Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

Доминиращата роля на принципа „централизирам” над принципа „децентрализирам” при изграждането на държавната администрация в България

2007 г.


Съдържание

 

1. Публичната администрация – понятие и функции. 3

2. Форми на децентрализация. 5

2.1. Административна децентрализация. 5

2.2. Финансова децентрализация. 6

2.3. Политическа децентрализация. 6

3. Стратегия за децентрализация. 8

4. Недостатъци на децентрализацията. 11

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 12

 


1.     Публичната администрация – понятие и функции

 

По въпроса за основните функции на публичната администрация като цялостна организация, както и анализирани в контекста на „централизираните” и „децентрализирани” организационни аспекти и тяхното значение за ефективността на работа на подобна администрация, не може да се формулира еднозначно становище. Проф. Къндева обособява четири основни схващания, чието съчетание дава представа за понятието публична администрация в разглеждания контекст. От една страна, тя може да се разглежда като съчетание от процеси и организации, чиято цел е да приведат в изпълнение законите и различните нормативни актове на държавата, като подобно анализиране е от възможността изграждането на централизирана държавна администрация да се „централизира”.

......................................................

2. Форми на децентрализация

 

Стратегията разглежда три основни форми на  децентрализация:

2.1. Административна децентрализация

 

При административната децентрализация по-високото равнище на териториално управление прехвърля два вида права и отговорности към по ниските нива на управление:

- правомощия за вземане на решения, отнасящи се до вида, обхвата и качеството на обществените услуги 

- правомощия за управление на дейностите, свързани с предоставяне на услугите - откриване/закриване на структурни звена, брой и структура на персонала, размер на заплащане, предоставяне на услугите на външни изпълнители, собственост и управленски контрол.

Административната децентрализация се появява когато дадена публична организация прехвърля правомощия на подчинените си нива в рамките на един и същ отдел или агенция. Прехвърлянето на правомощия може да подобрява или отменя подобни правомощия според нуждите. Централата във Вашингтон, например, прехвърля функции, изпълнявани от федералното правителство към регионалните подразделения.

.....................................................

2.3. Политическа децентрализация

 

Политическата децентрализация представлява предоставяне на правомощия за вземане на решения и контролиране на тяхното изпълнение на по-широк кръг от заинтересовани институции или такива, които са по-близо до гражданите и потребителите на услуги. Смята се, че колкото е по-голям кръгът на хората, които вземат решения и контролират тяхното изпълнение и колкото по-близо са те до местната общност, толкова по-висока е степента на политическа децентрализация. Съществуват два типа децентрализация – политическа и административна.

.........................................................

4. Недостатъци на децентрализацията

 

Често се изтъква аргументът, че децентрализацията може да застраши макроикономическата стабилност, като намали контрола на правителството върху публичните ресурси.  Общинският дефицит може и да осуети усилията на правителството да ограничи разходите в публичния сектор или бюджетния дефицит. Такива сериозни проблеми обаче могат да възникнат само в страни, в които общинският сектор контролира големи ресурси, или в които ползването на заемен капитал от общинските власти не се ограничава нито чрез правителствен контрол, нито чрез предпазлива политика на кредиторите.

.......................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Конституция на Република България;

2.      Закон за администрацията; (Обн., ДВ, бр. 130 от 05.11.1998 г.; бр. 8 от 1999 г. - Решение № 2 от 1999 г. по КД № 33 от 1998 г.; доп., бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 81 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 23.11.2001 г.; изм., бр. 95 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 19 от 01.03.2005 г.)

3.      Георгиев, Л., Даскалова, Т. Местно самоуправление. С., УНСС, 2001,

4.      Къндева, Е. Публична администрация. Сиела, 2003,

5.      Стефанова, М. Местната власт в България. С., “Хейзъл”, 1997.

6.      www.government.bg

7.      www.namrb.org

8.      www.flgr.bg

............................................

Темата е писана 2007 г.

 

Ключови думи:

принцип „централизирам”; публична администрация - понятие и функции; децентрализация - форми (административна, финансова, политическа), стратегия и недостатъци

 


Търси за: принцип „централизирам | публична администрация | понятие функции | децентрализация | стратегия недостатъци

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker