Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (38 лв)  36.10 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

По Местна финансова и инвестиционна политика

 

 

На тема:

Местни финанси и инвестиционна политика на Община Варна

 

 

 

 

 

Спец.: Публична администрация

 

 

 

Варна, 2010 г.


Съдържание:

 

1. Въведение в проблематиката. 3

2. Характеристика на понятията. 4

3. Община Варна. 5

4. Изпълнение на бюджета на община Варна за 2009 г. 7

5. Бюджет 2010 – бюджет в условия на криза. 7

5.1. Приходи по Бюджет’ 2010. 8

5.2. Разходи по Бюджет’ 2010. 11

6. Инвестиционна политика на община Варна. 12

Използвани източници на информация. 15

 


 

 

…………………………

 

2. Характеристика на понятията

Местните финанси са парично отражение на цялостната организация и взаимоотношения, в които влизат общините във връзка с тяхната дейност. Обхватът им се определя от общинските компетенции. Държавата определя обхватът на местните отговорности. Част от тях имат задължителен характер за общините. Успоредно с това държавата делегира права на общините да решават самостоятелно определен кръг от проблеми с местно значение.

Форми на местните финанси са общинския бюджет, извънбюджетните сметки и фондове, финансите на общинските фирми.

Общинският бюджет е годишният финансов план на общините, който включва паричните взаимоотношения по повод на тяхната дейност.

Извънбюджетните сметки и фондове отразяват осъществяваните от общините дейности, влизащи в техните компетенции и характеризиращи се с относителна финансова самостоятелност.

 

…………………………

 

Инфраструктура. Географското разположение и съществуващата инфраструктура са определяли благоприятното развитие на града в продължение на векове. Добре уреденият воден и карго транспорт обуславят облика на града като пресечна точка на връзката между Изтока и Запада.

Три основни фактора определят инфраструктурната уредба на града: пристанище Варна, Международно летище Варна и телекомуникационната мрежа.

Пристанище Варна има много добре изграден и актуализиран Генерален план, утвърден през февруари 1999 г., който стои в основата на инвестиционната му програма. Търсят се инвеститори за построяването на три нови терминала: Ро-Ро терминал, зърнен терминал и терминал за контейнери. Проведени са и предварителни проучвания за възможностите за изграждането на тези терминали. Според актуализирания Генерален план в пристанище Варна Запад следва да бъдат построени два нови терминала - терминал за течни химикали и терминал за цимент и клинкер.

 

…………………………

 

Промени в закона за местните данъци и такси:

o        Даване права на общинските служители на публични изпълнители на НАП в производства по обезпечаване данъчни задължения.

o        Данъкът върху нежилищните имоти на предприятията ще се определя върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка от началото на 2011 г. В тази връзка предприятията трябва да подадат декларации за притежаваните или ползвани имоти в срок до 30.06.2010 г.

o        Намалява се минималната данъчна оценка, под която недвижимите имоти не се облагат с данък от 2 520 лв. на 1 680 лв.

o        Отпада досегашното освобождаване от данък на недвижимите имоти на стопанските сгради на земеделските производители.

o        Въвежда се задължение за заплащане на данък при безвъзмездно придобиване на имущество и в случаите на придобиване на недвижими имоти по давност.

 

…………………………

 

Общината е с административен капацитет, който разработва и реализира проекти, свързани с подобряване качеството на живота на населението в региона.

За по-доброто прогнозиране на общинските финанси в бъдеще при изготвянето на финансовата прогноза, основните приходни и разходни позиции са разделени на две главни категории – текущи и капиталови. Това разделение отговаря на основния смисъл и вътрешна логика на приходите и разходите в една община. Част от тях са свързани с текущата дейност на общината, а друга част с нейната инвестиционна (капиталова) политика. Групирането на текущите по своя характер разходи с предназначените за тяхното покриване текущи приходи формира т.нар. текущ (оперативен) бюджет на общината.

 

…………………………

 


Използвани източници на информация:

 

1.                 http://varna.bg – Официален уебсайт на Община Варна.

2.                 Общински план за развитие на община Варна (2007-2013 г.)

3.                 Великова, М., Политики и практики в местното самоуправление, Университетско издателство “ВСУ”, Варна, 2008.

4.                 Желев, Ив., Управление на инвестициите във фирмите на България: теоретико-методологични условия и пътища за подобряване, ИУ – Варна, 1999.

5.                 Орешарски , П. Анализ и управление на инвестициите, ИК Люрен, 1997.

 

Интернет:

1.                 http://www.dnevnik.bg/morski/2010/01/14/842277_varna_s_neiasna_prihodna_chast_na_bjudjet_2010/

2.                 http://www.dnevnik.bg/morski/2010/01/27/848576_v_obs_vuv_varna_zapochva_obsujdane_na_bjudjet_2010/

3.                 http://moreto.net/novini.php?n=72610

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата съдържа таблици и графики.

 

Ключови думи:

местни финанси, инвестиционна политика, бюджет на община Варна за 2009 г., приходи и разходи по Бюджет 2010, капиталова програма, капиталов бюджет, данъчни приходи, неданъчни приходи


Търси за: местни финанси | инвестиционна политика | бюджет община Варна 2009 | приходи разходи Бюджет 2010 | капиталова програма | капиталов бюджет | данъчни приходи | неданъчни приходи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (38 лв)  36.10 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker