Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Курсова работа

Изпълнителна власт в Република България

2006 г.
Съдържание

 

1. Същност на изпълнителната власт. 3

2. Изпълнителната власт и другите власти. 5

3. Изпълнителната власт в България. 7

4. Анализ на проблемите, свързани с делегирането на права и законодателни инициативи на местно и национално ниво. Децентрализация на законодателната и изпълнителна власт в България. 18

Заключение. 23

Използвана литература: 24

 


1. Същност на изпълнителната власт

 

Изпълнителната власт е многопланова институция. От това следват и редица терминологични въпроси, тъй като в законодателството, доктрината и практиката се използват определени термини за означаването на нейните различни аспекти. При това са създадени и се използват термини, някои от които разкриват съществуването на синонимия, а други на омонимия. Но въпроса не е само терминологичен, тъй като засягат и някои страни от същността на институциите, които пряко или косвено са свързани с използваната терминология.

На първо място възниква необходимостта да се разграничат или съпоставят понятията „изпълнителна власт” и „администрация”. В българското законодателство и въобще между тези понятия обикновено се поставя знак на равенство. Конституцията на Република България използва термина „изпълнителна власт” само в чл. 8, когато се обявява принципа за разделението на властта и в чл. 139, според който кметът е орган на изпълнителната власт. Дори в глава пета от нейния текст, която се отнася до Министерския съвет - титуляра на изпълнителната власт, този термин не намира място. В текущото законодателство, например в Закона за местното самоуправление и местната администрация се използва, с малки изключение, също терминът „администрация”.

.........................................................

3. Изпълнителната власт в България

България по силата на своята конституция е парламентарна република. Това определя, че основният изпълнителен орган в страната е Министерският съвет, който се излъчва от народното събрание. В сравнение с неговите правомощия компетенциите на президента и вицепрезидента са по-ограничени. Независимо от това българският президент в определени случаи може да играе решаваща роля. Това се определя от начина на неговото избиране и на неговите компетенции.

Ръководни органи на административни структури, отчитащи дейността си пред Народното събрание:

Централни органи на изпълнителната власт

1. Министерския съвет;

2. Министър-председател;

3. Заместник министър-председатели;

4. Министри;

За органи на изпълнителната власт се считат и:

1. Председателите на държавните агенции;

2. Държавните комисии;

3. Изпълнителните директори на изпълнителните агенции;

4. Ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.

...............................................................

4. Анализ на проблемите, свързани с делегирането на права и законодателни инициативи на местно и национално ниво. Децентрализация на законодателната и изпълнителна власт в България

 

Местното самоуправление е мост на България към Европейския съюз. Европа е не толкова съюз на държави, колкото - на местни общности и този й характер ще се очертава все по-ярко с времето. Европа се е самоосъзнала като система от свободни градове още преди столетия и българските общини имат своето място в нея. Принципът на "субсидиаритета" е един от основните принципи на местното самоуправление в Европейския съюз. Това означава, че всеки проблем следва да се решава на нивото, което е най-близо до хората. Всяко правомощие, функция, обект на собственост, природен или финансов ресурс, които не удовлетворяват висши държавни интереси, следва да се предостави незабавно и безусловно на местната власт. Това ще превърне децентрализацията от заклинание в реален процес от полза за хората. България може да бъде приета като сред равни в Европа и в НАТО само с истинско, суверенно, развито и защитено от закона местно самоуправление.

..............................................................

Заключение

В заключение можем да определим гражданската си позиция относно функциите и задачите на изпълнителната власт в лицето на кметовете на общини и министър-председателя на Р България. При една демократична и парламентарна страна, каквато е България властта бива три вида: законодателна, изпълнителна и съдебна. Неимоверно важно е тези три власти да си взаимодействат и да работят в синхрон за постигане на общите национални цели. Същото важи и за отделните нива на тези власти, визирайки в частност изпълнителната власт и органите й на местно и национално ниво.

...................................................

Използвана литература:

1.      Конституция на Република България;

2.      Закон за администрацията; (Обн., ДВ, бр. 130 от 05.11.1998 г.; изм., бр. 95 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 19 от 01.03.2005 г.)

3.      Георгиев, Л., Даскалова, Т. Местно самоуправление. С., УНСС, 2001,

4.      Къндева, Е. Публична администрация. Сиела, 2003,

5.      Стефанова, М. Местната власт в България. С., “Хейзъл”, 1997.

6.      2.Борис Спасов - „Изпълнителната власт”

7.      3.Христо Иванов – „Изпълнителната власт в България”

8.      www.government.bg

9.      www.namrb.org

10. www.flgr.bg

......................................................

Темата е писана 2006 г.

 

Ключови думи:

изпълнителна власт в Република България – същност, законодателна власт, местно и национално ниво, децентрализация, публична администрация

 

 


Търси за: изпълнителна власт Република България същност | законодателна власт | местно национално ниво | децентрализация | публична администрация

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker