Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Курсова работа

Местни данъци и такси

2008 г.


Съдържание

 

1. Същност на данъците и данъчната система. 3

2. Същност на местното самоуправление и основни аспекти на фискалната децентрализация. 5

3. Основни видове местни данъци и такси. 10

4. Основни аспекти на промяна в местните данъци и такси от 1 януари 2008 г. 11

Използвана литература. 15

 


1.     Същност на данъците и данъчната система

 

Данъчната система е твърде важна съставна част на финансовата система въобще и на приходната система в частност. Тя може да бъде определена  като съвкупност от прилаганите данъци и тяхната организация. Данъчната система е продукт на многовековното историческо развитие. Тя включва:

- броя или съвкупността на прилаганите данъци, вкл. техните елементи;

- органите и институциите, които осъществяват облагането, събирането, отчитането и контрола върху данъците, т. е. органите, които осъществяват практическата данъчна политика.

Посочените елементи (компоненти) се намират в органическо единство и взети заедно дават съдържанието на понятието данъчна система. Необходимо е да се има предвид, че както същността и характерът на отделните данъци, така и на данъчната система като цяло, се обуславя от същността и характера на държавата и от степента на социално-икономическото развитие.

..........................................................

 

2. Същност на местното самоуправление и основни аспекти на фискалната децентрализация

 

Според Конституцията на Република България територията в държавните граници е административно-териториално организирана в области и общини. В структурата на общините са включени райони и кметства, които с наличните на тяхната територия ресурси- природни, трудови, финансови и други, организират решаването на икономическите и политически проблеми на населението.

Местната власт като цяло има следните отговорности и задължения към хората и възможности да ги осигури ресурсно:

1.   Развитие на територията като среда за живота на човека;

2.   Развитие на инфраструктурата: пътна инфраструктура, градски транспорт, водоснабдяване и канализация, улично осветление, места за вечен покой, електронни и други комуникации:

3.   Осигуряване материалната база на образованието и грижата за подрастващите (детски ясли, градини, училища);

4.   Грижи за хората от третата възраст;

5.   Грижи за хората в неравностойно положение;

6.   Осигуряване на устойчива градска среда: обществена чистота и третиране на битови отпадъци, опазване и развитие на зелената система;

................................................................

4. Основни аспекти на промяна в местните данъци и такси от 1 януари 2008 г.

 

Новото в законодателството е, че от 1-и януари 2008-а година, с промените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, патентната дейност и нейното облагане се администрира вече от общините и приходните звена към тях. Измененията в Закона за местните данъци и такси са свързани с промените в Конституцията, с които на общините се дава възможност сами да определят размерите на местните данъци и такси при условията и реда, установени със закон. По този начин продължава процесът на финансова децентрализация и предоставянето на по-широки правомощия и отговорности на общините в сферата на местните финанси.

..............................................................

Използвана литература

 

1.      Гагаузов,  А. и кол. Финансова децентрализация. С., 2001

2.      Динев М., Социалният контрол и трудовият колектив, С., 1984 г.

3.      Динев М.,Контрол и регулиране на икономическите системи, С.,1986

4.      Славков Б., Данъчна система и данъчен контрол в Република България, Тракия - М, С., 2003 г.

5.      Славков Б. и др., Данъчно обл. за 2004 г.,ИК“Труд и право”, С.,2004 г.

6.      Симеонов, О., Теоретични въпроси на контрола, С., 1997 г.

7.      Закон за местните данъци и такси;

8.      www.government.bg

9.      www.econ.bg

10. www.ced.bg

........................................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

местни данъци и такси, данъчна система, местно самоуправление, фискална децентрализация

 


Търси за: местни данъци такси | данъчна система | местно самоуправление | фискална децентрализация

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker