Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

Новата идея за конфликта и дейността на ПР

2008 г.


Съдържание

 

1. Обща характеристика на дейността на ПР. 3

2. Основни характеристики на връзките с обществеността. 4

3. Същност на кризисния ПР. ПР по време на фирмени конфликти. 4

Заключение. 10

Използвана литература. 13

 


Обща характеристика на дейността на ПР

 

Връзките с обществеността са сравнително нова професия и практика за нашата страна. Теоретиците в тази област също са много малко. През последните десетина години беше въведено обучение по тази специалност в няколко университета. Има вече и средни  училища, в които учениците по някои специалности се занимават и с въпросите на връзките с обществеността.

            Във всички сфери на нашия живот се създават отдели и служби за връзки с обществеността, назначават се хора, които трябва да се занимават с тази дейност. В политиката, икономиката, културния живот, в света на спорта масово навлязоха специалисти от други области, които в практиката учат най-същественото за връзките с обществеността.

...................................................

2. Основни характеристики на връзките с обществеността

 

1. Пъблик рилейшънс като професия и практика е мениджърска функция, която цели постигане на разбиране и одобрение на дейността на организацията.

2. Обхваща всички области на обществения живот без изключение, независимо дали се касае за икономически субекти, организации с идеална цел, политически, властови или държавни институции; видни личности от областта на културата, шоу бизнеса, спорта.

................................................................

3. Същност на кризисния ПР. ПР по време на фирмени конфликти

 

Кризите във фирмата могат да бъдат най-разнообразни – финансови, икономически, политически, производствени, търговски, управленски и т.н. Няма бизнес или област от обществения живот, които да са застраховани от настъпването на кризисни или аварийни ситуации. Като се започне от природните бедствия – пожари, наводнения, свлачища, земетресения, суша, нашествия на  насекоми, изригване на вулкани- и се стигне до катастрофи на кораби и самолети, фалити, производствени аварии, изпускане на отровни вещества.

В такива тежки моменти организациите трябва да са готови да работят не само за отстраняването на сериозните последици, когато на карта е поставена репутацията им, а в много случаи е застрашено и самото съществуване на организацията. Засилено е вниманието на редица обществени, правителствени и профсъюзни организации, на всички засегнати, на средствата за масова информация.

.................................................................

Заключение

 

ПР са отличителна функция на управлението, която помага:

Ø    да се установят и поддържат на взаимна основа комуникации за одобрение и сътрудничество между една организация и нейните публики;

Ø    да се управляват проблемите и резултатите;

Ø    да се поддържа информираност у мениджмънта и да се развива неговата отговорност към общественото мнение;

Ø    да се идентифицира и отчита общественият интерес;

...........................................................

Използвана литература

 

1.           Андреев В.И. Саморазвитие на културата за разрешаване на конфликти: Христологията на социална психология – М.: Международна педагогическа академия, 1994 – С.82.

2.           Скот Kътлиб, Ален Сентър, Глен Бруум; Ефективен пъблик рилейшънс; Рой Комуникейшън София, 1999 г.

3.           Харолд Оксли - Принципи на пъблик рилейшънс; Делфин прес, Бургас, 1993 г.

4.           Руси Маринов - Пъблик рилейшънс – технология и практика; Издателство “Ваньо Недков”, София 1995 г.

5.           Франк Джефкинс - Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик рилейшънс; Издателство “Гранд Варна мениджмънт и консултингт”, 1997 г., Варна

................................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

ПР – характеристика, дейност, кризисен ПР; фирмени конфликти; връзки с обществеността


Търси за: характеристика | кризисен | фирмени конфликти | връзки обществеността

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker