Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (65 лв)  55.25 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

„Социално – икономически проблеми на община Разград”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

ПЪРВА ГЛАВА.. 3

Същност, фактори и условия за развитие на община Разград. Общинска стратегия за развитие. 3

1. Фактори и условия за стратегическото развитие на община Разград. 3

2. Природно географска характеристика на региона. 3

3. Природни и туристически ресурси. 4

3.1. Водни ресурси. 4

3.2. Растителност. 4

3.3. Характеристика на фауната. 5

4. Туризъм. 6

5. Ситуационен анализ – оценка на потребностите. 9

6. Демографска характеристика. 11

6.1. Раждаемост, смъртност, естествен прираст – динамика и причини.. 15

6.2. Структура на населението по пол. 15

6.3. Етническа структура. 15

ВТОРА ГЛАВА.. 17

Анализ на социално – икономическите проблеми на Община Разград. 17

1. Социално - икономически проблеми на Община Разград. 17

1.1. Сътрудничество и партньорство на местно, регионално, национално и международно ниво. 17

1.2. Проблеми в социалната инфраструктура. 19

1.3. Проблеми с трудовата заетост и безработица. 23

1.4. Проблеми в образованието и здравеопазването. 24

1.5. Проблеми с техническата инфраструктура. 32

2. Маркетингова стратегия на Община Разград. Инвестиционно стопанска дейност. Тенденции за развитие. 39

2.1. Инвестиционно  стопанска дейност. 39

2.2. Свободни общински имоти в т. ч. терени и сгради, подходящи за инвестиционни цели. 48

Използвани литературни и информационни източници:. 49

Приложения. 50


            ПЪРВА ГЛАВА

Същност, фактори и условия за развитие на община Разград. Общинска стратегия за развитие.

1. Фактори и условия за стратегическото развитие на община Разград.

Община Разград е разположена в централната част на Североизточна България в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Общинският център гр. Разград е разположен по протежение на река Бели Лом и по северния склон на Разградските височини, на 60 км. от Русе, 130 км. от Варна, 55 км. от Шумен, и 36 км. от Търговище. В продължение на много векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи централна Европа с Черноморието и Азия. През административния център на Общината минават първокласният път Русе  Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море. Географското разположение на региона и благоприятните природоклиматични условия са оценени столетия назад.

2. Природно географска характеристика на региона

-         Релеф - в геоморфоложко отношение територията на община Разград принадлежи към Дунавската равнина. Характеризира се с типичен равнинно хълмист релеф, средна надморска височина 250–270 м.

-         Климат - община Разград се отнася към районите с умерено континентален климат със сравнително неголеми температурни разлики през годината (от –12 до –10 градуса през зимните месеци и от +30 до +35 градуса през летните) и нормално количество на атмосферните валежи (620–660 л / кв. м).

-         Почви - всички земеповърхни форми на общината са повсеместно покрити от почвен слой до един метър. Под влияние на мергално - карбонатния характер на скалната основа, растителността, климатичните особености и извършените почвообразувателни процеси са формирани предимно черноземни почви, които в местата около речните тераси са алувиално - ливадни със завишено съдържание на хумус, а във високите части – сиви горски почви. Тези почвени типове са особено подходящи за отглеждане на царевица, слънчоглед, пшеница, цвекло, овес, фий и др.

-         Минерално суровинни ресурси - проучени и предадени с геоложки доклад са находищата на глина за производство на строителни керамични изделия – тухли, цигли и керемиди, разположени на югозапад от Разград. За задоволяване на строителния отрасъл, макар и несистемно, са проучени редица находища на варовици – Боаза, Балъка и др. Доказана е тяхната пригодност за трошен камък и пътни настилки. В резултат на геоложките проучвания са оконтурени промишлените натрупвания на каолинова суровина северно от линията Дряновец – Киченица – Ясеновец. Находищата са идентични по своя строеж. В качествената характеристика на каолина и пясъка съществуват различия, които предопределят използването им като суровина в огнеупорната, хартиената, керамичната, стъкларската и леярската промишленост.

Каолиновите находища и непосредствената близост на производствената база на “Каолин” АД са добър потенциал за развитие на силикатната промишленост чрез дълбочинна преработка на минерални суровини и получаване на нови изделия от тях.

................................................................................................................................

6. Демографска характеристика.

По данни към 01.01.1999 г. жителите на общината са 74 124 души, а на Разград – 53 576.

По данни към 01.01.2000 г. жителите на община Разград са 73 888, а на град Разград – 53 421. Населението на общината е 33.32% от населението на Разградска област и 0.9% от населението на страната.

Жители на община Разград

Брой жители

Към дата

В община Разград

В страната

01.01.1997 г.

74 721

8 340 900

01.01.1998 г.

74 506

8 283 200

01.01.1999 г.

74 128

8 230 400

01.01.2000 г.

73 888

няма данни

 

 

 


 

 

Брой жители в общината:

Брой жители в страната:

 

 

 

От предходната таблица се вижда, че макар и с бавни темпове, броят на жителите на общината намалява така, както намалява и броят на жителите на страната.

Гъстотата на населението в община Разград е 107.37 души / км 2 и е по-висока от средната за областта (62.65 души / км 2) и за страната (74.2 души / км 2).

Население на община Разград по години към 01.01

Години

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Население / бр.

74128

73888

73088

71927

71287

71403

71059

70743

70330

69785

 

................................................................................................................................

ВТОРА ГЛАВА

Анализ на социално – икономическите проблеми на Община Разград

 

1. Социално - икономически проблеми на Община Разград.

Добрата икономическа политика на Общинската управа ще повиши инвестиционната привлекателност и конкурентоспособност на Община Разград, ще насърчи бизнеса, ще смекчи социалните проблеми и ще доведе до подобряване на условията за обитаване.

Ограничените финансови ресурси налагат търсенето на алтернативни възможности за финансиране на общински инвестиционни инициативи.

Община Разград е реализирала редица проекти, финансирани от Социално - инвестиционен фонд (СИФ), отраслови министерства на Република България, агенции и фондове към тях, Фондация "Отворено общество", ААМР, Програми на Европейския съюз, Британски ноу-хау фонд, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество, Асоциация на холандските общини, ПРООН и др.

За периода 2001 - 2004 г. размерът на привлечените средства от Община Разград и общински структури е над 6 300 хил. лв. за финансиране на дейности в следните области:

-         маркетинг на общината и местното икономическо развитие;

-         развитие и реализация на младите хора;

-         изкуство и култура;

-         развитие на гражданското общество;

-         развитие на културния туризъм;

-         подобряване на градската инфраструктура;

-         рехабилитация на транспортната инфраструктура;

-         управление на отпадъците;

-         социални дейности, социална инфраструктура и заетост;

-         библиотечно дело;

-         читалищно развитие и други

................................................................................................................................

Използвани литературни и информационни източници:

1.      Стратегически план на Община Разград за периода 2001 – 2007 г., приет с решение № 144 по Протокол № 11 от 17.07.2000 на Общински съвет – Разград.;

2.      Маркетингов профил на Община Разград;

3.      Национална стратегия за регионално развитие приета от Министерски съвет на Република България на 14.04.2005 г.;

4.      „Партньорски модел за стратегическо планиране на местното развитие”, доц. д-р В. Маринов, изд. на УНСС, София, 2004 г.;

5.      Национални преброявания от 1992 г. и 2001 г.;

6.      Закон за регионалното развитие, обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.;

7.      Териториално статистическо бюро – Разград.

...........................................................................................................................................

            Темата е разработена 2009 г.

            Съдържа множество таблици и график.

            Най-новата информация е от 2008 г.

            Ключови думи: социално – икономически проблеми, община Разград, природни ресурси, туристически ресурси, флора, фауна, водоснабдяване, канализация, демографска структура, раждаемост, смъртност, образование, здравеопазване, стопанска дейност, инвестиционни цели, техническа инфраструктура, пол, етнос, сътрудничество, партньорство

           

 


Търси за: социално икономически проблеми | община Разград | природни ресурси | туристически ресурси | флора | фауна | водоснабдяване | канализация | демографска структура | раждаемост | смъртност | образование | здравеопазване | стопанска дейност | инвестиционни цели | техническа инфраструктура | пол | етнос | сътрудничество | партньорство

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (65 лв)  55.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker