Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Курсова работа

Бюджетен дефицит и държавен дълг – теория и реалност. Управление на държавния дълг у нас

2007 г.


Съдържание

                                                                 

1. Същност на държавния дълг. 3

2. Институционална структура и нормативна уредба. 5

3. Управление на държавния дълг. 6

4. Външният дълг на България в периода 2000 – 2007 г. 10

5. Дефицит по текущата сметка на платежния баланс. 21

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 25

 


1. Същност на държавния дълг

 

Държавният дълг е неизплатеното, непогасеното задължение на държавата към кредиторите й по всички сключени от нея заеми към определена дата. Държавният дълг е сложно явление с динамичен характер и множественост на факторите, които го определят и последиците от него. Държавният дълг може да се разглежда на основна част (главница) и лихви по нея.

·      Държавният дълг бива текущ и основен държавен дълг.

Текущият държавен дълг представлява погашенията и лихвите, които трябва да се изплатят през текущата година.

Основният държавен дълг е задължението, което трябва да се плати през следващите години.

·      Държавният дълг може да се подраздели на бруто и нето държавен дълг.

Бруто държавен дълг са задълженията на държавата по всички сключени от нея заеми.

Нето държавен дълг представлява разликата между получените и дадените от държавата заеми.

·      Държавният дълг бива още реален и потенциален държавен дълг.

Реалният държавен дълг обхваща реално получените от държавата кредити и лихвите по тях.

.............................................

4. Външният дълг на България в периода 2000 – 2007 г.

 

Статистиката показва, че за първите пет месеца на 2001 година брутният външен дълг е намалял с 3.3 % спрямо края на 2000 г. и възлиза на 10017.6 млн. дол. Това се равнява на 74.2 % от БВП. В края на 2000 г. това съотношение е 85.7 %. При анализирането на статистиката могат да се очертаят следните тенденции: 

1/ Структурата на външния дълг се подобрява от гледна точка на матуритета. Делът на краткосрочния кредит продължава да  намалява  (от 17 % през 1999 г. до  6.1 % в края на май 2001 г.). В момента 93.9 % от дълга има дългосрочен характер.

2/ Определящ за стопанската политика на правителството е единствено публичният дълг на страната. Това е дългът, чието плащане в крайна сметка се поема от данъкоплатците. Неговият дял е  87.8 % от брутния външен дълг. Очерталата се от 1996 г. насам тенденцията към намаляване на външната задлъжнялост на държавата продължава и през първите пет месеца на 2001 г. Намалението е с 4.9 % спрямо края на м.г.

3/ Тенденцията към намаляване на публичния външен дълг е важна, макар че решаването на проблема с дълга е сложен и дълъг процес. Все пак, всяко едно намаляване на външния дълг дава “глътка въздух” на правителството, намалявайки бюджетните ограничения и фискалния риск. Все още делът на обслужването му спрямо БВП е висок и в средносрочен аспект не можеше да се очаква значително подобряване на това съотношение. Трябва да се има предвид, че разходната част на бюджета се очакваше бъде допълнително затруднена и от започващите през 2001 г. плащания и по главниците. Статистиката показва, че за първите пет месеца на 2001 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг възлизат на 5.2 % от БВП, а 63.2 % от тези плащания са за главници[1]. Плащанията са нараснали с 53.1 % в сравнение със същия период на м.г.  

.................................................

1.     Дефицит по текущата сметка на платежния баланс

 

Предшественик на финансова и икономическа криза се счита растящият дефицит по текущата сметка. В края на 2006 г. той достигна 16% от БВП. Платежният баланс обаче не може да служи като база за оценка на състоянието на икономиката, преди да бъдат анализирани неговите съставни части и структура. Единствената информация, която ни носи този показател е, че българите внасят стоки и услуги повече, отколкото изнасят, и чужденците влагат повече капитали в икономиката ни отколкото българите - в чужбина.
Увеличаването на разполагаемите доходи на българите е съпроводено с повишаване на търсенето. По-голямата конкуренция, особено след интегрирането на Китай и Индия на световните пазари и премахването на търговските бариери със страните - членки на ЕС, закономерно водят до увеличаване на потреблението на вносни стоки в страната. Покачването на цените на петрола на международните пазари през 2006 г. съдейства за увеличаване на вноса в парично изражение. Има различни фактори, които влияят на търговския баланс, но засега не се виждат признаци за загуба на конкурентни позиции от страна на български предприятия.

.............................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.            Захариев, А. Философия на дефицитното бюджетно финансиране, 2000.

2.            Захариев, А. Управление на дълга, АБАГАР, В. Търново, 2003.

3.            “Макроикономика”, авт. Колектив на катедра “Икономика”, Стопански факултет, изд. Парадигма, 2002

4.            Минасян, Гарабед. Външен дълг : Теория, практика, управление, София : Ciela, 2004 г.

5.            Мъсгрейв, Р. и  Мъсгрейв П., Държавни Финанси – Теория и практика – Изд. «Отворено общество», С., 1998 г.

6.            Орешарски, Пламен. Дълговата политика на държавата или защо нараства вътрешният държавен дълг / Пламен Орешарски. // Б а н к и. И н в е с т и ц и и. П а р и, 2003 г.

7.            Савов Ст., Макроикономика, ИК Люрен, С. 1996

8.            Симеонов, С. Бюджетни решения и бюджетен избор в публичния сектор, АБАГАР, В. Търново, 2001.

9.            Спасов,Тр. „Макроикономикс”, С.,2001 г.

10.       Спасов, Тр., Пл. Пашов. Обща теория на пазарното стопанство. Макроикономика. ИК “Люрен”, С., 2000 г.

11.       Статев Ст., (в съавт.), Стопанската среда в България и фактори на икономическия растеж, изд. ЛИК, 2001 г.

12.       www.capital.bg

13.       Закон за държавния бюджет на Република България

14.       Закон за държавния дълг;

..........................................

Темата е писана 2007 г.

 

Ключови думи:

бюджетен дефицит и държавен дълг – теория и реалност, външен дълг, дефицит, платежен баланс[1] Обзор на държавния дълг 2001 - 2002 г. на Министерство на финансите


Търси за: външен дълг | дефицит | платежен баланс

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker