чл. 3 от ЗДДС). Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Такава дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатация на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Данъчно задължено лице е и всяко лице, което инцидентно извършва възмездна вътреобщностна доставка на ново превозно средство.

Не е независима икономическа дейност дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение.

Не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на:

1.                  следните дейности и доставки – електронни съобщителни услуги, снабдяване с газ, вода, електроенергия или пара; превоз на стоки; превоз на пътници; пристанищни и летищни услуги; складова дейност; туристически услуги; радио- и телевизионна дейност с търговски характер; и др.

2.                  доставки, които биха довели до значително нарушаване на правилата за конкуренция.

Регистрацията на данъчните субекти по ЗДДС е задължителна и по избор. Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър по този закон. С вписването в регистъра лицата получават идентификационен номер за целите на ДДС, който започва с знака BG”.

Задължителната регистрация възниква при облагаем оборот 50 000 лв. за период не по-дълъг от 12 месеца, преди текущия месец. Всяко лице при достигане на изисквания облагаем оборот има право да се регистрира. Изискването понастоящем е за облагаем оборот над 50 000 лв. за период не по-дълъг от 12 последователни месеци преди предходния месец. Общ облагаем оборот по смисъла на закона е сумата от данъчните основи на облагаемите доставки, включително и тези със ставка нула. Правото за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат общ облагаем оборот, но не и за по-дълъг период от последните 12 месеца. За определяне на общия облагаем оборот се изхожда от данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие.

Получените аванси по облагаеми доставки (с изключение на тези със ставка нула), се включват при определянето на общия облагаем оборот. В него не се включват получените аванси за бъдещ износ, докато не завърши фактическото му изпълнение и не са получени документите за доказването му.

 

............................................

 

5.1. Данъчно събитие и данъчна основа при внос на стоки

Данъчното събитие при внос на стоки възниква и данъка става изискуем на датата, на която възниква задължението за заплащане на вносни митни сборове на територията на страната. Когато не възниква такова задължение, данъчното събитие възниква и данъка става изискуем на датата, на която се приключват митническите формалности.

Данъчна основа при внос на стоки е митническата стойност, увеличена със митните сборове, акциза и други такси, присъщите на вноса разходи като комисионна, разходи за опаковка, транспорт и застраховка и т.н.

 

.....................................

 

1. Характеристика на стопанската дейност на СД “Агроинвест“, гр. Видин

 

СД “Агроинвест“, гр. Видин е създадено през 20.04.1998 г. с решение на Видинския окръжен съд №392 / 1998 г., със седалище гр. Видин, ж. к. Гео Милев, бл. 25, вх. А, ап. 7. Адресът на управление е бул. Панония, бл. Плиска, вх. А, ап. 101. Основният предмет на дейност на разглежданото дружество е преработка на зърнени култури и производство на хлебни изделия. Дружеството се управлява от Емил Кирилов.

Към настоящия момент предприятието развива мелничарска, производствена и търговка дейност. За осъществяване на дейността си фирмата е сключила дългосрочен договор за наем с Община Видин за помещения, където е разположела производствената си дейност на хляб и хлебни изделия, както и магазин за продажба на произведената продукция. Тя разполага със собствени мелница и складови помещения находящи се в Западна промишлена зона на гр. Видин. Освен това към този момент СД “Агроинвест“, гр. Видин е сключила договори за изкупуване на пшеница от реколта 2008 г. с производители. Освен за нуждите на хлебарницата се преработва и пшеница на ишлеме.

За обезпечаване на дейността си в дружеството работят квалифицирани кадри с дългогодишен опит в мелничарството и хлебното производство.

 

.....................................................

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Данъкът върху добавената стойност е основното приходно перо на държавния бюджет. Големият дял на приходите от ДДС определят и по-голямото внимание и интерес към данъка. Законът и правилникът за прилагането му са постоянно обект на промени и допълнения. Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му са взаимно допълващи се и обвързани по начин, който осигурява максимална степен на защита не само интересите на държавата, но и на икономическите субекти.

При проведеното изследване в СД “Агроинвест“, гр. Видин, могат да се направят следните изводи:

С оглед предпазване от евентуални проблеми, както от счетоводно така и от данъчно естество, да се възприемат постановките по отношение на лихвите и неустойките, които създаващи условия за възникване на нарушения по ЗДДС. В голяма степен те представляват един ресурс, от който не трябва да се лишава дружеството, особено ако те са в големи размери. Много съществен е и момента с възникване на правото на данъчен кредит. Данъчните органи често не признават това право поради неточности в получените документи за доставки. Трябва да се следи внимателно за попълването на всички реквизити посочени в ЗДДС, което е гаранция за последващо възникване на право на данъчен кредит по съответните документи.


ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

 

 1. Величко Адамов и др., „Финанси”, В. Търново, Абагар, 2001 г.;
 2. Дамянов, Дамян и др., Международни стандарти за финансови отчети” /Дамян Дамянов и Васил Божков-Свищов, 2003 г.;
 3. Петков М., “Изменения в закона за данъка върху добавената стойност”, София, Седмичен законник №47, 2003 г.;
 4. Славков Б., „Данъчна система и данъчен контрол в Република България”, Тракия - М, С., 2003 г.;
 5. Славков Б. и др., „Данъчно облагане за 2004 г.”, ИК Труд и право, С., 2004;
 6. Кунев, Кр. и др., „Микроикономика”, В. Търново, Абагар, 2004;
 7. Минкова, Г., „Данъчно право”, Варна, 1999;
 8. Статев, С., Илиев, П., „Макроикономика”, С., ЦДО, НБУ, 2003;
 9. „Новото данъчно законодателство през 2004 г.” – Георги Петков, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, изд. на ИК Труд и право, София 2004 г.;
 10. Петров, М., „Данъчни задължения на българския данъкоплатец”, С., 1995.;
 11. Стоянов, В., „Основи на финансите”, Т. 1, Публични финанси, С., Галик, 2003;
 12. Стоянов, В., „Основи на финансите”, Т. 2, Финанси на предприятието (фирмата), С., Галик, 2003;
 13. Стоянов, И., Данъчно право, С., Фенея, 2003 г.;
 14. Стоянов, И., Финансовоправни актове, С., 1984 г.

 

Нормативна уредба на РБългария:

1. Закон за ЗДДС;

2. Правилник за прилагане на ЗДДС;

3. Данъчно-процесуалния кодекс на Р. България;

4. Закон за счетоводството;

5. Закон за митниците;

6. Конституция на Р България.

 

Интернет източници:

 1. www.taxadmin.bg
 2. www.odit.bg
 3. www.econ.bg
 4. www.nsi.bg
 5. www.government.bg
 6. www.ced.bg
 7. www.lex.bg

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици, графики, формули, изчисления, примери.

 

Ключови думи:

данъчно облагане, финансов мениджмънт, Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), фискални плащания, данъчна основа, ставка на данъка, данъчен кредит, данъчен финансов резултат, данък за възстановяване, данък за внасяне, облагаеми доставки, освободени доставки, вътреобщностно придобиване


Търси за: данъчно облагане | финансов мениджмънт | Закон данъка върху добавената стойност | ЗДДС | фискални плащания | данъчна основа | ставка данъка | данъчен кредит | данъчен финансов резултат | данък възстановяване | данък внасяне | облагаеми доставки | освободени доставки

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker