Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

Реферат

 

по

 

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

на тема:

 

Държавна служба

 

 

Февруари, 2009 г.

гр. Бургас

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

1. Държавна служба. 3

1.1 Понятие за държавна служба. 3

1.2 Принципи на държавната служба. 6

2. Държавен служител. 7

2.1 Понятие за държавен служител. 7

2.2 Видове държавни служители. 9

2.3 Служебен статут на държавния служител. 10

3. Правно - историческо развитие на институцията на държавната служба и държавните служители в България. 16

Използвана литература. 19

 

 

1. Държавна служба

            1.1 Понятие за държавна служба

 

     Понятието “държавна служба” е комплексен правен институт. То не е само на административното право, но и на други правни отрасли. Най-пряко отношение към него има административното право. Поради което се изучава в общата част на административното право. Персоналът, който осъществява държавната служба, е най-многоброен в администрацията, и естеството на държавното служене е в органична връзка с естеството на самата административна дейност.

     Според Конституционния съд понятието “държавна служба” се използва в административното производство, където то се свързва с държавното управление и държавната администрация, т.е. с функциите на изпълнителната власт.

     Понятието “държавна служба” е много близко до понятието “публична служба”. Публичната служба може да се осъществява както от държавни, така и от недържавни субекти на правото, в това число и частни. Когато чрез публичната служба се осъществяват държавни функции, задачи и цели, то тази публична служба се нарича “държавна служба”.

    Държавната служба е обусловена от наличието на държава. В различните държави тя има различна характеристика. При тоталитарните държави та има тоталитарни черти. При демократичните държави тя има демократичен характер.

…………………………………………………..

 

3. Правно - историческо развитие на институцията на държавната служба и държавните служители в България

 

    За държавни служители и държавна служба у нас в исторически план може да се говори едва след Освобождението и приемането на Търновската конституция от 16. 04. 1879 г. За първи път в нея се споменава института на държавната служба – “По своя характер държавната служба е дейност на физически лица за изпълнението на определени функции и задачи в държавните институции на основата на заеманата длъжност в тяхната структура. По силата на изрична законова разпоредба за държавна служба може да бъде призната и службата в администрацията на други учреждения и организации”.

    В чл. 65 от Конституцията на Княжество България се казва, че: “Само български поданици могат да заемат длъжности по държавна, обществена и военна служба”. Липсата на друга нормативна уредба, която да посочва изрично правата и задълженията на държавните служители налага внасянето на доклад от Министерския съвет до Негово Височество княз Александър. С него се представя за одобрение правилник, който има силата на закон и действа до изготвянето на Закона за чиновниците.

    Правилникът е одобрен с Указ на княза и влиза в сила през октомври 1881 г. Неговото изпълнение е възложено на Министерството на вътрешните дела.

    През септември 1882 г. Министерският съвет внася доклад до княз Александър, с който е представен проект на Закон за чиновниците. Това предложение е продиктувано от острата нужда за приемането на такъв закон и е наложително с оглед приемането на други закони, като Избирателния закон, Закона за териториалното деление, за окръжните управители и околийските началници, за окръжните съвети и общините. Целта е подобряване положението на чиновниците и стимулирането им към честно и съвестно изпълнение на възложената им държавна служба.

……………………………………………………..

 

    Конституцията от 1991 г. предвижда в своя чл. 116, че статутът на държавните служители и държавната служба ще бъдат уредени в специален закон. По такъв начин за тази категория лица ще се установи самостоятелен режим, различен от общия ред по Кодекса на труда.

    След детайлно разглеждане на законопроекта в различните комисии на Народното събрание и извършването на необходимите промени в предложените текстове, Законът за държавния служител е приет от Тридесет и осмото Народно събрание на 16. 06. 1999 г., върнат от Президента за уточняване на няколко текста и повторно приет на 21. 07. 1999 г. с Указ № 235 от 23. 07. 1999 г. на Президента на Републиката, обнародван в бр. 67 от 27. 07. 1999 г. на Държавен вестник и влязъл в сила от 28. 08. 1999 г.

 

 

 Използвана литература

 

 

1.            Конституция на Република България – ДВ, бр. 12, 2007.

2.            Закон за държавния служител – ДВ, бр. 43, 2008.

3.            Закон за администрацията – ДВ, бр. 43, 2008.

4.            Закон за отговорността на държавата и общините за вреди – ДВ, бр. 43, 2008.

5.            Закон за местно самоуправление и местна администрация – ДВ, бр. 63, 2007.

6.            Дерменджиев, И., Костов, Д., Хрусанов, Д.  Административно право на Република България – обща част, С., 2001.

7.            Костов, Д.  Държавна служба (основи), С., 2002.

8.            Димитров, Д.  Административно право – обща част, С., 2002.

9.            Къндева, Ем., Йорданов, Б.  Правен режим на държавната служба, С., 2002.

10.       Йорданов, Б.  Държавният служител, С., 2005.

11.       Арабаджийски, Н.  Основи на публичната администрация – обща част, С., 2005.

12.       Баламезов, Б.  Кратък терминологичен речник

 

 

 

Темата е разработена февруари 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

държавен служител, принципи на държавната служба, служебен статут, Конституция на Р. България, Министерски съвет, публична администрация, Закон за местното самоуправление и местната администрация, комисии на Народното събрание


Търси за: държавен служител | принципи държавната служба | служебен статут | Конституция България | Министерски съвет | публична администрация | Закон местното самоуправление местната администрация | комисии Народното събрание

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker