Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

по Основи на публичната администрация

на тема: Характеристика на изпълнителната власт

2007 г.

Съдържание:

1. Разделение на властта 3

2. Терминологични въпроси, свързани с изпълнителната власт 4

3. Същност на изпълнителната власт 5

4. Изпълнителната власт и другите власти - функции 7

5. Изпълнителната власт в България 8

Използвана литература: 13

…………………………………………………………..

  1.  Същност на изпълнителната власт

Изпълнителната власт има своя същност, разкрива белези, които я отличават от останалите власти - функции. Дори съществува схващане, че изпълнителната власт е всичко, което не е законодателна и съдебна власт. Това не е точно така, тъй като има сфера на публичната дейност, която не е нито законодателна, нито съдебна власт, но не е и изцяло изпълнителна. Такъв е например случаят с общинското самоуправление.

Поддържа се в някои случаи, че изпълнителната власт е дейността, осъществявана от административните органи на държавното, съответно на общинското управление кметът).И това схващане обаче е неприемливо, тъй като управленската дейност могат да осъществяват и законодателният орган и органите на съдебната власт (съдилища, прокуратура, следствени органи).

При това положение спецификата на изпълнителната власт, нейната същност трябва да се търсят по друг начин и в друго направление. Това е сложен проблем, защото може да се разкрият някои общи белези на трите власти- функции, което да затрудни разграничаването и обособяването на всяка от тях. Но не тези белези дават характеристиката на съответната власт. Съществуват и собствени, присъщи на всяка власт белези, които трябва да бъдат разкрити и чрез тях да се определи нейната същност.

Проблемът обаче не се състои само до терминологията. По-съществено е съдържанието на категорията „изпълнителна власт” (администрация).Има редица видни специалисти, които се спират на този въпрос. Един от тях е Ж. Ж. Русо. Според него „изпълнителната власт е силата, приложена към закона, а правителството е едно междинно тяло, натоварено с изпълнение на законите”.Дадените определения представят научно основните белези на изпълнителната власт, но не разкриват цялото й богато съдържание. Поради това е и необходимо, като се държи сметка за законодателството и за практиката, на основата на посочените определения да се потърсят и посочат и другите белези на изпълнителната власт.

.......................................................

5. Изпълнителната власт в България

България по силата на своята конституция е парламентарна република. Това определя, че основният изпълнителен орган в страната е Министерският съвет, който се излъчва от народното събрание. В сравнение с неговите правомощия компетенциите на президента и вицепрезидента са по-ограничени. Независимо от това българският президент в определени случаи може да играе решаваща роля. Това се определя от начина на неговото избиране и на неговите компетенции.

Централните органи на изпълнителната власт в страната са:

  1. - Министерски съвет - правителство на България
  2. - Министър-председател
  3. - Заместник министър-председател
  4. - Министри

Министерският съвет е централен колегиален орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Министерският съвет формулира, разработва и осъществява държавната политика в съответствие със своите конституционни правомощия и със законите на Република България.

Структурата и съставът на Министерския съвет се приемат с решение на Народното събрание по предложение на министър-председателя.

........................................................

Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно: при подаване на оставка пред общинския съвет, при трайна невъзможност или при системно неизпълнение на функциите си за повече от шест месеца - след решение на общинския съвет с мнозинство не по-малко от две трети от общия брой на съветниците. При невъзможност да се приеме решение по този ред общинският съвет може да реши с мнозинство не по-малко от две трети от общия брой на съветниците да се проведе референдум за прекратяване пълномощията на кмета при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление при смърт. Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината и отговаря за опазване на обществения ред организира изпълнението на общинския бюджет.

Конституциите, включително и Конституцията на Република България уреждат изходните позиции на Административното право. Поради това и конституционната наука има отношение към въпросите на изпълнителната власт и по-специално към нея като двигател на държавния механизъм. Това дава основание в един труд , тези въпроси да се поставят и разглеждат от позициите на конституционното право и на конституционно-правната наука. Това ще бъде в съответствие с широтата и разнообразието на проблемите на изпълнителната власт, „най-земната" от трите власти и поради това най-сложната.

................................................................

Използвана литература:

  1.  http://www2.online.bg/law/exec/exec_b.htm
  2.  http://www1.government.bg/ras/index.html
  3.  http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=5669
  4.  Борис Спасов - „Изпълнителната власт”
  5.  Христо Иванов - „Изпълнителната власт в България”

..............................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

изпълнителна власт, публична администрация, разделение на властта, Шарл дьо Монтескьо, Министерски съвет, министър-председател,  местни органи, конституционно-правна


Търси за: изпълнителна власт | публична администрация | разделение властта | Министерски съвет | министър председател | местни органи | конституционно правна

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker